Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 11.12.18 | 13.48 uur
 

Oppositie kritisch over gang van zaken in de raad

'Gemeente heeft huishoudboekje weer goed op orde'

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juni 2017 gaven de zes fracties hun Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2018-2021, de hoofdlijnen waarbinnen in het najaar de sluitende Programmabegroting 2018-2021 wordt opgesteld. In deze nota zegt het college goed geslaagd te zijn in het realiseren van een structureel gezonde financiŽle huishouding. Er is weer financiŽle ruimte voor cultuur, monumenten en duurzaamheid. En het riooltarief kan met 30 euro worden verlaagd van 385 naar 355 euro.

In de Kadernota 2018-2021 stelt het college budget beschikbaar voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en de visie op maatschappelijk vastgoed. Zo ook voor de ontwikkelingen op het vlak van de (digitale) dienstverlening en ICT. Voor de onzekerheden rond het nog altijd wijzigende beeld van het sociaal domein en de financiŽle effecten van de invoering van de Omgevingswet is een buffer ingebouwd. De bezuinigingen op de ambtelijke organisatie zelf zijn geslaagd, met de hiervoor genoemde ontwikkelingen is enige uitbreiding van de formatie gewenst.

De heer Spoelstra (ChristenUnie) toonde zich dankbaar voor de gezonde financiŽle huishouding die mede dankzij de gezamenlijke inspanning van college en coalitie is gerealiseerd. "Maar wij zijn er nog niet, zo is de schuldenlast nog te hoog. Wel is het weer mogelijk om meer te gaan investeren, maar de ambities moeten wel worden vormgegeven binnen de beschikbare budgetten. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud van kapitaalgoederen waar wij graag nog een plus op zien met extra aandacht voor fiets- en wandelpaden. Onze zorg om de lokale middenstand blijft en dus blijft het versterken van de levensvatbaarheid van het winkelbestand voor ons een belangrijk streven."

In zijn betoog stelde de heer Slingerland (SGP) dat Zwartewaterland het huishoudboekje weer goed op orde heeft. "Wij zijn uit een diep, donker dal geklommen. De ingezette koers van het coalitieakkoord Samen Sterker heeft weer perspectief gegeven, maar wij zijn er nog niet. Zo vragen wij aandacht voor een concreet vervolg op de pilot Samen Zwartsluis. Wij adviseren het volgende college (in 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, red.) een duidelijke visie over de toekomst van onze zwembaden te ontwikkelen. De structurele 100.000 euro voor duurzaamheid is een goede zaak, maar hoe denkt het college te bereiken dat al onze huishoudens in 2020 zelfvoorzienend zijn? En op welke wijze wordt er rekening met onze ouderen gehouden bij de digitalisering van onze dienstverlening?

Mevrouw Bosma (CDA) gaf te kennen dat haar fractie nog wel wat bestellingen wil plaatsen voordat deze raad na de verkiezingen in 2018 plaatsmaakt voor een andere. "Nu het financieel goed gaat, zien wij graag een handreiking naar onze vrijwilligers en voorzieningen. Wij vragen onder andere aandacht voor onze mantelzorgers, extra werkgelegenheid voor het groeiende klantenbestand van de Participatiewet en het ambulante jongerenwerk. Verder willen wij graag weten hoe het college tegenvallers binnen het sociaal domein denkt op te vangen als de pot met een reserve van ruim 2,5 miljoen euro leeg is. En waarom wordt de onkruidbestrijding uitbesteed als dertien medewerkers van onze buitendienst hiervoor zijn opgeleid?"

Mevrouw Dijkstra (PvdA) bleek kritisch. "Als oppositiepartij kunnen wij inbrengen wat wij willen, maar voorstellen worden consequent afgewezen door het machtsblok, ook al is men het er eigenlijk mee eens. Gelukkig zien wij een groot deel van onze ideeŽn als voorstel van het college terug, zodat de coalitie er wel mee in kan stemmen. Dat maakt ons blij, maar ook bijzonder triest dat deze coalitie de deuren sluit voor alle inwoners die niet van hun partij zijn. Voor nu stellen wij een budget per kern voor, waarmee inwoners zelf kunnen bepalen hoe zij de leefbaarheid in hun kern willen vergroten. Ook vragen wij aandacht voor de mogelijkheden om te sporten voor volwassenen met een smalle beurs. Tot slot stellen wij voor het onderhoud van onze wegen naar een hoger niveau, niveau B te tillen. Inmiddels hebben wij de mogelijkheden om dat te doen."

In een reactie liet de heer Spoelstra (ChristenUnie) weten zich absoluut niet in het door mevrouw Dijkstra (PvdA) geschetste beeld van de gang van zaken binnen de raad te kunnen vinden.

Ook de heer Withaar (Gemeentebelangen) ziet een overwegend positieve financiŽle grondhouding en dat vele zaken zijn gerealiseerd. "De oogst is binnen en zo hoort het ook aan het eind van een raadsperiode. Toch zijn er nog een aantal zaken die ons bezighouden. Zo hopen wij dat 4,5 ton voor het onderhoud van de zwembaden voldoende is tot 2023." Verder bleek de heer Withaar kritisch over de in zijn ogen hoge budgetten voor de digitale agenda en het voldoen aan de hoge eisen die de zogeheten 'in control statement' stelt aan de interne controle. "Tot slot zien wij de stelpost gezonde financiŽle positie de komende jaren omhoog springen, maar net als wij ons rijk rekenen, blijken wij hieruit de cadeautjes van deze kadernota te betalen."

Als laatste nam de heer Smits (VVD) het woord. "Het college schrijft dat het beleid om een gezonde financiŽle positie te bereiken zijn vruchten heeft afgeworpen en dat deze kadernota ruimte bied om de ambities uit het collegeprogramma aan financiŽle middelen te koppelen. Daarmee wordt meteen aangegeven dat de coalitie bepaalt en de oppositie een noodzakelijk kwaad is. En dat is ook precies hoe iedere raadsvergadering verloopt. Niet het financiŽle beleid, maar de meevallers, rentevoordelen en aantrekkelijke economie hebben het college vanzelf in het zadel gehouden. Als het goed is, is het straks aan de kiezer om te bepalen of u verder mag."
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 30.06.17 | 09.55 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie