Donderdag 30.06.22 | 14.10 uur

Raadsvoorstel Lokaal eigendom bij opwekken van hernieuwbare energie

Online raadsvergadering op 13 januari 2022

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 13 januari 2022. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 13 januari 2022, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

Op de voorlopige agenda van 13 januari 2022 staan de volgende bespreekpunten:

Raadsvoorstel Lokaal eigendom bij het opwekken van hernieuwbare energie via grootschalige wind- en zonprojecten op land en/of water
Begin 2021 is de gemeente Zwartewaterland gestart met het traject om zoekgebieden vast te gaan leggen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie met behulp van windmolens en zonnepanelen op land/water. Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) en het Klimaatakkoord wordt gesproken over een streven van 50% lokaal eigendom van de windmolens en/of zonnevelden. Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen waarin zij aangeeft 50% als ondergrens te willen en te willen streven naar 75-100% lokaal eigendom. In dit voorstel wordt deze ambitie vastgelegd en wordt gekozen voor een stimulerende rol van de gemeente hierin. De keuzes die hierin gemaakt worden vormen het kader voor het op te stellen duurzaamheidsbeleid.

Raadsvoorstel Visiedocument transitievisie warmte
Alle gemeenten in Nederland moeten voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen. Landelijk is in het klimaatakkoord afgesproken dat alle woningen in 2050 van het aardgas af zijn. In het huidige coalitieakkoord van de gemeente staat de ambitie om dit al in 2040 bereikt te hebben. Met de transitievisie warmte stelt de gemeente vast op welke manier de woningen in de gemeente van het aardgas af kunnen. Daarmee krijgen bewoners duidelijkheid over de oplossingsrichting en wordt handelingsperspectief gecreëerd. Na vaststelling van de TVW zal gestart worden met 4 wijkuitvoeringsplannen in de wijken Greente, Achter ’t Tag, Barsbeek, Hasselt om de Weede en Dedemsvaart-Zuid.

Raadsvoorstel Besluitvorming rondom inwerkingtreding Omgevingswet: adviesrecht gemeenteraad
Medio juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking, waardoor de taken en bevoegdheden van de huidige monumentencommissie en stadsbouwmeester komen te vervallen. In plaats daarvan wordt de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit ingesteld. Deze commissie adviseert over het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de benoeming van de leden van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit voor een termijn van vier jaar. Deze termijn zal in werking treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Raadsvoorstel rondom inwerkingtreding Omgevingswet - instellingsbesluit Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit
De komst van de Omgevingswet is een omvangrijke wetswijziging sinds de grondwet in 1948. De gemeente moet hiervoor besluiten nemen om klaar te zijn voor het werken onder de Omgevingswet, oftewel de juridische basis moet op orde zijn. Een van die besluiten is het instellen van een adviescommissie voor de omgevingskwaliteit. Het college adviseert de raad in te stemmen met dit voorstel.

Raadsvoorstel rondom inwerkingtreding Omgevingswet - benoemingsbesluit Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit
Met het in werking treden van de Omgevingswet op 1 juli 2022 komen de taken en de bevoegdheden van de huidige monumentencommissie en stadsbouwmeester te vervallen. In plaats daarvan wordt de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit ingesteld voor advisering over het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. Het college adviseert de raad in te stemmen met dit voorstel.

Raadsvoorstel Besluitvorming rondom inwerkingtreding Omgevingswet – Delegatiebesluit
Als gevolg van de komst van de Omgevingswet is een ander besluit dat de gemeenteraad het vaststellen van een omgevingsplan aan het college kan delegeren. Hiervoor geeft de raad in het delegatiebesluit kaders aan het college mee. Het college adviseert de raad in te stemmen met dit voorstel.

Raadsvoorstel Verordening nadeelcompensatie gemeente Zwartewaterland 2022
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet medio juli 2022 is het wenselijk een nieuwe verordening op het gebied van nadeelcompensatie vast te stellen. Deze verordening komt in plaats van de huidige ‘procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade’. De nieuwe verordening is niet alleen voor planschade, maar ook voor nadeelcompensatie. Het college adviseert de raad deze verordening vast te stellen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 11.01.22 | 08.50 UUR


advertentie

Vandaag:
28° | 13°
Meer weer...
Morgen:
24° | 11°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
advertentie
0.16914 s