Dinsdag 24.04.18 | 15.51 uur

Nieuwe kansen door gebiedsproces

Natura 2000-gebied Zwartewater binnenkort afgerond

Werkbezoek van GS Overijssel aan Natura 2000-gebied

Werkbezoek van GS Overijssel aan Natura 2000-gebied © Harry te Walvaart

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel bezochten deze week het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwartewater en Vecht. GS lieten zich samen met de gebiedspartners informeren over de ontwikkelingen in het gebied. Het werkbezoek is een goede voorbereiding op de besluitvorming. Volgende week wordt namelijk het voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) ter besluitvorming voorgelegd aan GS.

Uiterwaarden Zwartewater en Vecht is het eerste Natura 2000-gebied dat dit plan gereed heeft en de wijzigingen in bestemming of gebruik van gronden ter inzage legt.

Uiterwaarden Zwartewater en Vecht is ťťn van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel waar kwetsbare natuur hersteld en versterkt wordt. In dit gebied gaat het vooral om het behoud en herstel van de Kievitsbloemhooilanden. Momenteel wordt de planuitwerking in dit gebiedsproces afgerond. Dat wil zeggen dat de benodigde maatregelen op perceelsniveau zijn uitgewerkt. De (herstel)maatregelen zijn waar nodig vertaald in een voorontwerp provinciaal inpassingsplan als de bestemming of het gebruik wijzigen. Na instemming door GS zal het voorontwerp zes weken ter inzage worden gelegd. Een ieder kan hierop een inspraakreactie indienen.

Het herstel van de Kievitsbloemhooilanden is de belangrijkste opgave in dit gebied. Dit wordt grotendeels gerealiseerd door aangepast beheer op gronden waaruit nu al blijkt dat die geschikt zijn voor deze vegetatie. De hoger gelegen gronden zijn bijvoorbeeld te droog voor de hooilanden en daardoor minder geschikt voor de Kievitsbloemen. Enkele van deze gronden worden meegenomen als zoeklocatie voor Hardhoutooibos, een belangrijke andere opgave in dit gebied.

In gesprek met ruim 30 grondeigenaren
De herstelmaatregelen in de Uitwerkingsgebieden Natura 2000 kunnen gevolgen hebben voor ruim 30 grondeigenaren in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Het projectteam waarin de betrokken gemeenten, terreinbeherende organisaties, LTO Noord, waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd zijn, heeft gekozen voor een aanpak waarbij de grondeigenaren nauw worden betrokken. Insteek is dat er oplossingen komen die zo min mogelijk effect hebben op de situatie van de grondeigenaren.

Nieuwe kansen door gebiedsproces
Het gebiedsproces biedt ook weer nieuwe kansen. De gemeenten Zwolle en Zwartewaterland zien mogelijkheden om de mensen te laten genieten van de natuur en vele cultuurhistorische elementen die dit gebied rijk is. Met struinpaden langs het water en het herstellen van een historisch jaagpad kunnen inwoners genieten van deze prachtige omgeving. Het projectteam staat open voor meekoppelkansen, zoals deze en weet daarmee de Natura 2000-opgave te koppelen aan andere ambities en opgaven in het gebied. Zo wordt ook intensief samengewerkt met Rijkswaterstaat. Bij Genne Overwater graven we een nevengeul voor een betere waterkwaliteit. De gedeputeerden zijn actief op zoek gegaan naar de loop van deze geul, die straks het landschap behoorlijk zal veranderen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 18.05.17 | 11.33 UUR


advertentie

Vandaag:
13° | 5°
Meer weer...
Morgen:
16° | 5°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
1.87168 s