Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Donderdag 09.07.20 | 10.13 uur
 

Algemene beschouwingen 2019

Alle fracties maken zich zorgen om sociaal domein

Op maandag 24 juni 2019 stonden de Zomernota 2019 en Kadernota 2020-2023 op de agenda van de raadsvergadering. Na een positieve Jaarverantwoording 2018 laat de Zomernota 2019 een tekort van 524.000 euro zien. Ook de Kadernota 2020-2023 is als gevolg van de tekorten in het sociaal domein iets minder rooskleurig dan het voorgaande jaar. Alle fracties delen de zorg om de tekorten in het sociaal domein. Aan de andere kant stelt de Kadernota dat Zwartewaterland ruimte voor ambities houdt. Als ieder jaar start de bespreking van de Kadernota met de Algemene Beschouwingen vanuit de verschillende fracties. De heer Withaar was deze vergadering verhinderd en daarmee ontbreekt in onderstaand verslag een bijdrage van Gemeentebelangen.

De PvdA mag het spits afbijten en haakt als eerste in op de zorgen die er zijn rond het tekort in het sociaal domein. "Deze Kadernota bevat een behoorlijke portie hete brij waar uiterst voorzichtig omheen wordt gedraaid. De oorzaak is maar al te bekend: het sociaal domein. Het college zoekt naar oplossingen, die er voorlopig uit bestaan nog geen keuzes te maken. De reserves moeten de komende paar jaar soelaas bieden en investeringen worden mogelijk getemporiseerd." Verder vraagt de PvdA zich af in hoeverre de gemeente nog grip heeft op de volkshuisvesting. "In Hasselt en Zwartsluis gaat het best goed, maar in Genemuiden zit de gemeente met een deels afgebroken Meente, een groep verontruste inwoners in de Binnenlanden en een wurgconstructie op het Tag. En dan is er nog de nieuwbouw op de Kamperzeedijk waar weer eens geldt dat tussen droom en daad wetten en praktische bezwaren in de weg liggen."

De VVD blijkt sceptisch over de veranderingen, waarvan een deel van de inwoners tijdens de laatste verkiezing heeft aangeven ze te willen. "We kunnen constateren dat die veranderingen er niet zijn gekomen. Sterker nog, er is sprake van enige stilstand." Zo is de VVD benieuwd naar de invulling van de leefbaarheidsplannen. "Al in onze beschouwingen van 2018 hebben we een voorzet gedaan in de vorm van een evenemententerrein in Zwartsluis." Ook constateert de fractie dat het initiatief voor een centrummanager voor Hasselt pas over een jaar beoordeeld kan worden en wil een verkeerscirculatieplan in Hasselt nog niet zo lukken. "Verder verzoeken wij het college stil te blijven staan bij de vraagverlegenheid en eenzaamheid onder ouderen. Voorlichting en intensief benaderen met de wil ze te betrekken en mee te laten doen, is het enige redmiddel voor de steeds groter wordende groep ouderen in onze samenleving."

De ChristenUnie onderschrijft dat de gemeente met de Kadernota 2020 ruimte voor ambities houdt. "We blijven op koers met ambities als ruimte voor wonen, ondernemen, goede werkgelegenheid, het versterken van de leefbaarheid en er is meer aandacht voor het veranderende klimaat en duurzaamheid. Zijn er dan geen zorgen? Jazeker!" De ChristenUnie doelt op de oplopende zorgkosten in het sociaal domein en vraagt of het college kans ziet om inwoners de zorg te blijven bieden die zij nodig hebben. "Wij zien ook een verhoging van de bijdrage aan het Veiligheidsnetwerk Noordoost en eerder aan de Regio Zwolle. We moeten echter voorkomen dat deze samenwerkingsverbanden instituties op zichzelf worden." Tot slot vraagt de ChristenUnie naar een prioritering in de aanpak van verkeersknelpunten en wil de fractie weten of de leefbaarheidsplannen daadwerkelijk in september of december naar de raad komen.

De SGP kijkt terug op de Jaarverantwoording 2018 met een plus van bijna 5 miljoen euro. "De Zomernota 2019 toont een verwacht tekort van 524.000 euro. Ook de Kadernota 2020-2023 laat een minder florissant beeld zien. Oorzaak is het verschil tussen de inkomsten vanuit het Rijk en de kostenontwikkeling in het sociaal domein. Het blijft oppassen geblazen, want voor ons geldt dat niemand in onze gemeente tussen wal en schip mag raken." Verder noemt de SGP de Omgevingsvisie. "Tijdens ontmoetingen is input opgehaald uit de samenleving. Daar bleek passende huisvesting voor alle doelgroepen hoog te scoren. Wij zijn blij met de starters- en blijverslening. Ook voldoende en goede faciliteiten voor fietsers en wandelaars kwam veel naar voren. Tot slot is 'veilig voelen' een terugkerend thema. Dit staat op gespannen voet met drugs en alcohol, dat een groot probleem is onder onze jeugd."

Het CDA vraagt aandacht voor de eerder genoemde temporisering. "We zijn geen armlastige gemeente meer. Er hoeft niet te worden bezuinigd en er vindt geen lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven plaats. Laten we dan voorzichtig zijn met het op slot zetten van onze gemeente." Verder staat het CDA stil bij een vitaal platteland. "Hoe gaat de gemeente om met de toename van schaalgrootte en leegstand van agrarische gebouwen bij afname van het aantal agrarische bedrijven? Gaat de gemeente nog actie ondernemen om eigenaren van agrarische gebouwen met asbestdaken te stimuleren alsnog tot sanering over te gaan nu deze verplichting lijkt te vervallen?" Tot slot noemt het CDA de energietransitie, een immense opgave met mogelijk grote gevolgen voor het platteland en daarmee doelt het CDA op de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van zonneparken en windmolens.

BGZ prijst de burgerparticipatie als toegepast bij de Omgevingsvisie. "Inwoners en ook leerlingen van de basisscholen in Zwartewaterland hebben hun visie kunnen geven op de invulling van hun directe leefomgeving." Verder ziet ook BGZ het voornemen van het college om investeringen te temporiseren. "Het is dus goed dat de recente motie van BGZ over openbare wifi in alle kernen grotendeels gedekt kan worden uit Europese subsidies. Ook stellen wij voor om binnen leefbaarheidsplannen per kern een hondenuitlaatroute te bepalen." Tot slot staat BGZ stil bij de dienstverlening, die volgens deze fractie als ver onder de maat wordt ervaren. "Wij zien graag dat het Klant Contact Centrum via telefoon, mail en fysiek dezelfde registraties en antwoorden geeft. Ook pleiten wij voor een maximale stiltetermijn, want na enkele weken is er ongetwijfeld een update te geven en dat is beter dan complete radiostilte."
reageren REAGEER | stuur door | DINSDAG, 25.06.19 | 11.54 UUR

Home | Mail | Copyright © 2020

Toon desktop versie