Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 10.12.18 | 14.19 uur
 

College en raad blij met jaarrekening 2016

Positief resultaat van 5,2 miljoen geeft prettig gevoel

Op donderdag 29 juni 2017 stond de jaarrekening 2016 op de agenda van de raadsvergadering. Een jaarrekening dat een positief resultaat van 5,2 miljoen euro laat zien, met een in de begroting en het meerjarenperspectief te verwerken structureel positief effect van 96.000 euro. “Deze jaarrekening geeft een prettig gevoel, maar wij zijn er nog niet”, stelde de heer Ooms (ChristenUnie) . “Met meer vet op de botten hebben wij mooie doelen gerealiseerd, maar wij mogen nog wel wat kilootjes aankomen. En dus roepen wij het college op de scherpte niet te verliezen.”

Met de jaarrekening 2016 zegt het college op koers te liggen waar het de hoofddoelstelling betreft: een structureel gezonde financiële positie in relatie tot het met de raad afgesproken niveau van dienstverlening en voorzieningen voor inwoners en bedrijven in Zwartewaterland. Het bracht de provincie er in ieder geval toe de gemeente na enkele jaren van code oranje voor het jaar 2017 code groen toe te kennen. De heer Slingerland (SGP) zag hierin de onderschrijving dat de gemeente Zwartewaterland nu een financieel stabiele organisatie is. “De begrotingsscan heeft ons duidelijk in de goede richting gestuurd en zien wij graag een plek in de begroting krijgen.”

Het positieve resultaat van 5,2 miljoen euro valt voor ruim 2,6 miljoen euro toe te schrijven aan de getroffen voorzieningen voor de grondexploitatie van Hasselt om de Weede. Binnen het sociaal domein (alle gemeentelijke taken op het gebied van werk, zorg en jeugd, red.) bleek sprake van een incidenteel voordelig resultaat van ruim 750.000 euro. Om onzekerheden binnen het sociaal domein op te kunnen vangen, stelt het college voor dit resultaat toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Een voorstel waar de heer Withaar (Gemeentebelangen) zich niet in kon vinden, hij ziet dit bedrag liever toegevoegd aan de algemene reserve. Mevrouw Dijkstra (PvdA) wilde bij dit punt nog een kleine opmerking plaatsen. “Met dit resultaat is het wel heel zuur dat ons voorstel om de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart af te schaffen het destijds niet heeft gehaald.”

De heer Withaar (Gemeentebelangen) merkte ook nog op dat de over begrafenissen te betalen leges het afgelopen jaar te weinig hebben opgeleverd, waardoor de begraafplaatsen niet kostendekkend waren. "Er waren minder begrafenissen dan geraamd", reageerde de heer Slingerland (SGP). "Begrijp ik nu dat u de leges wilt verhogen als er minder mensen overlijden?" In zijn reactie liet wethouder Visserman weten dat je deze leges over enkele jaren moet bekijken. "Maar wij komen hier op terug als wij aan het eind van het jaar de legesverordening bespreken." Mevrouw Bosma (CDA) had ook enkele vragen en opmerkingen. Zo ziet zij de 2,5 ton voor de centrumplannen graag in een breder perspectief. "Kijk ook naar de leefbaarheid in wijken als Barsbeek, Nadorst en Tag."

In reactie op de jaarrekening heeft de Auditcommissie aangekondigd een vinger aan de pols te houden waar het de zogeheten 'in control statement' betreft. In 2018 verschuift de verantwoordelijkheid van de rechtmatigheidsverklaring van de accountant naar het college, wat hoge eisen aan de interne controle stelt. Eisen waar de gemeente nu nog niet aan voldoet, maar hier wordt in samenwerking met andere gemeenten aan gewerkt. “Ik lees in de stukken dat die samenwerking niet altijd oplevert wat ervan wordt verwacht”, bracht de heer Slingerland (SGP) in. “Wat heeft het college nodig om de interne controle beter op orde te krijgen?” Wethouder Visserman gaf aan hiervoor geld nodig te hebben, wat ook in de later te bespreken kadernota is opgenomen.
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 29.06.17 | 22.20 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie