Woensdag 07.12.22 | 12.30 uur

Raadsvergadering op 24 november 2022

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is donderdag 24 november 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen. De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via ZwartewaterFM en/of worden gestreamd.

De bespreekpunten op 24 november 2022 zijn:

Raadsvoorstel Beantwoordingsbrief OKG
De Ondernemerskring Genemuiden (OKG) heeft een grote verduurzamingsopgave. Voor de realisatie van het windenergieproject is de OKG afhankelijk van een groot aantal partijen, waaronder de gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel. Het college stelt de raad voor een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van het windenergieproject van de OKG en in te stemmen met de beantwoordingsbrief aan de OKG.

Raadsvoorstel Subsidieverordening gecertificeerde instellingen 2023
Gecertificeerde instellingen (GI’s) voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. In de regio IJsselland zijn drie GI’s actief en zij worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. Met de nieuwe subsidieverordening worden afspraken gemaakt met de GI’s en het RSJ IJsselland voor de periode 2023 – 2018. Hiermee krijgen kinderen en jongeren die te maken krijgen met jeugdbescherming en jeugdreclassering, ook de komende jaren de hulp en ondersteuning die zij nodig hebben. Aan de raad wordt voorgesteld om de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.

Raadsvoorstel Najaarsnota 2022
Met het vaststellen van de najaarsnota oefent de raad haar controlerende taak en budgetrecht uit. De najaarsnota geeft een indicatie van het verwachte rekeningresultaat 2022. Er wordt verantwoording afgelegd over de budgetafwijkingen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel.

Raadsvoorstel Kredietaanvraag voor realisatie fietspad, wegen en rotonde in Zevenhont Midden en Zevenhont Zuid
Om de industrieterreinen in Genemuiden goed te kunnen ontsluiten en de druk op de huidige rotonde af te laten nemen, is een nieuwe rotonde nodig ter hoogte van Zevenhont Midden en Zevenhont Zuid. Ook wordt er door de realisatie van een fietspad een snellere fietsverbinding gecreëerd tussen Cellemuiden en Industrieterrein. Het college adviseert de raad hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

Raadsvoorstel Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2023
In de raadsvergadering van 27 oktober en 10 november 2022 is de Programmabegroting 2023-2026 behandeld en vastgesteld. In deze begroting zijn de opbrengsten voor gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 opgenomen. De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 worden in de belastingverordeningen verwerkt. De raad wordt voorgesteld deze verordeningen vast te stellen.

Raadsvoorstel Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Zwartewaterland 2022
De raad wordt voorgesteld een nieuw reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Zwartewaterland vast te stellen die actueel is en beter aansluit op de modelverordening van de VNG.

Raadsvoorstel Verordening agendacommissie
Naar aanleiding van de doorontwikkeling van het vergaderstelsel heeft het Presidium besloten tot het instellen van een agendacommissie. De verordening agendacommissie gaat nader in op de samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel.

Raadsvoorstel Burgerraadsleden
Burgerraadsleden zijn niet-gekozen vertegenwoordigers van fracties. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als raadsleden, maar kunnen niet deelnemen aan de vergaderingen van de gemeenteraad en hebben daar ook geen stemrecht. In de praktijk vervullen zij vergelijkbare werkzaamheden als raadsleden, met namens tijden informatiebijeenkomsten en binnen de fractie. Met het toelaten van burgerraadsleden worden fracties niet alleen ontlast, maar ontstaat ook een mogelijkheid om meer geďnteresseerde inwoners te betrekken bij de lokale politiek. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel.

Raadsvoorstel Verordening op de informatiecommissie
Vanuit de raad is de behoefte ontstaan om duidelijke afspraken te maken over de geheimhouding van stukken. Het vaststellen van het protocol geheimhouding door de raad op 21 april 2022 was een eerste stap. Het vaststellen van de voorliggende verordening op de informatiecommissie de vervolgstap. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 22.11.22 | 07.13 UUR


advertentie

Vandaag:
1° | 0°
Meer weer...
Morgen:
0° | -2°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.23863 s