Zaterdag 22.04.17 | 19.55 uur
Voorwaarden

Beste lezer(s),

Ten aanzien van deze digitale krant gelden de volgende regels en voorwaarden. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de digitale krant, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, films, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Digitale Kranten Nederland of haar licentiegevers. De digitale krant wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitale Kranten Nederland is verkregen.

Digitale Kranten Nederland gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de digitale krant. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) ontstaan uit het bezoeken van de digitale krant of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. Digitale Kranten Nederland is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner of button) sites van derden. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden op de digitale krant worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers en/of auteurs ingediend en zijn niet die van de redactiestaf of Digitale Kranten Nederland.

Op sommige onderdelen van de digitale krant is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chatten, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, films, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeen en concepten etc.) te leveren aan Digitale Kranten Nederland. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels: - De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen, dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden.

- Deelname aan Digitale Kranten Nederland is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

- De deelnemer garandeert door deelname over alle rechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Digitale Kranten Nederland voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

- Alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de Deelname overgedragen aan Digitale Kranten Nederland en worden derhalve eigendom van Digitale Kranten Nederland.

- Digitale Kranten Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtsorganen. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door Digitale Kranten Nederland aangepast worden. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.

Copyright
Auteursrechten voorbehouden Digitale Kranten Nederland. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze berusten bij Digitale Kranten Nederland c.q. de betreffende auteur. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Digitale Kranten Nederland worden verveelvoudigd/en /of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook.

Vandaag:
13° | 3°
Meer weer...
Morgen:
10° | 5°


LIVE SPORT
Sc Genemuiden - AZSV 1-2
DESZ - SVN'69 8-0
Olympia'28 - Oene 1-2
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie

advertentie

advertentie
advertentie
advertentie