Vrijdag 18.09.20 | 22.15 uur

Maatwerk en persoonlijke begeleiding bij zoektocht naar betaalde baan

Zwartewaterland stelt notitie Arbeidsparticipatie vast

De gemeente Zwartewaterland streeft naar een samenleving waarin inwoners naar vermogen meedoen en werken. Met het nieuwe participatiebeleid geeft de gemeente invulling aan deze ambitie. Doel is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen in een reguliere baan, zo nodig met begeleiding of loonkostensubsidie. De gemeente gaat een 3-sporenbeleid toepassen. Dat houdt in meer maatwerk voor doelgroepen met verschillende behoeften. Ook wordt meer samenwerking gezocht met lokale partners.

Vanuit de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Deze doelgroep is groeiende en heeft soms een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2019 is het participatiebeleid van de gemeente geëvalueerd en is met cliënten en werkgevers gesproken over de dienstverlening. Hieruit verkregen inzichten en arbeidsmarktontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe uitgangspunten. Die zijn vastgelegd in de notitie ‘Arbeidsparticipatie: re-integratiebeleid 2020-2022’.

Toepassing 3-sporenbeleid
Om deze taak goed uit te kunnen voeren gaat de gemeente werken met een 3-sporenbeleid. In het eerste spoor ‘directe bemiddeling’ wordt de focus gelegd op inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Gerrit Knol: “We schakelen hier het Werkgeversservicepunt van onze gemeente in. Zij hebben kennis van de arbeidsmarkt en kunnen kandidaten voorstellen op vacatures.” Directe bemiddeling naar werk is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld door fysieke of psychische problemen of taalproblemen. Knol: “We willen deze cliënten helpen door samen doelen te stellen en afspraken te maken.” Dit gebeurt in het tweede spoor ‘re-integratie’. “We investeren in persoonlijke begeleiding en maatwerk. Iedereen is immers verschillend en heeft andere begeleiding nodig. De één heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt, terwijl de ander behoefte heeft aan training in digitale vaardigheden of sollicitatievaardigheden. Ook kijken we hoe iemand met een uitkering als tegenprestatie mee kan doen via bijvoorbeeld een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk.” In het derde spoor ‘participatie’ vindt begeleiding en ondersteuning vooral op basis van vrijwilligheid plaats. Het gaat hier om inwoners die niet in staat zijn deel te nemen aan het arbeidsproces. “We kijken dan naar de situatie van de cliënt en de manier waarop hij of zij kan en wil meedoen. We willen deze groep ook graag bij de samenleving betrekken.”

Samenwerking met lokale partners om slagingskans te vergroten
Bij de uitvoering maakt de gemeente gebruik van de kennis en expertise van eigen consulenten, jobcoaches en werkmakelaar. Ook werkt de gemeente zoveel mogelijk samen met lokale partners. Cliënten moeten zelf naar de voorziening kunnen reizen. Dit soort praktische zaken kunnen een cruciale rol spelen bij het al dan niet slagen van een re-integratietraject.

Participatiebeleid geeft invulling aan de ambities coalitieprogramma
Met het nieuwe beleid geeft de gemeente invulling aan de ambities in het coalitieprogramma 2018-2022 en de daarop aansluitende visie Sociaal Domein ‘Schouder aan schouder’: in verbinding met elkaar en problemen voorkomen. De leefwereld van de inwoners staat centraal, zo ook als het gaat om arbeidsparticipatie. De inzet van de gemeente is gericht op re-integratie naar werk en maatschappelijke activiteiten met meetbare doelen en afspraken. Het beleid sluit ook aan op de Lokale Inclusie Agenda die dit najaar is vastgesteld. Eén van de doelstellingen hierin is ‘Het versterken van werken: mensen met een beperking hebben recht op werk dat bij hen past’. In het nieuwe participatiebeleid is extra aandacht voor deze doelgroep.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 11.12.19 | 17.47 UUR


advertentie

Vandaag:
19° | 9°
Meer weer...
Morgen:
20° | 9°advertentie
AGENDA

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.31381 s