Zondag 05.04.20 | 21.59 uur

Tijdelijk ontslag voor PvdA-raadslid J. Hoentjen-Velding

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 24 januari 2019, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r).

Dit is mogelijk tot aanvang van de raadsvergadering, echter bij voorkeur voor 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of per e-mail: griffie@zwartewaterland.nl

De bespreekpunten op 24 januari zijn:

- Onderzoek geloofsbrieven en benoeming raadslid de heer H. Rietman. Mevr. J. Hoentjen-Velding heeft wegens ziekte opnieuw tijdelijk ontslag aangevraagd voor een periode van 16 weken. Dhr. H. Rietman zal haar gedurende deze weken vervangen.

- Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Op Kop Stichting Op Kop is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Per 1 februari 2019 treden twee leden van de Raad van Toezicht af. Eén lid, mevrouw L. Gerner Fransen, is hernoembaar en wordt voor een tweede zittingsperiode benoemd. De Raad van Toezicht stelt voor om mevrouw A.C. Queens-Molenaar te benoemen als nieuw lid. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad met deze benoemingen in te stemmen.

- Raadsvoorstel Verordening Rekenkamercommissie In 2007 heeft de gemeenteraad de Verordening Rekenkamercommissie Zwartewaterland 2007 vastgesteld. Op basis van een evaluatie heeft de huidige rekenkamercommissie geconcludeerd dat het goed is om de verordening op een aantal punten te herzien, omdat de praktijk niet altijd aansluit bij hetgeen in de verordening is opgenomen. De gemeenteraad wordt geadviseerd de verordening Rekenkamercommissie Zwartewaterland 2019 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de verordening uit 2007.

- Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake Managementletter De auditcommissie ondersteunt de raad bij zijn controlerende taak. Jaarlijks voert de accountant een interim controle uit ter voorbereiding op de controle van de jaarrekening. De uitkomsten van de interim controle worden verwerkt in een Managementletter. De auditcommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad over de jaarlijkse Managementletter. De auditcommissie stelt de raad voor om kennis te nemen van de aandacht die de auditcommissie heeft gevraagd voor de verdere implementatie van de AVG. Tevens wordt geadviseerd om het college te verzoeken om uiterlijk in mei 2019 de raad te informeren over de stand van zaken van de ontwikkeling van een toetsingskader voor bouwkosten.

Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook worden ingezien in het gemeentehuis.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 16.01.19 | 15.52 UUR
Vandaag:
17° | 7°
Meer weer...
Morgen:
18° | 6°


AGENDA
  • Maandag 06.04.20
  • Dinsdag 07.04.20
  • Woensdag 08.04.20
  • Donderdag 09.04.20
  • Vrijdag 10.04.20
  • Zaterdag 11.04.20
  • Zondag 12.04.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.3582 s