Zaterdag 27.11.21 | 10.44 uur

Lintjesregen 2021

Inwoners Zwartewaterland Koninklijk onderscheiden

Burgemeester E.J. Bilder van gemeente Zwartewaterland heeft ter gelegenheid van de lintjesregen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan acht inwoners van de gemeente Zwartewaterland. De versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden uitgereikt in kleine besloten bijeenkomsten.

Burgemeester Bilder leeft vandaag in het bijzonder mee met de familie van de heer M. Schuite uit Zwartsluis. De heer Schuite is vanwege zijn vrijwillige inzet voor talrijke instanties voorgedragen en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Helaas is de heer Schuite op 30 maart 2021 overleden. De familie is dankbaar dat de heer Schuite voor zijn overlijden op de hoogte was van zijn Koninklijke onderscheiding.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw T.C. Altena – van den Berg uit Genemuiden
Mevrouw R. Bosgraaf – Schapelhouman uit Zwartsluis
De heer A. van Dijk uit Genemuiden
Mevrouw S. Dijkslag – Schokker uit Zwartsluis
De heer G. ten Klooster uit Hasselt
Mevrouw L. Poelarends – ter Meer uit Hasselt
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer A. Corporaal uit Hasselt
De heer A. Riezebos uit Genemuiden

Verdiensten
Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Mevrouw T.C. (Tiny) Altena – van den Berg uit Genemuiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ruim 37 jaar is Tiny Altena actief in het vrijwilligerswerk. Zij is voor deze instanties een trouwe medewerker en een onmisbare schakel. Tiny Altena was betrokken bij de oprichting van het Historisch Centrum Genemuiden eind jaren ‘70. Sindsdien is zij actief in verschillende werkgroepen van de Stichting Vrienden Oud Genemuiden. Onder andere als secretaris van het bestuur, lid van de werkgroep klederdracht en als gastvrouw. Daarmee levert zij een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de Stichting: het wekken van belangstelling voor Genemuidens verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Haar kwaliteiten worden gekenmerkt als, hulpvaardig, oplossingsgericht, kennis van de gemeenschap en oog voor de mensen om haar heen. Dit blijkt ook uit haar inzet bij de Chr. Gemengde Zangvereniging. Naast haar functie als penningmeester is Tiny Altena verantwoordelijk voor het lief en leed binnen de vereniging. Tiny Altena was werkzaam als begeleider bij Stichting de Akkerwinde. Na haar pensionering is zij op vrijwillige basis verder gegaan. Zij vervult een belangrijke rol in de harten van de bewoners en geeft hen een veilig thuis. Voor de medewerkers van de Akkerwinde is van onschatbare waarde, Tiny Altena staat altijd voor hen klaar.

Mevrouw R. Bosgraaf – Schapelhouman uit Zwartsluis
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanuit haar Christelijke Levensovertuiging en het oog en oor hebben voor de medemens is mevrouw Bosgraaf een actieve vrijwilliger sinds 1985. Eind jaren '80 is mede dankzij haar Vluchtelingenwerk Zwartsluis opgestart. Dagelijks had zij contact met de vluchtelinggezinnen om hen wegwijs te maken in de gemeente Zwartewaterland. Binnen de Gereformeerde kerk is zij sinds 1995 een onmisbare schakel door haar uiteenlopende werkzaamheden. Belangeloos investeert zij haar tijd om de gemeenteleden te betrekken bij de kerk d.m.v. het opzetten van gespreksgroepen en groepspastoraat. Daarnaast was zij onder andere ouderling, lid van de Evangelisatiecommissie, de gemeentegroeigroep, en was Renje Bosgraaf
verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Ruim 20 jaar is zij betrokken en van grote waarde bij Philadelphia Zwartsluis - begeleid wonen. Met hart en ziel biedt zij begeleiding aan cliënten door het doen van boodschappen, wandelen en knutselen. Naast haar overige vrijwilligerswerk voor diverse instanties bezoekt zij maandelijks ouderen en minder bedeelden. Met als doelstelling de eenzaamheid van hen te doorbreken. Door het delen van lief en leed is zij enorm betrokken en bijzonder voor hen. Ook de ouderen in Woonzorgcentrum IJsselheem kunnen op haar inzet rekenen. Als vrijwilliger helpt zij hen met de boodschappen.

De heer A. Corporaal uit Hasselt
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De gepensioneerde ecoloog Albert Corporaal is een gepassioneerd liefhebber van de natuur. Deze drijfveer uitte zich in zijn werkzame leven en tot op heden als vrijwilliger. Hij geeft lezingen, organiseert excursies en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Dit alles staat in het teken van de mensheid te overtuigen hoe belangrijk de natuur is voor een goede leefomgeving, met nadruk op hetrealiseren van een duurzaam waterbeheer. Hij vervult diverse bestuurs- en adviesfuncties waarin zijn rol als sparringpartner en initiator wordt gewaardeerd. Zowel bij museum Schoonewelle, Stichting Stadswacht Genemuiden als bij Waterschap Groot Salland. Als voorzitter namens de Stichting “Zwolle Stad aan ’t Water” heeft hij zitting in Groen Platform Vecht. Hij is de centrale figuur achter de initiatiefgroep om de rivier de Vecht zoveel mogelijk de ruimte te geven en te ontdoen van stuwen, sluizen en oeverbeslag.
Albert Corporaal was de grote inspirator voor de oprichting van een geheel nieuwe innovatieve boerderij in de uiterwaarden van de IJssel. Daarnaast was hij de stuwende kracht achter de oprichting en verdere ontwikkeling van de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten. Voor dit gebied heeft hij in overleg met de provincie Overijssel een omvangrijk natuurbeheersplan ontwikkeld. Inmiddels is hij klimaatambassadeur voor Natuur en Milieu Overijssel.
Albert Corporaal stelt belangeloos zijn kennis van ecologie, hydrologie en rivierdynamiek en talent beschikbaar om de flora en fauna veilig te stellen voor de huidige en komende generaties. Zowel gemeentelijk, regionaal als provinciaal.

Mevrouw S. Dijkslag – Schokker uit Zwartsluis
Lid in de Orde van Oranje – Nassau
Siepie Dijkslag is een maatschappelijk betrokken vrouw. Begaan met het welzijn van jongeren en ouderen. Namens de Nationale Vereniging de Zonnebloem bezoekt zij ruim 19 jaar mensen met een beperking en organiseert diverse activiteiten. Daarnaast coördineert zij de jaarlijkse lotenverkoop. Als voorzitter heeft zij zich verdienstelijk gemaakt voor het goed functioneren van de plaatselijke Zonnebloem afdeling in Zwartsluis. Bij OBS Aremberg was zij altijd bereid met het helpen bij sportactiviteiten en hand-en-spandiensten. Daarnaast was zij voor het onderwijzend personeel van grote waarde doordat zij contacten onderhield met kinderen uit gebroken gezinnen of gezinnen met problemen. Zij was de spil tussen hen. Door haar verantwoordelijkheidsgevoel en liefdevolle zorg vielen deze kinderen niet tussen wal en schip. Ook heeft zij oog voor de ouderen in het dorp. Zij helpt hen wekelijks met het uitzoeken van boeken in de bibliotheek. Voor de Hartstichting en Stichting Alzheimer zet zij zich belangeloos in als collectant. Binnen de Sportvereniging DESZ is Siepie Dijkslag sinds 2005 een graag gezien vrijwilliger. Met hart en ziel werkt zij enthousiast als trainer, leider van teams en als gastvrouw. Zij was een van de oprichters van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. n organisator van diverse toernooien.

De heer A. van Dijk, 67 jaar uit Genemuiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Betrokken en enthousiast zet Aart van Dijk zich in voor de Genemuidens gemeenschap. Ruim 20 jaar is hij een actief vrijwilliger bij de Gereformeerde kerk. Als ouderling was Aart van Dijk verantwoordelijk voor de bezoeken aan de gemeenteleden in zijn wijk. Tot op heden verricht hij hand en spandiensten ten behoeve van het onderhoud van de kerk. Daarnaast is hij betrokken bij de gehandicaptenzorg in de gemeente. Aart van Dijk was onmisbaar voor de instandhouding van het Rijksmonument Stoomgemaal Mastenbroek. Ruim 15 jaar heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderhoud van de machines en was hij gastheer bij de stoomdagen die acht keer per jaar werden georganiseerd. Helaas heeft de heer Van Dijk door rugklachten zijn (lichamelijk zware) vrijwilligerswerk moet stopzetten. Als coördinator en ondersteuner van de coördinator van Simavi en de Hartstichting zet hij zich met hart en ziel in om de collectes in goede banen te leiden. Aart van Dijk is verkeersgrootouder is bij VVN afdeling Genemuiden. Hij als een voorbeeld vrijwilliger betrokken bij het jaarlijkse verkeersexamen, helpt bij alle Veilig Verkeersactiviteiten. Samen met de basisschool, VVN, en de gemeente Zwartewaterland is hij betrokken geweest om de schoolomgeving bij Kindcentrum Ichthus verkeersveiliger te maken.

Mevrouw L. Poelarends – ter Meer uit Hasselt
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Lydia Poelarends is sinds 1995 drie ochtenden per week een betrokken vrijwilliger bij Basisschool Op de Hoeksteen. Door haar onderwijskundige achtergrond heeft zij haar steentje bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs. Met hart en ziel zet zij zich in om het leesonderwijs beter af te stemmen op de individuele leerling. Lydia Poelarends begeleidt liefdevol de kinderen die net die extra ondersteuning nodig hebben. Ze is verantwoordelijk voor de leesgroepen, neemt leestoetsen af schrijft ontwikkelplannen voor de leerkrachten. Daarnaast leidt zij leerlingen op in de bovenbouw om leerlingen in de onderbouw, die moeite hebben met lezen, te begeleiden. Door haar professionele inzet en coördinatie is de transitie van het "oude" lesgeven naar een nieuw online programma BOUW (gesubsidieerd door de gemeente Zwartewaterland) soepel verlopen en een groot succes. Aan deze onderwijsvernieuwing heeft zij een grote bijdrage geleverd. Haar talent en interesse in taal heeft zij ook uitgedragen in het geven van taallessen aan asielzoekers. Als lid van de liturgiecommissie van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk is Lydia Poelarends betrokken bij de vormgeving van de kerkdiensten en is voorlezer. Voor het kerkblad verzorgt zij de rubriek 'Gemeenteleven'. Hiervoor heeft zij persoonlijk contact met de gemeenteleden en beschrijft zij in het kerkblad het wel en wee van hen.

De heer G. ten Klooster uit Hasselt
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Sinds 1970 is Gerrit ten Klooster een betrokken en trouwe vrijwilliger in Hasselt. Begonnen als bestuurslid bij de Hervormde school liet hij zien dat hij een actief en gedreven bestuurder is. Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor het Hervormd onderwijs. Ook heeft hij zijn sporen verdiend bij de Hervormde gemeente en de Christelijk Gereformeerde kerk, als diaken, ouderling, lid van de commissie van advies en bijstand en als preeklezer Daarnaast organiseerde hij ouderenmiddagen met een inhoudelijk thema. Voor de bewoners van woonzorgcentrum de Hazelaar verzorgde hij de geestelijke weekafsluiting. Met name zijn trouw aan de ouderen is bijzonder te noemen. Ongeacht de achtergrond en/of overtuiging biedt hij een luisterend oor. Ondanks zijn leeftijd (81 jaar) is Gerrit ten Klooster wekelijks tientallen uren op pad om oudere gemeenteleden te bezoeken. Hij vindt de pastorale bezoeken belangrijk en stelt zich ten doel de ouderen actief te betrekken bij de ontwikkelingen van de kerk en de gemeenschap. Daarnaast draagt hij het plaatselijke PCOB een warm hart toe. Betrokken als hij is de heer Ten Klooster een voorbeeld bestuurder die wil bijdragen aan de positie van de senioren in de samenleving.

De heer A. Riezebos uit Genemuiden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Albert Riezebos is sinds 1980 betrokken bij de Nederlands Hervormde kerk in Genemuiden als ouderling, en kerkvoogd. Hij heeft het talent om mensen met elkaar te verbinden. Vervult hij geen ambt dan is hij op de achtergrond actief als adviseur en vraagbaak. Bestuurlijk was hij actief in het schoolbestuur van de Hervormde Scholen. Vanaf de oprichting van de stichting Chauffeursservice heeft hij zich als voorzitter ingezet om de voorzieningen voor de chauffeurs in stand te houden. Vanuit zijn Christelijke levensovertuiging draagt hij zendingswerk een warm hart toe. Albert Riezebos is met name betrokken bij zorg om gevangenen in het buitenland. Bij vele stichtingen en verenigingen die hierop gericht zijn heeft hij de functie van bestuurder en/of adviseur. Zoals de Stichting Gevangenenzorg Nederland, GZB Driebergen, Stichting de Lichtkring Amersfoort en Prison Fellowship Roemenië. Als initiator zette hij vele buitenlandse hulpprojecten op, met als doel de hulpontvangers uiteindelijk het project zelf te laten overnemen. Hij bezocht de projecten, gaf advies en wist hen te enthousiasmeren. Als aanjager is het niet te omschrijven hoeveel projecten door hem tot stand zijn gekomen. Daarnaast reisde hij naar het buitenland om evangelisten te bemoedigen en bij terugkomst het evangelisatiewerk onder de aandacht te brengen van kerken. Albert Riezebos was betrokken bij de uitzendperiode van ds. C. van den Berg naar China. Beide gedreven en betrokken bij hun naaste. Hij bezocht het gezin en was betrokken bij ontwikkeling van sociale projecten. Dankzij de hulpverlening, inzet en dienstbaarheid van Albert Riezebos zijn vele daklozen, (ex)
gevangenen en bevolkingsgroepen met lage ontwikkelingskansen in betere leefomstandigheden terecht gekomen.

IN MEMORIAM
De heer M. Schuite uit Zwartsluis, 21-06-1945 – 30-03-2021
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Voor talrijke instanties was Martin Schuite sinds 1970 een trouwe en actieve vrijwilliger. Zijn organisatietalent kwam tot uitdrukking in de jaren '70 en '80 toen hij zich inzette voor de Shalomschool, de buurtvereniging, de personeelsvereniging bij Royal Buisman en bij de Woningstichting Zwartsluis. Zijn sociale bewogenheid bleek uit zijn vrijwilligerswerk voor twee woonzorgcentra, in Zwartsluis en Staphorst. Sinds 2010 begeleidde hij voor Welzijn Zwartewaterland de ouderen in het computercafé. Ook had Martin Schuite een groot hart voor sportvereniging DESZ. Als wedstrijdsecretaris en voorzitter was hij onafscheidelijk verbonden aan de vereniging.
Als bestuurslid van de Historische Vereniging Zwartsluis werkte Martin Schuite mee aan het digitaliseren van het archief, het fotoboek ‘Zichtbaar Verleden’ en werkte hij mee aan exposities. Vanaf de oprichting, leverde hij zijn bijdrage aan de realisatie van museum Sluuspoort. Zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit het feit dat hij lid was van de steunfractie van Gemeentebelangen. Met zijn ervaring en kennis van zaken was hij een aanwinst voor het partijbeleid.
Sinds 2009 was hij samen met zijn vrouw als mantelzorger nauw betrokken bij de ondersteuning, begeleiding en verzorging voor hun alleenstaande buurman. De familie is dankbaar dat Martin Schuite voor zijn overlijden op de hoogte was van zijn te ontvangen Koninklijke onderscheiding.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 26.04.21 | 14.40 UUR
Vandaag:
5° | 2°
Meer weer...
Morgen:
6° | -2°


AGENDA
  • Zondag 28.11.21
  • Maandag 29.11.21
  • Dinsdag 30.11.21
  • Woensdag 01.12.21
  • Donderdag 02.12.21
  • Vrijdag 03.12.21
  • Zaterdag 04.12.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.37497 s