Vrijdag 24.01.20 | 14.02 uur

Vijftig hectare zonnevelden en vijf windmolens

Raad stelt lokale opgave voor energietransitie vast

Afgelopen week heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Programma Energietransitie in gewijzigde vorm vastgesteld. Een meerderheid van stemmen - alleen Gemeentebelangen stemde tegen - ging namelijk akkoord met het amendement van ChristenUnie, SGP, BGZ en CDA. In dit amendement werd niet zo zeer afgeweken van de verschillende gegevens uit het voorliggende Programma Energietransitie, maar deze gegevens zijn gebruikt om duidelijker te maken welke opgave de raad tot 2030 voor de energietransitie ziet.

"Al tijdens de vorige raadsvergadering werd ons gevraagd een opgave vast te stellen en twee ton beschikbaar te stellen, maar het was ons toen nog niet helemaal duidelijk wat wij de komende periode nou precies gaan doen", zei de heer Ooms (CU). "Ook de informatiebijeenkomst heeft ons geen duidelijkheid gegeven over de verhouding tussen de gegevens uit het Programma Energietransitie en de Regionale Energie Strategie."

In het amendement stelden ChristenUnie, SGP, BGZ en CDA wel dat de informatiebijeenkomsten heeft laten zien dat de opgave voor de gemeente en de regio binnen een jaar duidelijk moet worden. En dat het dus wenselijk is de opgave voor de energietransitie helder te formuleren en de inzet van de gevraagde twee ton duidelijk te beschrijven. De energietransitie is een kwestie van lange adem en mede afhankelijk van technologische ontwikkelingen. De eerste stappen in de vorm van zon- en windenergie moeten nu wel gezet worden, maar moeten met het oog op een kans voor toekomstige technologische ontwikkelingen niet te groot zijn. Verder stelden de genoemde fracties dat er nog veel discussie is over de locatie van zonnevelden en windmolens en dat er hiervoor een afwegingskader nodig is om de drie pilots met een beperkte omvang voor zonnevelden te kunnen beginnen. Tot slot stelden deze fracties dat iedereen in de gemeente Zwartewaterland moet kunnen deelnemen aan de energietransitie, ook mensen met een kleine beurs, huurwoning of monumentaal pand. Aangezien de lasten van de energietransitie lokaal worden gevoeld, moeten de lusten ook lokaal geïncasseerd kunnen worden.

Dit alles bracht de ChristenUnie, SGP, CDA en BGZ tot het voorstel om de lokale opgave voor de energietransitie tot 2030 als volgt vast te stellen:

- besparing 465 TJ
- 50 hectare zonnevelden en 160.000 zonnepanelen op gebouwen
- 5 windmolens
- 1 biovergister of biomassacentrale
- energieneutraliteit van 50 procent

Deze fracties zien de voorgestelde opgave als vertrekpunt voor de gemeentelijke inbreng in de Regionale Energie Strategie. Verder stelden zij voor om in 2020 beleid en instrumenten te ontwikkelen die de energietransitie voor iedereen toegankelijk maakt en dat inkomsten uit de energietransitie binnen de gemeente worden ingezet. Ook stelden de fracties voor om het genoemde afwegingskader voor de drie pilots voor zonnevelden conform het Programma Energietransitie vast te stellen en dat de omvang van iedere pilot maximaal 10 hectare bedraagt. Tot slot stelden de fracties voor om de participatie over energietransitie vorm te geven via het traject van de omgevingsvisie en om participatie over de warmteopgave in een apart traject op te pakken.

Naast de ChristenUnie, SGP, BGZ en CDA schaarden ook de PvdA en VVD zich achter het amendement. Wel had de PvdA enkele kanttekeningen. Zo ziet deze fractie graag drie verschillende pilots voor zonnevelden, zodat er ook echt iets te leren valt. Daarnaast had de PvdA enkele vragen over de voorgestelde opgave tot 2030. "De vijf windmolens zijn voor ons geen taboe, maar je hebt windmolens en windmolens", zie de heer Rietman. Overleg tijdens de pauze leerde dat de indieners van het amendement de zorgen over de kwetsbaarheid van het landschap delen, maar dat er in het hele traject ook voldoende momenten zijn om goed na te denken en waar nodig bij te stellen. Gemeentebelangen steunde als enige fractie het amendement en het daarmee gewijzigde raadsvoorstel niet. Het feit dat de raad wordt geinformeerd over een voorgenomen collegebesluit ten aanzien van de drie pilots voor zonnevelden en vervolgens de gelegenheid krijgt hierop te reageren, bleek voor deze fractie niet voldoende. "Wij zijn van mening dat dit een raadsbesluit moet zijn", zei de heer Withaar in zijn stemverklaring. Met het vaststellen van het amendement en het daarmee gewijzigde raadsvoorstel stelde de raad ook de gevraagde twee ton beschikbaar om de genoemde projecten, instrumenten en participatie verder te ontwikkelen.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 12.06.19 | 15.04 UUR


advertentie

Vandaag:
7° | 2°
Meer weer...
Morgen:
7° | 2°advertentie
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.33072 s