Woensdag 26.07.17 | 14.37 uur


advertentie

Fracties vragen GS om concreet plan

CU en CDA willen aanpak ondermijnende criminaliteit

Jan Westert (ChristenUnie) en Jeroen Piksen(CDA) willen dat de provincie komt met een programma Veiligheid tegen ondermijnende criminaliteit. Er is behoefte aan een stevige samenwerking tegen ondermijning van het openbaar bestuur. Zij willen dat het college van gedeputeerde staten met een voorstel komt om ondermijning aan te pakken. Een georganiseerde regionale overheid is nodig om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. ChristenUnie en CDA dienen woensdag bij de vergadering van Provinciale Staten daartoe een motie in, die ook door VVD en D66 wordt gesteund.

LEES MEER... | WOENSDAG, 19.07.17 | 11.05 UUR


advertentie

Raad stemt in met aangepaste Kadernota 2018-2021

Bezuiniging op voetbalvelden deels teruggedraaid

Nadat alle fracties vorige week in hun Algemene Beschouwingen hebben gereageerd op de Kadernota 2018-2021 (de hoofdlijnen waarbinnen het college in het najaar de begroting voor 2018-2021 opstelt, red.) stond deze tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli 2017 voor de tweede termijn op de agenda. In deze tweede termijn werd het college met een motie opgeroepen het onderhoudsniveau van fietspaden en voetpaden te verhogen en werd met een amendement voorgesteld de bezuiniging op het onderhoud van voetbalvelden deels terug te draaien. Beide werden aangenomen, waarna de Kadernota 2018-2021 met algemene stemmen werd aangenomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 06.07.17 | 22.00 UUR


advertentie

'Laat Zwartsluis zelf bepalen welk evenement past bij het dorp!'

PvdA wil grotere rol inwoners bij leefbaarheid

De PvdA-fractie in Zwartewaterland wil de leefbaarheid in de kernen vergroten in samenwerking met de burgers. "Wij zijn er voorstander van dat er een budget per kern komt. De inwoners van die kern zelf kunnen dan bepalen en betalen wat zij de moeite waard vinden. Geen ingewikkelde procedures meer via het gemeentehuis, maar burgerinitiatieven die door de burgers zelf worden gekozen", aldus fractievoorzitter Astrid Dijkstra.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 30.06.17 | 11.02 UUR


advertentie

Oppositie kritisch over gang van zaken in de raad

'Gemeente heeft huishoudboekje weer goed op orde'

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juni 2017 gaven de zes fracties hun Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2018-2021, de hoofdlijnen waarbinnen in het najaar de sluitende Programmabegroting 2018-2021 wordt opgesteld. In deze nota zegt het college goed geslaagd te zijn in het realiseren van een structureel gezonde financiële huishouding. Er is weer financiële ruimte voor cultuur, monumenten en duurzaamheid. En het riooltarief kan met 30 euro worden verlaagd van 385 naar 355 euro.

LEES MEER... | VRIJDAG, 30.06.17 | 09.55 UUR


advertentie

Raad oneens over te realiseren bezuinigingen

Hoe moet het nu verder met onderhoud sportvelden?

Aan het begin van de raadsvergadering van donderdag 29 juni 2017 liet de heer Van Lente, voorzitter van Sportclub Genemuiden, mede namens DESZ en Olympia'28 weten zich niet te kunnen vinden in het Voorstel bezuinigingen onderhoud sportparken. In dit voorstel mag dan afgezien worden van de oorspronkelijk vastgestelde bezuiniging van 138.000 euro, de besparing van 30.000 euro en extra bijdrage van 45.000 euro is voor de drie sportverenigingen niet (volledig) op te brengen. Om wel heel verschillende redenen bleken ook de SGP, PvdA, VVD en Gemeentebelangen tegen, waardoor het voorstel van tafel ging en de bezuiniging van 138.000 euro weer van kracht werd. Maar hoe moet het nu verder met het onderhoud van de sportvelden?

LEES MEER... | 4 REACTIES : 4 | DONDERDAG, 29.06.17 | 23.32 UUR


advertentie

College en raad blij met jaarrekening 2016

Positief resultaat van 5,2 miljoen geeft prettig gevoel

Op donderdag 29 juni 2017 stond de jaarrekening 2016 op de agenda van de raadsvergadering. Een jaarrekening dat een positief resultaat van 5,2 miljoen euro laat zien, met een in de begroting en het meerjarenperspectief te verwerken structureel positief effect van 96.000 euro. “Deze jaarrekening geeft een prettig gevoel, maar wij zijn er nog niet”, stelde de heer Ooms (ChristenUnie) . “Met meer vet op de botten hebben wij mooie doelen gerealiseerd, maar wij mogen nog wel wat kilootjes aankomen. En dus roepen wij het college op de scherpte niet te verliezen.”

LEES MEER... | DONDERDAG, 29.06.17 | 22.20 UUR

Raad wil gelijkheid voor alle inwoners van Zwartewaterland

Geen legeskosten voor zonnepanelen op monumenten

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 22 juni 2017 stond ook een brief, waarin het college de mogelijkheden uiteenzette om de legesheffing voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten binnen het beschermde Stads- en Dorpsgezicht 'Hasselt Binnen de Veste' te compenseren. Er werden twee mogelijkheden aangedragen: het opnemen van een vrijstellingsbepaling in de legesverordening en het verlenen van subsidie ter hoogte van de legeskosten, waarbij werd meegegeven dat de eerste mogelijkheid het meest eenvoudig en snel uitvoerbaar en dus praktisch om te kiezen was. De raad volgde deze lijn unaniem.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 23.06.17 | 11.20 UUR


advertentie

Raad blijft het oneens over wijze van financiering

Zwartsluis krijgt direct na de zomer nieuw marktplein

Op donderdag 22 juni 2017 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel 'Ontwerp inrichting Marktplan'. Dit voorstel toont een ontwerp van een eenduidig en rustig plein in het winkelcentrum van Zwartsluis. Een plein met zesenvijftig parkeerplaatsen van gebakken stenen, omlijst met hagen, voorzien van enkele leilindes en een aangepaste uitrit richting de Stationsweg. Inhoudelijk bleken alle fracties achter het ontwerp te staan. De voorgestelde wijze van financiering bracht VVD en PvdA echter tot een amendement, maar zij vonden geen steun bij de andere fracties. Na enige discussie werd toch unaniem groen licht gegeven aan de realisatie van het ontwerp, waarbij VVD en PvdA de kanttekening plaatsten niet in te stemmen met, hoe kan het ook anders, de wijze financiering.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.06.17 | 22.34 UUR


advertentie

Aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

PvdA-fractie in Zwartewaterland zoekt kandidaten

De PvdA doet mee als zelfstandige lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. In haar ledenvergadering van 31 mei 2017 heeft de PvdA Zwartewaterland dit belangrijke besluit genomen. In de afgelopen maanden heeft een commissie vanuit de PvdA Zwartewaterland op verzoek van de ledenvergadering onderzocht of er in Zwartewaterland mogelijkheden zijn om met een bredere basis deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit bleek niet mogelijk.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | WOENSDAG, 07.06.17 | 11.00 UUR


advertentie

College haalt huidige voorstel van tafel

Voorlopig geen besluit over 'Hasselt om de Weede'

Op donderdag 1 juni 2017 legde het college het voorstel 'Uitbreiding Hasselt om de Weede' voor aan de gemeenteraad. Al in aanloop naar de raadsvergadering bleken diverse partijen bezwaren te hebben, waaronder huidige bewoners van deze wijk. Ook de fractie van de PvdA deelde voorafgaand aan de raadsvergadering haar onvrede en noemde het voorstel 'een grove minachting van de huidige bewoners'. Tijdens de raadsvergadering bleken meerdere fracties het voorstel van tafel te willen en dus is er van besluitvorming voorlopig geen sprake.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 02.06.17 | 11.36 UUR

Zwartewaterlandse raad positief gestemd

Rioolheffing Zwartewaterland daalt met 30 euro!

De rioolheffing (gebruikers en eigenaren) voor een gemiddeld huishouden uit Zwartewaterland dalen in 2018 licht met 30,00 euro. Volgens wethouder Dick Visserman gaat het om een totaal bedrag van 75.000,00 euro dat terugvloeit naar de bewoners.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | VRIJDAG, 02.06.17 | 09.05 UUR

Raad stelt grondbeleid 2017-2021 vast

Interesse voor kavels industrieterrein Kranerweerd

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 mei 2017 is de nota grondbeleid 2017-2021 vastgesteld. Het grondbeleid uit zich hoofdzakelijk in het realiseren van bouwrijpe gronden om doelstellingen op het gebied van onder andere volkshuisvesting, economie en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Met dit vastgestelde beleid speelt de gemeente in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en regelgeving, waarvan de verschuiving van een door de overheid gestuurde productie van grote hoeveelheden woningen door enkele grote spelers naar de ontwikkeling door meerdere spelers van flexibel maatwerk afgestemd op de wensen van de koper van de woning er één is.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | VRIJDAG, 12.05.17 | 11.29 UUR

Raad akkoord met krediet van 44.000 euro

Nieuw onderkomen voor jeugdsoos Esclusa een feit

Op donderdag 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een investeringskrediet van 44.000 euro voor de realisatie van een nieuwe locatie voor de Sluziger jeugdsoos Esclusa. Bij gebrek aan een geschikte bestaande locatie worden er nu nieuwe units geplaatst bij voetbalvereniging Desz aan de Cingellanden 1 in Zwartsluis, op redelijke afstand van woningen en door de ligging toch 'in het zicht'.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.05.17 | 22.55 UUR

Leden geven partijprominenten stof tot nadenken

PvdA gaat voor 'Progressief Zwartewaterland'

Tijdens de laatste ledenvergadering van de PvdA Zwartewaterland in het eerste kwartaal van dit jaar kregen een aantal prominente PvdA-leden de opdracht om te onderzoeken op welke manier de progressieve kant van Zwartewaterland een sterkere positie binnen deze gemeente kan innemen. Dit resulteerde in het voorstel om volgend jaar als de brede beweging 'Progressief Zwartewaterland' aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.05.17 | 14.24 UUR

Raad vraagt ook aandacht voor Zwartsluis

Extra impuls voor centrumplan Hasselt en Genemuiden

Op donderdag 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde investeringsplan en de bijbehorende begrotingswijziging voor de centrumplannen van Hasselt en Genemuiden vastgesteld. Dat betekent dat de financiële ruimte, mede verkregen door extra subsidies van de provincie, daadwerkelijk ingezet gaat worden voor de inpassing van de Veerpoort in de te realiseren Rivierboulevard te Hasselt. In Genemuiden kan het Havenplein inclusief verlichting eerder worden aangepast en zien inwoners hun gewenste brug bij De Koppel werkelijkheid worden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 20.04.17 | 23.18 UUR


advertentie

Vandaag:
23° | 10°
Meer weer...
Morgen:
20° | 9°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie