Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Raad verleent principe-medewerking aan uitbreidingsverzoek

VeBe kan uitbreidingsplannen verder vormgeven

Op donderdag 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe Floorcoverings verleend. De gewenste uitbreiding betreft circa 15 hectare op het industrieterrein Zevenhont Zuid in Genemuiden. Gezien de uiteenlopende belangen van natuur, boeren en industrie nam de raad dit besluit niet lichtvoetig en het verdere proces om tot deze uitbreiding te komen, zal dan ook zeer kritisch gevolgd worden. "Als in het ontwerpbestemmingsplan niet aan de voorwaarden ten aanzien van onder andere duurzaamheid en landschappelijke inpassing wordt voldaan, is er wat ons betreft zeer zeker een point of return", zei mevrouw Fijn (BGZ).

Ook de fracties van ChristenUnie en CDA benadrukten dat de uitbreiding met dit besluit nog geen gelopen race is. "Er staat VeBe nog wel wat te doen", aldus mevrouw Veldman (CU). "Wij dagen VeBe uit om er, zeker op het gebied van landschappelijke inpassing, het mooiste industrieterrein van Genemuiden van te maken." Het CDA gaf te kennen begrip te hebben voor de bezwaren vanuit boeren en natuur en riep dan ook op vertegenwoordigers van deze partijen actief bij het verdere proces te betrekken. "Wij zien ook dat Zwartewaterland een enorme energie-opgave heeft", vulde de heer Riezebosch (CDA) aan. "Laten wij het dan zo bekijken: we kunnen in ieder geval beter zonnepanelen bovenop een gebouw leggen in plaats van in een weiland."

De heer Smits (VVD) en de heer Huisbrink (SGP) konden met minder woorden instemmen met de principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe. Het was de fractie van de PvdA die er niet in mee kon gaan. "We moeten beslissen op grond van de nu beschikbare gegevens en dan zijn wij niet gerustgesteld", zei de heer Rietman (PvdA). "Als we nu kiezen voor een grote partij, moeten we straks 'nee' verkopen aan kleine, startende ondernemers. En wat houdt ons rentmeesterschap in als we besluiten hieraan mee te werken? Een ideale oplossing is niet voor handen en de vraag blijft: willen we een plattelandsgemeente of een industriegemeente zijn?

In zijn reactie erkende portefeuillehouder Bilder dat de gewenste uitbreiding niet alleen mooie kanten, maar ook schaduwkanten kent. "Ook als college voelen wij de morele plicht om ervoor te zorgen dat de gewenste uitbreiding aan de hoge standaard zal voldoen. Het is ook het streven van de ondernemer om een heel mooi en duurzaam bedrijf te realiseren. Ook zien wij, net als de PvdA, dat bij realisatie van deze uitbreiding de grond in Genemuiden een schaars goed wordt. Dat zal ons in de nabije toekomst voor grote vraagstukken plaatsen, maar ik zie een ruilverkaveling als in de agrarische sector als mogelijke oplossing." Na deze woorden stemde een ruime meerderheid van de raad in met de principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe Floorcoverings in Genemuiden.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 05.07.19 | 11.36 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie