Vrijdag 24.03.23 | 10.40 uur

Raadsvergadering op donderdag 2 februari 2023

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is donderdag 2 februari 2023. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen.

De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via Zwartewater FM en/of worden gestreamd. Op de agenda van 2 februari 2023 staan de volgende bespreekpunten:

Raadsvoorstel Motie Menstruatiearmoede (PvdA)
Het college wil uitvoering geven aan de motie Menstruatiearmoede door de benodigdheden om deze armoede te bestrijden via de voedselbank en alle scholen binnen de gemeente Zwartewaterland te verstrekken. Hiervoor wil zij in 2023 6.000 euro onttrekken uit de reserve sociaal domein en het administratief verwerken bij de zomernota 2023. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

Raadsvoorstel Wijzigen van de verordening Sociaal Domein gemeente Zwartewater-land
Sinds 2015 is het taakveld van het sociaal domein fors uitgebreid met taken die voorheen cen-traal uitgevoerd werden op het gebied van zorg, jeugd en werk. De gedachte achter die de-centralisaties van taken naar gemeenten is dat bepaalde taken het best uitgevoerd kunnen worden op lokaal niveau en in samenhang met andere beleidsterreinen. Het raadsvoorstel be-vat wijzigingen ten opzichte van de huidige Verordening Sociaal Domein 2020 in verband met actualisatie, technische wijzigingen en correcties. Het college adviseert de raad deze vast te stellen.

Raadsvoorstel Dashboardrapportage Sociaal Domein periode januari tot en met sep-tember 2022
Op verzoek van de raad stelt het college, door middel van een dashboardrapportage, de raad periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De dashboardrapporta-ge geeft inzicht in het gebruik van de voorzieningen in het sociaal domein; de aangeboden rapportage betreft de periode januari tot en met september 2022. Het college biedt de raad de-ze rapportage ter kennisname aan.

Raadsvoorstel PGB tarieven Wmo 2023
Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is het noodzakelijk dat de raad de hoogtes van de PGB tarieven jaarlijks vaststelt. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

Raadsvoorstel Vaststellen Erfgoedverordening 2023
De Erfgoedverordening 2023 is een nieuwe verordening die de Erfgoedverordening 2010 ver-vangt. Deze is gebaseerd op de meest recente modelverordening van de VNG die in landelijke samenwerking tot stand is gekomen. Het is gebaseerd op de meest recente modelverordening van de VNG. Deze verordening sluit aan op de Erfgoedwet 2016 en is voorbereid op de in-werkingtreding van de Omgevingswet. Het is een omzetting van bestaande regels naar nieuwe wetgeving. Met inwerkingtreding van deze verordening voldoet de gemeente weer aan landelijke wetgeving. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

Raadsvoorstel Parkeerbeleidsplan Gemeente Zwartewaterland 2023-2030
Het Parkeerbeleidsplan biedt voor de komende jaren ambities, uitgangspunten en kaders voor het gemeentelijke parkeerbeleid. Het parkeerbeleidsplan biedt de gemeente handvatten hoe de gemeente Zwartewaterland omgaat met parkeervraagstukken die nu of in de toekomst spelen. Na vaststelling van het parkeerbeleidsplan volgt een uitvoeringsprogramma parkeren. Voor de realisatie van het op te stellen uitvoeringsprogramma is aanvullend budget nodig.

Art. 40-vragen BGZ over Zorgvuldigheid proces vergunningverlening Solprovit te Hasselt.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 01.02.23 | 07.20 UUR


advertentie

Vandaag:
11° | 3°
Meer weer...
Morgen:
9° | 3°advertentie
AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.17667 s