Herstellen en versterken kwetsbare natuur

Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Gedeputeerde Staten hebben op 23 mei 2017 het inrichtingsplan Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht goedgekeurd. Het inrichtingsplan is een uitwerking van de maatregelen die nodig zijn om de natuur in Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht te herstellen en versterken om de Natura 2000-doelen te kunnen realiseren, zodat ruimte ontstaat voor economische ontwikkeling. Deze doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse.

De maatregelen in en nabij de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht bestaan vooral uit aangepast beheer van de kievitsbloemhooilanden. Daarnaast wordt 4 hectare droog hardhoutooibos ontwikkeld in deelgebied 6 Genne Overwater. In dit deelgebied wordt een nevengeul van het Zwarte Water gerealiseerd door Rijkswaterstaat in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), die tevens bijdraagt aan de Natura 2000/PAS-opgave.

De andere zoekgebieden voor hardhoutooibos bleken na onderzoek minder geschikt en behouden hun oorspronkelijke bestemming (veelal landbouw).
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De maatregelen die in het Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan.

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald.

Terinzagelegging ontwerp-PIP Het ontwerp-PIP ligt van 21 november 2017 tot en met 2 januari 2018 ter inzage. Gedurende deze periode is het ontwerp-PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/uiterwaardenzwartewatervecht of kijk op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.9923.ipUiterwaardenZWV-on01

Gedurende deze periode is tevens een inkijkexemplaar beschikbaar op het gemeentehuis van Zwartewaterland in Hasselt en Stadskantoor gemeente Zwolle (Lübeckplein 2) in Zwolle, of bij de Provincie Overijssel (Luttenbergstraat 2), eveneens in Zwolle.

Wat betekent dit voor u?
In de periode van 21 november 2017 tot en met 2 januari 2017 kunt u uw reactie bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, nummer 3877509.

Het is ook mogelijk om schriftelijk uw reactie in te dienen bij: Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevr. Annemieke Delnaay O.v.v. Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, 3877509 Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw Annemieke Delnaay, a.delnaay@overijssel.nl, 038 499 74 55.

Meer informatie?
Op woensdag 29 november 2017 vindt een informatiebijeenkomst Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht plaats voor belanghebbenden en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Zwartewaterland, van 15.00 – 21.00 uur. Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces, kunt u terecht bij dhr. Vincent Klijnsma, vg.klijnsma@overijssel.nl

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/uiterwaardenzwartewatervecht

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 09.11.17 | 19.08 UUR


advertentie