Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 15.12.18 | 17.20 uur
 

Raad stemt in met aangepaste Kadernota 2018-2021

Bezuiniging op voetbalvelden deels teruggedraaid

Nadat alle fracties vorige week in hun Algemene Beschouwingen hebben gereageerd op de Kadernota 2018-2021 (de hoofdlijnen waarbinnen het college in het najaar de begroting voor 2018-2021 opstelt, red.) stond deze tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli 2017 voor de tweede termijn op de agenda. In deze tweede termijn werd het college met een motie opgeroepen het onderhoudsniveau van fietspaden en voetpaden te verhogen en werd met een amendement voorgesteld de bezuiniging op het onderhoud van voetbalvelden deels terug te draaien. Beide werden aangenomen, waarna de Kadernota 2018-2021 met algemene stemmen werd aangenomen.

Met de Motie onderhoud wegen en groen Kadernota 2018-2021 riepen ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA en VVD het college op om bij het opstellen van de begroting 2018 ruimte te zoeken om het onderhoud van fietspaden en voetpaden te verhogen van niveau C naar niveau B. Daarnaast verzochten deze fracties het college te inventariseren waar de publieke ruimte als onveilig en/of onaangenaam wordt ervaren. Tot slot vroegen zij het college bij het opstellen van de begroting 2018 voorstellen te doen om de onveilig en/of onaangenaam beleefde locaties te verbeteren door onder andere een intensivering van het groenonderhoud. Logo en ondertekening van Gemeentebelangen ontbrak op de motie, maar ook deze fractie bleek het te steunen en dus werd de motie met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van vorige week zorgde het verwerpen van het voorstel waarin de bezuiniging op het onderhoud van voetbalvelden met 60.000 euro per jaar werd teruggedraaid voor enige verwarring. Ondanks het feit dat ChristenUnie en CDA voor stemden en PvdA, VVD en Gemeentebelangen tegen stemden met de intentie de voetbalverenigingen zelfs nog meer tegemoet te komen, lag de oorspronkelijke bezuiniging van 138.000 euro per jaar weer op tafel. Door het Amendement Kadernota 2017 Onderhoud voetbalvelden van ChristenUnie, CDA, PvdA en VVD met een ruime meerderheid aan te nemen, nam de raad deze verwarring weg. Nu wordt de bezuiniging op het onderhoud van de voetbalvelden in 2018 met 80.000 euro teruggedraaid, in 2019 met 75.000 euro, in 2020 met 70.000 euro en in 2021 met 65.000 euro. "Natuurlijk hadden de sportverenigingen liever helemaal geen bezuinigingen gezien, maar zij kunnen hier zeker meeleven", zei mevrouw Dijkstra (PvdA).

De meerderheid van de raad deelde dus de mening dat een bezuiniging op het onderhoud van de voetbalvelden gezien de financiŽle positie van de gemeente noodzakelijk is en gezien de bezuinigingen opgelegd aan andere partijen rechtvaardig is. Wel zag diezelfde meerderheid dat de voorgestelde huurverhoging van 25.000 euro fors is en dat voor de niet-onderbouwde 20.000 euro uit het eerdere voorstel een overgangsregime wenselijk is. De SGP deelde deze mening niet. "Het voetbalgroen wordt beter onderhouden dan het openbare groen", meende de heer Slingerland (SGP). Deze mening vertaalde de SGP in een amendement. Hierin stelde de fractie voor het bedrag van 60.000 euro, waarmee in het oorspronkelijke voorstel de bezuiniging op het onderhoud van de voetbalvelden werd teruggedraaid in te zetten voor het onderhoud van openbaar groen, dat met het huidige onderhoudsniveau C onwenselijke situaties met zich meebrengt.

De SGP was van mening dat het terugdraaien van deze bezuiniging niet past bij de toekomstvisie welke eerder is vastgesteld in de raad. Verder meende deze fractie dat de voetbalverenigingen zelf in staat zijn deze financiŽle middelen via een contributieverhoging te genereren. Volgens de SGP hebben de voetbalverenigingen de afgelopen jaren niet op de bezuinigingen geanticipeerd, waardoor in hun ogen stilzitten wordt beloond. "Ik heb niet het idee dat de voetbalverenigingen de afgelopen jaren hebben stilgezeten", reageerde mevrouw Bosma (CDA). Voor dit amendement bleek geen meerderheid in de raad. Rekening houdend met de aangenomen motie en het wel vastgestelde amendement werd de Kadernota 2018-2021 vervolgens met algemene stemmen aangenomen.
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 06.07.17 | 22.00 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie