Donderdag 28.05.20 | 20.36 uur

Programmabegroting 2019-2022

Raad kijkt met kritische blik naar positieve begroting

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 oktober 2018 stond de eerste Programmabegroting van deze raadsperiode op de agenda. De Programmabegroting 2019-2022 is een uitwerking van de eerder vastgestelde Kadernota 2019-2022 en laat in alle desbetreffende vier jaar een positief resultaat zien. De zeven fracties bleken op dit punt tevreden, maar brachten in deze eerste termijn ook de nodige vragen en kanttekeningen naar voren.

Mevrouw Bosma (CDA) mocht als eerste op de Programmabegroting 2019-2022 reageren. Zij bleek tevreden met de toegezegde inzet van het college om de schuldenlast verder te verlagen, maar er waren ook kanttekeningen. "Voor de leefbaarheidsplannen is 250.000 euro beschikbaar, maar de plannen worden niet eerder dan in 2020 uitgewerkt. Wel zijn er nu al inwonersinitiatieven met concrete plannen, maar hoe ver is het college met het stellen van de kaders?" Daarnaast vroeg Bosma aandacht voor mensen die niet behendig zijn met computers en dergelijke nu het college een Interactief Persoonlijk Internet Portaal gaat introduceren voor meetbare communicatie. Om de bereikbaarheid van de kernen te vergroten, wil het college aansluiten bij digitale platforms die privaat en publiek vervoer verbinden. "Die inzet zien wij liever terecht komen bij het verbeteren van het openbaar vervoer. Afhankelijk van de reactie zullen wij op dit punt in de tweede termijn met een motie komen."

De heer Tamminga (BGZ) prees de vernieuwde Programmabegroting die de raad beter in staat stelt haar kaderstellende en controlerende rol uit te voeren. "Ook juichen wij de betrokkenheid van burgers toe. Wij willen de politiek en ambtelijke organisatie meegeven om met direct betrokkenen in gesprek te gaan en blijven en niet enkel te luisteren naar de stakeholders met luide stem." Verder benoemde Tamminga dat het in de leefbaarheidsplannen niet enkel om stenen gaat, maar ook om evenementen en cultuur. "De bedragen die daarvoor gereserveerd zijn, stemmen ons tevreden." BGZ wil goed doen voor de gemeente met en voor haar inwoners. "Daar past vooral proactiviteit bij en dan moet je niet alleen op de winkel passen, maar deze ook vernieuwen. Een extra buitengewoon opsporingsambtenaar omdat de omstandigheden daar om vragen en het verlagen van de begraafkosten door kosten en baten hiervan in een breder perspectief te zien, zijn enkele voorbeelden."

In zijn reactie op de Programmabegroting 2019-2022 stelde de heer Rietman (PvdA) maar liefst 26 vragen aan het college. In reactie op de doelstelling dat in 2019 zeventig procent van de in onze gemeente gevestigde statushouders actief deelnemen aan de samenleving, vroeg hij zich af wat het college onder 'actief deelnemen' verstaat. "In 2019 zijn de marktgelden honderd procent kostendekkend, maar alleen omdat de inkomsten van de kermis op de Biestemerkt op de kosten in mindering zijn gebracht. De kermis sponsort dus de weekmarkten, maar zouden deze als economische activiteit niet zelf honderd procent kostendekkend moeten zijn?" De heer Rietman vroeg het college ook de norm voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en dergelijke te verhogen van honderd naar honderdtien procent van de bijstandsnorm. "Het gaat goed met ons land en onze gemeente, maar er zijn nog altijd groepen die aan de welvaartsgroei geen deel hebben."

Daarna was het de beurt aan de heer Smits (VVD). In het kader van communicatie en dienstverlening vroeg hij of er onderzoek gedaan kan worden naar de mogelijkheid om ID en rijbewijzen thuis te bezorgen. "Wij overwegen in de tweede termijn met een amendement te komen om in te zetten op actieve deelname van honderd en niet de voorgestelde zeventig procent van de statushouders." Verder ziet Smits graag beleid op het in onze gemeente onderbrengen van medelanders met verschillende nationaliteiten. "Ons bereiken signalen dat in woonwijken problemen ontstaan en mensen overlast ervaren." Smits mist aandacht voor schoolzwemmen, terwijl het in alle verkiezingsprogramma's een thema was. "Bij de wens voor levendige en vitale centra denken wij meteen aan Hasselt. De oplossing is een centrummanager, maar waar wordt deze budgettair ondergebracht?" Ook mist Smits plannen omtrent parkeergelegenheid, waaraan met name in het centrum van Hasselt behoefte is.

De heer Withaar (GB) constateerde dat het college met deze begroting op de verschillende beleidsvlakken met de gestelde doelen aan de slag kan. "Wel hebben wij de indruk dat er de laatste jaren wat ruim is begroot; de ambitie is vaak wat hoger dan het uitvoerend vermogen." Ook stond Withaar stil bij het feit dat de kostendekkendheid van begraafrechten op 86 procent blijft steken. "Wij vinden het ongepast dat er bijna 60.000 euro uit de algemene middelen moet worden bijgelegd." Blij is Withaar met de aandacht voor recreatie en toerisme. "Uitbreiding van recreatieve fietsroutes staat op de verlanglijst, maar dat staat ze al jaren. Verder dan een rondje Zwartewatersklooster, polder en Barsbeek zijn we echter niet gekomen." Tot slot hekelt hij de ongelijkheid dat er in Hasselt en Zwartsluis wel en in Genemuiden geen havengelden en kermisopbrengsten beschikbaar zijn voor verenigingen en culturele instellingen.

"Wij zien een gestaag verbeterende positie", zie de heer Ooms (CU). "Een lager wordende schuldenlast en een maar heel beperkte stijging van de lastendruk. In relatieve zin misschien zelfs een lichte daling door het gelijk blijven van de rioolrechten en afvalstoffenheffing. Wel blijft voorzichtigheid geboden vanwege onze afhankelijkheid van de rijksbijdrage en de onzekerheid rondom het sociaal domein." Verder riep Ooms het college op te blijven bevorderen dat sportverenigingen ook voor kinderen uit gezinnen met een minimum-inkomen en mensen met een beperking toegankelijk zijn. Tot slot vroeg hij aandacht voor het feit dat wij in 2020 75 jaar bevrijding vieren. "Wij genieten daarvan, onder andere omdat wij hier in alle vrijheid kunnen debatteren over van alles en nog wat. Een situatie die niet op alle plaatsen in de wereld gewoon is. Ik wil het college dan ook vragen om in 2019 voorbereidingen te treffen en een voorstel te doen."

De heer Kolk (SGP) sprak als laatste. "Wij maken ons onder andere zorgen over de jongeren van 18 plus die niet meer voor jeugdzorg in aanmerking komen, maar ook niet buiten deze zorg kunnen. Weten wij om hoeveel en welke jongeren dit gaat en hoe zij geholpen kunnen worden?" Verder zei Kolk een helder en concreet uitvoeringsplan te missen waar het de energietransitie en water- en klimaatadaptie betreft. "Wij zijn blij dat er de komende jaren stevig wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door het openbaar groen op ambitieniveau B te brengen. Zo ook met de beloofde duidelijkheid over de toerekening van kosten aan de begraafrechten, zodat deze hopelijk op een lager niveau kunnen worden vastgesteld." Ter afsluiting riep Kolk het college op contact te zoeken met ondernemers die ook willen verduurzamen. "Er wordt ons een gezamenlijke inspanning gevraagd, laten wij elkaar dan aanvullen en versterken."

Tot zo ver de inbreng van de verschillende fracties in de eerste termijn. Over twee weken delen wij de antwoorden van de wethouder, als ook de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 in de tweede termijn.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 20.10.18 | 08.52 UUR
Vandaag:
21° | 9°
Meer weer...
Morgen:
22° | 9°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 29.05.20
  • Zaterdag 30.05.20
  • Zondag 31.05.20
  • Maandag 01.06.20
  • Dinsdag 02.06.20
  • Woensdag 03.06.20
  • Donderdag 04.06.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.3864 s