Woensdag 07.10.15 | 13.25 uur

Gebruikmaken van het spreekrecht?

Vergadering gemeenteraad 8 oktober geannuleerd

De raadsvergadering van donderdag 8 oktober 2015 komt te vervallen. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 29 oktober 2015. De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar.

LEES MEER... | WOENSDAG, 30.09.15 | 12.00 UUR

Positief resultaat bestaat vooral uit incidentele meevallers

Raad toch blij met wat extra vlees op de botten

Afgelopen donderdag stond de Zomernota 2015 op de agenda van de raadsvergadering. Daaruit blijkt dat de gemeente dit jaar met een incidenteel positief resultaat van 720.000 euro en een structureel positief effect van 7.000 euro lijkt af te sluiten. De raad stemde in met het voorstel om het incidentele resultaat aan de Algemene Reserve toe te voegen en het structurele effect in de Meerjarenbegroting te verwerken. "We kunnen wel wat extra vlees op de botten gebruiken", stelde Eenkhoorn van de PvdA.

LEES MEER... | DINSDAG, 29.09.15 | 19.51 UUR

Zwartewaterland behoort tot veiligste gemeenten van Nederland

Raad stelt Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 vast

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag brachten meerdere raadsleden tijdens de bespreking van het 'Integraal Veiligheidsplan 2015-2018' nog eens expliciet onder de aandacht dat Zwartewaterland tot de veiligste gemeenten van Nederland behoort. "Een absoluut voorrecht", stelde burgemeester Bilder. "Maar het blijft vervelend voor inwoners die wel de dupe van overlast of criminaliteit worden", belichtte Selles (CDA) de andere kant. Met dit, tijdens de raad vastgestelde, plan zet de gemeente in op nog meer veiligheid voor de inwoners van Zwartewaterland.

LEES MEER... | DINSDAG, 29.09.15 | 18.36 UUR

Van balletje 'plastic' tot tapijt ...

Werkbezoek CU-fractie aan Edel Tapijt Genemuiden

"Mooi om te zien hoe Edel Tapijt de innovatie zoekt en vol enthousiasme werkt aan de toekomst. Als gemeente kunnen we daar een voorbeeld aannemen." Met die woorden bedankte Tamme Spoelstra de directie van Edel Tapijt voor een aangenaam bedrijfsbezoek.

LEES MEER... | ZATERDAG, 26.09.15 | 13.25 UUR

'Ondanks afschot, neemt populatie juist toe!'

PvdD wil af van afschotbeleid ganzen in Overijssel

De Partij voor de Dieren wil diervriendelijke methoden voor het tegengaan of voorkomen van overlast van ganzen. Het middel dat de provincie nu inzet - afschot - biedt geen structurele oplossing en is onnodig, want er zijn genoeg diervriendelijke alternatieven.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | VRIJDAG, 25.09.15 | 16.29 UUR

Raad kiest voor aanscherping huidig ketenbeleid

Meer toezicht op keten in Zwartewaterland

Nadat twee weken geleden de stemmen staakten (negen voor, negen tegen), ging de gemeenteraad op donderdag 24 september 2015 met een meerderheid van stemmen wel akkoord met de voorgestelde actualisatie van het ketenbeleid 'Meesturen achter de voordeur'. Daarmee wordt het beleid, dat op hoofdlijnen goed functioneert, op drie punten aangescherpt. Zo kent het beleid nu een duidelijke ondergrens van het begrip 'keet', zijn er structurele afspraken over alcoholpreventie gemaakt en komt er meer toezicht vanuit politie en jongerenwerk (het koppel).

LEES MEER... | VRIJDAG, 25.09.15 | 10.12 UUR

Inwoners Zwartewaterland succesvol in afval scheiden

Raad stemt in met verlaging afvalstoffenheffing

Op donderdag 24 september 2015 constateerde de gemeenteraad dat de inwoners van Zwartewaterland op succesvolle wijze hun afval scheiden. De raad stemde dan ook voor het voorstel om het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing in 2016 te verlagen van 146,44 naar 139 euro per huishouden. Tegelijkertijd wordt het tarief voor het aanbieden van restafval bij de ondergrondse containers verhoogd van 1,18 naar 1,55 euro. Daarmee komt de gemiddelde jaarlast in 2016 op 164,01 euro per huishouden te liggen, wat lager is dan in 2015. "Hiermee willen wij een positief gebaar naar onze inwoners maken", stelt een tevreden wethouder Speksnijder.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 24.09.15 | 22.24 UUR

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Ketenbeleid Zwartewaterland weer op de agenda

Donderdag 24 september 2015, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DINSDAG, 22.09.15 | 10.23 UUR

Evaluatie verordening Paracommercie vastgesteld

Raad: Meer ruimte voor Het Teeuwland en De Schans!

De Nieuwe Schans, Zwartsluis

De Nieuwe Schans, Zwartsluis© A. Greveling

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland de 'Evaluatie verordening Paracommercie' vastgesteld. Daarmee zijn rechtspersonen die een (ouderen)welzijnscentrum beheren c.q. het horecabedrijf daarbinnen exploiteren uitgesloten van de maximaal zes bijeenkomsten van persoonlijke aard die per kalenderjaar mogen worden gehouden. Met andere woorden: Cultureel Centrum Het Teeuwland, Karel Doormanstraat 30 in Hasselt en Stichting De Nieuwe Schans, Purperreigerlaan 34 in Zwartsluis krijgen meer ruimte om bijvoorbeeld ouderen hun verjaardag in deze centra te laten vieren.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | DINSDAG, 15.09.15 | 11.40 UUR

Toekomst startersleningen nog onzeker

Raad stelt extra budget startersleningen beschikbaar

Afgelopen week stelde de gemeenteraad van Zwartewaterland 38.000 euro beschikbaar als aanvulling op het budget voor startersleningen. Daarmee kan de gemeente nog eens twee starters op de woningmarkt ondersteunen. Alle fracties bleken blij met het extra budget, maar spraken hun hoop uit in de toekomst meer starters te kunnen helpen.

LEES MEER... | MAANDAG, 14.09.15 | 14.49 UUR

Raad gaat niet mee in amendementen SGP/VVD en CDA

Stemmen staken rond actualisatie ketenbeleid

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 september 2015 stond opnieuw de actualisatie van het ketenbeleid 'meesturen achter de voordeur' op de agenda. Het college stelde voor het huidige beleid onder aangescherpte voorwaarden te continueren. In twee afzonderlijke amendementen pleitten enerzijds de SGP en VVD en anderzijds het CDA voor onder andere het vastleggen van sluitingstijden. Beide amendementen werden verworpen, het voorstel van het college kreeg negen stemmen voor en negen stemmen tegen, wat betekent dat het ketenbeleid tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 11.09.15 | 11.19 UUR

PvdA, CU en CDA vragen aandacht voor vluchtelingenproblematiek

Raad steunt 'emotiemotie' voor vluchtelingen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 september 2015 dienden PvdA, ChristenUnie en CDA de driedelige motie 'vreemd aan de orde van de dag' in. Met deze motie vroegen de drie fracties aandacht voor de recente vluchtelingenproblematiek. Dijkstra (PvdA): "De actualiteit van de dag is dat vele mensen op de vlucht zijn voor de situatie in hun eigen land. Wat kunnen wij daaraan doen?"

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 10.09.15 | 23.23 UUR

Ketenbeleid 'Meesturen achter de voordeur'

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 10 september 2015, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | WOENSDAG, 09.09.15 | 11.55 UUR

CU komt met een 'natuurlijk' voorstel

Natuur moet Overijsselse Statenleden actief maken

Het ChristenUnie Statenlid Martha van Abbema neemt het initiatief om de Statenleden te motiveren om jaarlijks een dag in november het provinciehuis te laten voor wat het is en actief de natuur in te trekken. Niet voor recreatie maar om daar actief de natuurbeheerder te helpen met werkzaamheden en het belang te onderstrepen van vrijwilligers in het Overijssels landschap.

LEES MEER... | WOENSDAG, 09.09.15 | 09.47 UUR

'Actieve ondersteuning en facilitering van gemeentes'

CDA roept op te helpen bij huisvesten vluchtelingen

De Overijsselse CDA-fractie is uitermate bezorgd over situatie en het lot van vluchtelingen die momenteel Europa binnen komen. De verwachting is dat de stroom vluchtelingen naar Nederland ook zal groeien. De CDA fractie is van mening dat de Overijsselse gemeenten zich pro-actief moeten opstellen bij het tijdelijk huisvesten van deze vluchtelingen. Als toezichthouder op gemeentes, heeft de provincie een belangrijke rol in deze kwestie. Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 9 september zal de fractie een aantal vragen stellen aan GS over de aanpak van dit Europese probleem aan GS.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | WOENSDAG, 09.09.15 | 08.43 UUR
Vandaag:
16° | 8°
Meer weer...
Morgen:
17° | 7°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!