Donderdag 26.11.15 | 08.58 uur

Kritiek op tegenstemmende oppostiepartijen Pvda en VVD

Meerderheid raad stemt in met begroting 2016-2019

Op donderdag 12 november 2015 stemde een meerderheid van de raad in met de Programmabegroting 2016-2019, alleen de PvdA en VVD stemden tegen. Hun inhoudelijke argumenten om tegen te stemmen, leverde de nodige kritiek van met name de SGP en het CDA op. Deze partijen waren samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen juist blij met de sluitende begroting die geen verdere lastenverzwaring voor de inwoners van Zwartewaterland kent.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 13.11.15 | 13.08 UUR

Raad stemt in met amendement CU, CDA en PvdA

Verruiming voor inkomenscompensatie zorgkosten

Op donderdag 12 november 2015 stemde de raad in met het voorstel van de ChristenUnie, CDA en PvdA om mensen met een chronische ziekte en/of handicap bij een inkomen tot 110 procent van het bijstandsniveau een tegemoetkoming van 250 euro en bij een inkomen tussen de 110 en 120 procent van het bijstandsniveau een tegemoetkoming van 125 euro te verstrekken. Daarmee werd de oorspronkelijke notitie 'Inkomenscompensatie zorgkosten 2015' -hierin stelde het college alleen een tegemoetkoming tot 110 procent van het bijstandsniveau voor - verruimd en vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.11.15 | 22.47 UUR

Namen kandidaatleden Dagelijks Bestuur bekend

Coalitieakkoord Waterschappen

Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, VVD en Ongebouwd hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord 2016-2019 met de titel Wonen, werken en natuur verbinden met water. Ook de namen van de kandidaatleden van het Dagelijks Bestuur zijn bekend.

LEES MEER... | DONDERDAG, 05.11.15 | 12.29 UUR

PvdA en ChristenUnie Overijssel bundelen krachten

Fracties willen aanpak verslechterende natuur

Het gaat steeds slechter met de natuur op het platteland en in natuurgebieden. Dat blijkt uit het 'Living Planet Report' van het Wereld Natuur Fonds over de natuur in Nederland. De Statenfracties van PvdA en ChristenUnie willen binnen Overijssel aan die verslechtering een halt toeroepen.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | WOENSDAG, 04.11.15 | 15.13 UUR

Notitie 'Uitgangspunten inwonersparticipatie' aangenomen

'Inwonersparticipatie is alles behalve een hype'

Op donderdag 29 oktober 2015 heeft de raad - alleen de VVD-fractie stemt tegen - de notitie 'Uitgangspunten inwonersparticipatie' aangenomen. In deze notitie zijn vijf uitgangspunten geformuleerd om inwonersparticipatie verder te ontwikkelen en op een aantal punten te reguleren. Begin september 2015 deelden de drie kerncoördinatoren, die per 1 januari 2015 zijn aangesteld, hun eerste ervaringen met de raad aan de hand van voorbeelden waarbij inwoners de inrichting en het onderhoud van hun eigen leefomgeving zelf oppakken.

LEES MEER... | ZATERDAG, 31.10.15 | 10.46 UUR

Verdeling budget binnen armoedebeleid roept kritische vragen op

Nog geen besluit inkomenscompensatie zorgkosten

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 oktober 2015 werd een besluit over de notitie 'Inkomenscompensatie zorgkosten 2015' uitgesteld. Het college stelde voor het beschikbare budget van 307.000 euro te verdelen over vier posten: de regeling inkomenscompensatie zelf, collectieve zorgverzekering minima, budget bijzondere bijstand en uitvoeringskosten. Deze verdeling binnen het armoedebeleid riep bij de verschillende fracties kritische vragen en opmerkingen op. De behoefte om er in alle rust over door te praten bleek groot en dus werd een besluit uitgesteld.

LEES MEER... | VRIJDAG, 30.10.15 | 09.54 UUR

Raad stemt unaniem in met welgemeende gelukswensen

Schotanus nieuwe griffier gemeente Zwartewaterland

Na een positief sollicitatiegesprek stemde de raad op donderdag 29 oktober 2015 unaniem in met het voorstel om mevrouw H.W. Schotanus per 1 november 2015 te benoemen tot griffier van de gemeente Zwartewaterland.

LEES MEER... | VRIJDAG, 30.10.15 | 07.53 UUR

Raad stelt Programmabegroting 2016-2019 nog niet vast

Lof en kritische vragen voor sluitende begroting

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 oktober 2015 is er wegens tijdgebrek nog geen besluit genomen over de Programmabegroting 2016-2019. Wel hebben alle fracties zich in de eerste termijn positief uitgelaten over het feit dat er voor de komende jaren een sluitende begroting zonder verdere lastenverzwaring voor de inwoners op tafel ligt. Daarnaast werden een groot aantal kritische vragen gesteld waar het college antwoord op heeft gegeven. Of dit naar tevredenheid is gebeurd, moet blijken tijdens de tweede termijn die is doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

LEES MEER... | DONDERDAG, 29.10.15 | 23.53 UUR

Gebruikmaken van het spreekrecht?

Vergadering gemeenteraad 8 oktober geannuleerd

De raadsvergadering van donderdag 8 oktober 2015 komt te vervallen. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 29 oktober 2015. De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar.

LEES MEER... | WOENSDAG, 30.09.15 | 12.00 UUR


advertentie

Positief resultaat bestaat vooral uit incidentele meevallers

Raad toch blij met wat extra vlees op de botten

Afgelopen donderdag stond de Zomernota 2015 op de agenda van de raadsvergadering. Daaruit blijkt dat de gemeente dit jaar met een incidenteel positief resultaat van 720.000 euro en een structureel positief effect van 7.000 euro lijkt af te sluiten. De raad stemde in met het voorstel om het incidentele resultaat aan de Algemene Reserve toe te voegen en het structurele effect in de Meerjarenbegroting te verwerken. "We kunnen wel wat extra vlees op de botten gebruiken", stelde Eenkhoorn van de PvdA.

LEES MEER... | DINSDAG, 29.09.15 | 19.51 UUR

Zwartewaterland behoort tot veiligste gemeenten van Nederland

Raad stelt Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 vast

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag brachten meerdere raadsleden tijdens de bespreking van het 'Integraal Veiligheidsplan 2015-2018' nog eens expliciet onder de aandacht dat Zwartewaterland tot de veiligste gemeenten van Nederland behoort. "Een absoluut voorrecht", stelde burgemeester Bilder. "Maar het blijft vervelend voor inwoners die wel de dupe van overlast of criminaliteit worden", belichtte Selles (CDA) de andere kant. Met dit, tijdens de raad vastgestelde, plan zet de gemeente in op nog meer veiligheid voor de inwoners van Zwartewaterland.

LEES MEER... | DINSDAG, 29.09.15 | 18.36 UUR

Van balletje 'plastic' tot tapijt ...

Werkbezoek CU-fractie aan Edel Tapijt Genemuiden

"Mooi om te zien hoe Edel Tapijt de innovatie zoekt en vol enthousiasme werkt aan de toekomst. Als gemeente kunnen we daar een voorbeeld aannemen." Met die woorden bedankte Tamme Spoelstra de directie van Edel Tapijt voor een aangenaam bedrijfsbezoek.

LEES MEER... | ZATERDAG, 26.09.15 | 13.25 UUR

'Ondanks afschot, neemt populatie juist toe!'

PvdD wil af van afschotbeleid ganzen in Overijssel

De Partij voor de Dieren wil diervriendelijke methoden voor het tegengaan of voorkomen van overlast van ganzen. Het middel dat de provincie nu inzet - afschot - biedt geen structurele oplossing en is onnodig, want er zijn genoeg diervriendelijke alternatieven.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | VRIJDAG, 25.09.15 | 16.29 UUR

Raad kiest voor aanscherping huidig ketenbeleid

Meer toezicht op keten in Zwartewaterland

Nadat twee weken geleden de stemmen staakten (negen voor, negen tegen), ging de gemeenteraad op donderdag 24 september 2015 met een meerderheid van stemmen wel akkoord met de voorgestelde actualisatie van het ketenbeleid 'Meesturen achter de voordeur'. Daarmee wordt het beleid, dat op hoofdlijnen goed functioneert, op drie punten aangescherpt. Zo kent het beleid nu een duidelijke ondergrens van het begrip 'keet', zijn er structurele afspraken over alcoholpreventie gemaakt en komt er meer toezicht vanuit politie en jongerenwerk (het koppel).

LEES MEER... | VRIJDAG, 25.09.15 | 10.12 UUR

Inwoners Zwartewaterland succesvol in afval scheiden

Raad stemt in met verlaging afvalstoffenheffing

Op donderdag 24 september 2015 constateerde de gemeenteraad dat de inwoners van Zwartewaterland op succesvolle wijze hun afval scheiden. De raad stemde dan ook voor het voorstel om het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing in 2016 te verlagen van 146,44 naar 139 euro per huishouden. Tegelijkertijd wordt het tarief voor het aanbieden van restafval bij de ondergrondse containers verhoogd van 1,18 naar 1,55 euro. Daarmee komt de gemiddelde jaarlast in 2016 op 164,01 euro per huishouden te liggen, wat lager is dan in 2015. "Hiermee willen wij een positief gebaar naar onze inwoners maken", stelt een tevreden wethouder Speksnijder.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 24.09.15 | 22.24 UUR


advertentie

Vandaag:
7° | 0°
Meer weer...
Morgen:
7° | 1°
POLL

  • Het verduurzamen van mijn woning vind ik belangrijk!
 Ja, ik ga/heb al isolatie en zonnepanelen
 Ja, maar alleen als er een subsidie tegenover staat!
 Nee, mijn huis is prima zo....
 Nee, we moeten ophouden met de hype rondom duurzaamheid

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!