Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Woensdag 14.11.18 | 21.01 uur
 

Raad stemt in met Zomernota 2017

Fracties unaniem tevreden over positief resultaat

Op donderdag 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad - ondanks enkele kritische opmerkingen vanuit de oppositie - de Zomernota 2017 met algemene stemmen aangenomen. Met deze nota sprak het college de verwachting uit dit jaar met een incidenteel positief resultaat van 765.000 euro af te sluiten. "Wij hebben het op dit moment weer beter voor elkaar", concludeerde de heer Ooms van de ChristenUnie. "Het geeft ons de ruimte om ook weer aan andere dingen te denken dan alleen onze financiŽle positie."

Alle fracties bleken unaniem tevreden over de ruimte van 600.000 ton die binnen de begroting is vrijgemaakt om een begin te maken met de uitvoering van een eerder aangenomen motie, waarin meerdere fracties voorstelden het onderhoudsniveau van voet- en fietspaden en openbaar groen uit het oogpunt van veiligheid te verhogen. "Ik hoop wel dat alle kernen evenredig aan bod komen", aldus de heer Smits van de VVD. In zijn reactie liet wethouder Visserman weten dat dit zeker gaat gebeuren.

Het verdere pleidooi van de heer Smits had volgens enkele raadsleden veel weg van algemene beschouwingen, waarin hij het beleid van het college omschreef als 'zitten, zitten blijven en maar afwachten hoe het speelveld zich gedraagt'. "Wij kunnen ons vinden in deze nota, maar zijn van mening dat het vlekje van de Randweg in Genemuiden niet nodig was geweest." De heer Eenkhoorn van de PvdA haakte daarop in door te stellen dat de kosten van 350.000 euro voor de reparatie van deze weg op het bordje van de gemeenschap terecht is gekomen. Wethouder Visserman bracht in zijn reactie naar voren dat de 100.000 euro voor de slijtlaag van de weg onder de garantie viel. "Met het noodgedwongen vervangen van de onderlaag hebben wij het onderhoud van deze weg, die nu een levensduur van twintig tot dertig jaar kent, slechts enkele jaren naar voren gehaald."

Ook kon de heer Eenkhoorn het niet nalaten de communicatie rond de Zomernota 2017 als 'borstklopperij' te bestempelen. "Het betreft grotendeels incidentele meevallers die je zomaar op je bordje krijgt. Met de afname van ruimteverhuur in de Streukelerveste in Hasselt als gevolg van bezuinigingen op de kindcentra krijgt het college zelfs een koekje van eigen deeg." Dit ging met name de heer Slingerland van de SGP echt te ver. "Er zijn forse stappen gezet om structureel financieel gezond te worden. Door het positieve resultaat van 765.000 euro aan de algemene reserve toe te voegen, leggen wij juist een stevige basis voor de toekomst." Wethouder Visserman zelf reageerde met een ferme 'aan borstklopperij doen wij niet'. "Wij doen dit met elkaar: het college en de raad met ondersteuning van het ambtelijk apparaat."

Ook zeer tevreden met het resultaat gaf mevrouw Bosma van het CDA te kennen de incidentele meevallers te koesteren, zeker gezien het feit dat ze er ieder jaar weer zijn. De heer Withaar van Gemeentebelangen refereerde nog aan de bijstellingen van de algemene uitkering vanuit Den Haag, die de komende jaren voor structurele voordelen zorgen. Tot slot plaatste wethouder Visserman zelf nog een kleine kanttekening. "De maatregelen die wij de afgelopen jaren hebben genomen om de financiŽle positie van onze gemeente gezond te maken, werpen hun vruchten af, maar wij zijn er nog niet. Onze schuldenpositie is nog hoog, pas als die afneemt, hebben wij de financiŽn echt goed op orde."
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 19.10.17 | 22.59 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie