Woensdag 25.04.18 | 05.35 uur

Recreatieve bestemming locatie Bodewes en uitbreiding bedrijventerrein

Scheepswerf Bodewes vertrekt uit Hasselt

Recreatieve bestemming locatie Bodewes

Recreatieve bestemming locatie Bodewes© Agriluchtfoto

Scheepswerf Bodewes heeft besloten Hasselt te verlaten. Burgemeester Bilder: „Jammer dat een icoon uit Hasselt verdwijnt, maar aan de andere kant biedt dit nieuwe kansen voor Hasselt.” Bilder doelt op de uitbreiding van de watergerelateerde recreatie binnen de Hanzestad. „In de Molenwaard kan de bestaande recreatieve bestemming worden uitgebreid en natuur worden toegevoegd.” Hierdoor ontstaat ruimte om een weg parallel aan de N331 aan te leggen. Daarnaast ontstaat door het verdwijnen van de bedrijfsbestemming op de locatie Bodewes ruimte om het bestaande bedrijventerrein Zwartewater uit te breiden. Deze ontwikkelingen zorgen voor een recreatieve en economische opwaardering van Hasselt.

Op donderdag 23 maart worden het ‘Projectplan Bedrijventerrein Bodewes Hasselt’ en het projectplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater’ ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Vanaf 2014 vindt er een herstructurering plaats van het bedrijventerrein Zwartewater in Hasselt. De gemeente doet dit samen met de provincie en Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (HMO). In 2009 richtte de provincie Overijssel de HMO op met als doel private herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen te stimuleren en aantrekkelijk te maken voor nieuwe ondernemers. Zwartewater is een van de bedrijventerreinen waar HMO een verbetering wil realiseren. In 2017 wordt de herstructurering afgerond.

Verplaatsing scheepswerf Bodewes
Het scheepsbouwbedrijf Bodewes wordt verplaatst naar Kampen, volgens Bilder een verschuiving van zo’n 30 arbeidsplaatsen. “Hoewel we het jammer vinden dat een mooi bedrijf als Bodewes onze gemeente gaat verlaten, biedt het vertrek ook weer nieuwe kansen,” geeft burgemeester Bilder namens het college van burgemeester en wethouders aan. “De bedrijfsbestemming (Bodewes) gaat verdwijnen en kan worden vervangen door een recreatieve bestemming. De bedrijfsverplaatsing heeft ook als voordeel dat de bestaande recreatie kan worden uitgebreid en een belangrijk deel van de uiterwaarden in Molenwaard de bestemming natuur krijgt."

De keus voor recreatie lag volgens de burgemeester voor de hand: "Zwartewaterland is een witte vlek op de kaart qua recreatief verblijf. Tevens stimuleert de provincie meer recreatie in dit gebied." Een plan voor eventuele woningbouw wordt niet voorgesteld i.v.m. overdaad en achter eventuele winkelplannen is al een punt gezet.

Op het bedrijventerrein Zwartewater ontstaat ruimte in het kader van Wet Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Bilder: "In PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.”

De exacte invulling van de recreatieve bestemming in nog niet ingevuld, maar het terrein wordt leeggehaald, opstallen worden gesloopt en een saneringsplan gemaakt. Projectleider Piet v.d. Kerkhof schets: „Enkele steigers voor bootjes en zo’n 10 a 20 recreatie appartementen.” Momenteel is er nog geen datum bekend wanneer de werf in Hasselt gesloten wordt.

Parallelweg N331
De herontwikkeling van de Bodeweslocatie biedt de kans om een nieuwe weg aan te leggen, parallel aan de N331. Deze weg vormt de verbinding tussen de Van Nahuysweg en de nieuwe rotonde bij de Vaartweg. Hierdoor kan het verkeer van en naar de Bodeweslocatie en van en naar het recreatiegebied en jachthaven De Molenwaard buiten de binnenstad om afgewikkeld worden. Hierdoor neemt de verkeersintensiteit in de binnenstad af en nemen de leefbaarheid en verkeersveiligheid toe. De geplande aansluiting bij het Justitie Bastion is daardoor waarschijnlijk niet nodig.

Uitbreiding industrieterrein
Onder ondernemers is veel belangstelling om zich op dit bedrijventerrein te vestigen. Uit een onderzoek uit 2016 naar behoefte aan bedrijfsruimten in de regio Zwolle kwam naar voren dat er een behoefte aan bedrijfsterreinen is van circa 33 hectare in geheel Zwartewaterland. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, brengt de gemeente Zwartewaterland in 2017 een bedrijfsterreinuitbreiding in Hasselt van 8 á 10 hectare planologisch in procedure, volgens Bilder grotendeels ingevuld door de uitbreiding van Condor Carpets, wat weer honderden arbeidsplaatsen met zich meebrengt.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 14.03.17 | 15.38 UUR


advertentie

Vandaag:
14° | 5°
Meer weer...
Morgen:
18° | 6°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
1.00517 s