Woensdag 20.01.21 | 16.13 uur

Raad gaat digitaal vergaderen op 26 november 2020

Raadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 26 november 2020, vanaf 19.30 uur. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via Zwartewater FM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 26 november 2020, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

Rechtstreeks volgen
De raadsvergadering op donderdag 26 november 2020, aanvang 19.30 uur, is digitaal te volgen via: www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering

Bespreekpunten op 26 november 2020
Raadsvoorstel Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2021
In de raadsvergadering van 12 november 2020 is de programmabegroting ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’ voor 2021-2024 behandeld en vastgesteld. In deze begroting zijn de opbrengsten voor gemeentelijke belastingen en heffingen 2021 opgenomen. Overeenkomstig de besluitvorming van de programmabegroting zijn de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen 2021 in de belastingverordeningen verwerkt. De verordeningen dienen, om de belastingopbrengsten voor 2021 te realiseren, voor 1 januari 2021 te zijn vastgesteld. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de verordeningen en tarieven 2021.

Raadsvoorstel Begrotingswijziging GGD IJsselland 2020/2
Van de GGD heeft de gemeente Zwartewaterland de bestuursrapportage najaar 2020 en een voornemen tot wijziging van de programmabegroting 2020 ontvangen. Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben het recht hun zienswijze kenbaar te maken op deze wijziging. Het college ontraadt de gemeenteraad dit te doen, omdat het voornamelijk om een administratief/technische en noodzakelijke aanpassing gaat.

Raadsvoorstel Uniek leefbaarheidsplan per kern
In 2018 heeft de raad vastgesteld dat er voor iedere kern afzonderlijk een uniek leefbaarheidsplan opgesteld moet worden. Op basis van ontmoetingen (verdiepende gesprekken) met inwoners zijn deze unieke leefbaarheidsplannen voor Genemuiden, Hasselt, Kamperzeedijk, Zwartsluis en het buitengebied opgesteld. Het college stelt de raad voor om deze plannen vast stellen en het budget hiervoor beschikbaar te stellen.

Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie Zevenhont-Oost
Voorgesteld wordt de grondexploitatie Zevenhont-Oost vast te stellen. Met de vaststelling van de grondexploitatie en het beschikbaar stellen van de budgetten kan de verdere ontwikkeling van het plangebied worden uitgevoerd. De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de MER en het ontwerp bestemmingsplan.

Raadsvoorstel Vaststellen uitgangspunten verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o.
De gemeente Zwartewaterland is al langer bezig met diverse plannen voor het centrum van Hasselt en de directe omgeving. Het college adviseert de raad in te stemmen met het raadsvoorstel, zodat een vervolg kan worden gegeven aan verdere uitwerking op het gebied van verkeerscirculatie, maar ook inrichtingsplannen (inrichting centrum en aanleg parallelweg) en omgevingsplannen (o.a. bestemmingsplan Bodewes).

Raadsvoorstel Cultuurnota Zwartewaterland 2021-2024
Met de nota ‘Kansen voor Cultuur 2015 – 2018’ is een goede basis gelegd voor cultuurbeleid. Uitgangspunt van de nieuwe cultuurnota 2021-2024 is dat dit beleid gecontinueerd en geactualiseerd wordt. Daarbij wordt ingezet op vier speerpunten van beleid: vrijwilligers, cultuureducatie, de bibliotheek en (im)materieel erfgoed en evenementen. Het college adviseert de raad in te stemmen met het raadsvoorstel.

Geagendeerde brief college van 14 oktober 2020 over Verkenning energieneutraal ontwikkelen fase 1B Hasselt Om de Weede.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 20.11.20 | 11.03 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
6° | 4°
Meer weer...
Morgen:
5° | 2°


AGENDA

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.55516 s