Dinsdag 16.01.18 | 08.56 uur

Organisaties vieren jubileum in 'Ons Erf'

Eerste lustrum voor SPLIJ+

Tijdens de viering op 22 september 2016 van het eerste lustrum van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + in ‘Ons Erf’ op het Kampereiland hebben bestuurders van SPLIJ+ en vertegenwoordigers van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en van de provincie Overijssel aandacht besteed aan de resultaten in de afgelopen 5 jaar. Tevens is vooruitgeblikt op de toekomst en is gezocht naar een gezamenlijk belang aangaande het landschap.

Klaas van der Wal, voorzitter, ging na zijn welkomstwoord in op de ontstaansgeschiedenis van de stichting. In 2011 is SPLIJ+ op initiatief van de drie gemeenten opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie. De doelstelling van de stichting is om een bijdrage te leveren aan het behoud en de versterking van het landschap in de IJsseldelta. Particuliere grondeigenaren kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor de aanleg, het herstel en het langjarig onderhoud van waardevolle landschapselementen.

Projectuitvoerder Jan-Olaf Tjabringa gaf aan dat inmiddels met ruim 100 particuliere eigenaren contracten zijn afgesloten voor het langjarig onderhoud van landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden, knotwilgen, kolken, hagen en heggen. Maar ook voor een tweetal eendenkooien is met financiële ondersteuning van SPLIJ+ het behoud voor de toekomst gewaarborgd.

Bijzonder zijn ook de 7 contracten voor langjarig weidevogelbeheer in de polder Mastenbroek en in de omgeving van Kamperveen. Deze contracten worden als compensatie gezien voor broedgebied dat elders verloren is gegaan door de bouw van Stadshagen, de aanleg van het Reevediep en de uiterwaardvergraving in Schelle/Oldeneel. Tevreden wordt teruggeblikt op de behaalde resultaten, die mede mogelijk zijn gemaakt door de financiële ondersteuning vanuit de drie gemeenten, vanuit het Waterschap en in het bijzonder vanuit de provincie Overijssel.

Daarnaast heeft ook de Vereniging Buurtschap IJsselzone Zwolle een financiële bijdrage geleverd en bestaande contracten overgedragen aan SPLIJ+. Het landschap in de IJsseldelta is door deze inspanningen aantrekkelijker geworden en bewoners en bezoekers waarderen dit.

Samen met andere organisaties op het gebied van Groene en Blauwe Diensten in Overijssel en in overleg met ANV Camperland en de gebiedscoöperatie IJsseldelta wil SPLIJ+ een beleidsplan maken voor de komende 5 jaar. Er zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden om de ambitie waar te maken. Als richtpunt wordt genoemd om voor 50% van de waardevolle landschapselementen een langjarig onderhoudscontract af te sluiten, naar schatting een verdubbeling van het huidige aantal. De overheid heeft een zekere ‘zorgplicht’ t.a.v. het landschap, maar de hoop is ook gevestigd op financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven en door particulieren. Een mooi landschap draagt bij aan de leefbaarheid van een gebied en het welbevinden van bewoners, maar is geen vanzelfsprekendheid. De schaalvergroting in de landbouw, de aanleg van windmolenparken en de uitbreiding van industrieterreinen vormen een bedreiging voor het landschap. SPLIJ+ wil een tegenwicht bieden tegenover deze trend vanuit het motto ‘behoud door ontwikkeling’ en mensen attenderen op de (economische) waarde van een aantrekkelijk landschap.

De bijeenkomst in het kader van het eerste lustrum werd besloten met een veldbezoek aan het Noorddiep, een van de oude zijarmen van de IJssel en een markant landschapselement. Ecoloog René Harleman (Ruimte voor Advies) gaf uitleg over de werkzaamheden in het kader van het herstelplan oevers Noorddiep. Door herstel en onderhoud van de oorspronkelijke rietvegetatie langs de oevers wordt verdere afslag van de oevers voorkomen en door het aanbrengen van een tijdelijke beschoeiing en het kappen van houtopslag wordt de vitaliteit van het oeverriet bevorderd. Een nieuwe vissteiger voor de hengelsporters zorgt ervoor dat ook in die kringen het herstelproject op waarde wordt geschat.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 26.09.16 | 09.22 UUR


advertentie

Vandaag:
6° | 3°
Meer weer...
Morgen:
6° | 1°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
-0.23977 s