Dinsdag 28.06.22 | 12.05 uur

Raadsvergadering op donderdag 21 april 2022

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 21 april 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen. De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via ZwartewaterFM en/of worden gestreamd.


Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 21 april 2022, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl

Op de voorlopige agenda staan de volgende bespreekpunten:

Raadsvoorstel beleidsnotitie; Hoe en waar in het buitengebied van Zwartewaterland worden grote zonneparken en windmolens toegelaten
Door de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en de uitwerking in de RES 1.0 West-Overijssel heeft de gemeente Zwartewaterland een opgave voor de energietransitie. Door deze transitie zullen er zonneparken en windmolens in het buitengebied geplaatst worden. Het buitengebied moet prettig zijn en blijven om te (be)leven voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Voor een goede inpassing van zonneparken en windmolens voor grootschalige energieopwek is een kwalitatief en procesmatig afwegingskader voor de (fysieke) leefomgeving vereist. Het college adviseert de raad het voorstel vast te stellen.

Raadsvoorstel Gedragscode integriteit
De gemeente Zwartewaterland heeft één gedragscode voor raadsleden, wethouders en burgemeester. De VNG heeft onlangs een nieuwe modelgedragscode gepubliceerd, waarin er een aparte gedragscode is voor raadsleden, burgemeester en wethouders. Voor de burgemeester en wethouders zijn er uitgebreidere paragrafen over belangenverstrengelingen en het gebruik van gemeentelijke voorzieningen dan voor raadsleden. De raad wordt voorgesteld om beide gedragscodes – die in lijn zijn met het model van de VNG – vast te stellen.

Raadsvoorstel Protocol geheimhouding
Voor het goed functioneren van de gemeente is openbaarheid belangrijk. Door zoveel mogelijk overheidsinformatie openbaar te maken, kan het lokale bestuur worden gevolgd en beoordeeld. Maar volledige openbaarheid is niet altijd wenselijk en in sommige situaties kan informatie niet openbaar worden. Vanuit de gemeenteraad is de behoefte ontstaan om duidelijke en werkbare afspraken te maken over het geheimhouden van stukken. Het protocol geheimhouding geeft hier invulling aan. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

Raadsvoorstel Corona Cultuurfonds
In 2021 heeft de gemeenteraad €150.000,- beschikbaar gesteld voor het instellen van een Corona Cultuurfonds in de gemeente Zwartewaterland. De regeling is ingesteld voor de lokale culturele organisaties, die door coronamaatregelen in de financiële problemen zij ge-komen. De regeling was oorspronkelijk opengesteld tot 1 september 2021, maar is door de raad verlengd tot 31 december 2021. Het restantbedrag uit het fonds bedraagt ruim 49.000 euro. De raad wordt gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen voor compensatie van te verwachten financiële tekorten door coronamaatregelen bij lokale culturele organisaties in 2022.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Glinthuisweg 17 en 17a Genne
Voor de herontwikkeling van de voormalige (agrarische) bedrijfspercelen aan de Glinthuisweg 17 en 17a in Genne is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. De bestaande agrarische bedrijfsgebouwen worden omgezet naar reguliere woningen. In totaal worden er bin-nen het plangebied vier woningen toegevoegd. Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp en als ontwerp ter inzage gelegen. Het college adviseert de raad het bestemmingsplan vast te stellen.

Geagendeerd ingekomen stuk (artikel 40-vragen en beantwoording) inzake Erfmolens.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 20.04.22 | 11.03 UUR


advertentie

Vandaag:
23° | 11°
Meer weer...
Morgen:
26° | 11°


POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
advertentie
0.22796 s