Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Raad schuift besluit over leefbaarheidsplannen door

CDA vraagt aandacht voor sociale leefbaarheid

Een besluit over het raadsvoorstel 'speerpunten leefbaarheidsplannen' werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 oktober 2019 niet genomen."Wij lezen onder andere over bloembakken, vlindertuinen en vissteigers, maar missen het sociale aspect", zie de heer Van Zandwijk (CDA). "Wij missen de drang om mensen actief te verbinden met het welzijnsaanbod en actief te stimuleren tot participatie in de meest brede zin van het woord." Het CDA kondigde aan tijdens de volgende raadsvergadering met een motie te komen en daarmee werd ook de besluitvorming doorgeschoven naar donderdag 31 oktober 2019.

In mei van dit jaar waren er diverse ontmoetingen met inwoners van Zwartewaterland, waarbij informatie is opgehaald voor onder andere deze leefbaarheidsplannen. Deze informatie heeft tot meerdere speerpunten en zogeheten quick wins geleid die zowel de sociale als ruimtelijke leefbaarheid in de kernen Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden, Kamperzeedijk en buitengebied vergroten. Met dit raadsvoorstel vroeg het college aan de raad om de kansen en uitdagingen, zoals verwoord in de notitie speerpunten leefbaarheidsplannen, vast te stellen.

Tevens vroeg het college in 2019 een budget van 85.000 euro te bestemmen voor de op korte termijn te realiseren quick wins en in 2020, 2021 en 2022 een budget van 50.000 euro per jaar te reserveren voor inwonersinitiatieven. In totaal is er voor 2019 250.000 euro en voor 2020 tot en met 2022 500.000 euro voor de leefbaarheidsplannen beschikbaar. In 2019 blijft er dus 165.000 euro en het college vroeg de raad dit mee te mogen nemen naar de volgende jaren.

Met de budgetten kon de raad wel instemmen, maar er waren veel vragen en opmerkingen over de inhoud. Als gezegd, mist het CDA het actief betrekken van inwoners, want voor deze fractie geldt: participeren moet je leren. Mevrouw Veldman van de ChristenUnie sprak van mooie quick wins, maar het was haar niet helemaal duidelijk wie de projectplannen die voortvloeien uit de leefbaarheidsplannen straks vaststelt: de raad of het college?

In de ogen van de heer Rietman van de PvdA wordt aan het aspect cultuur en evenementen te weinig aandacht geschonken, terwijl ook dat bijdraagt aan de leefbaarheid. De heer Withaar van Gemeentebelangen maakte nog even een rekensom, waarbij hij op een totaal budget van 815.000 euro voor de leefbaarheidsplannen kwam. Dat leek hem wat te veel van het goede, maar zijn rekensom bleek niet helemaal te kloppen.

Bij de heer Felix van BGZ was sprake van verbazing. Hij benadrukte dat zowel inwoners als raad bij het hele proces betrokken zijn geweest en dus zag hij geen ruimte voor een pleidooi over wat niet en/of anders zou moeten. De heer Beens van de SGP vroeg door op de geplande verdiepingsslag, waarbij de gemeente met mensen in gesprek gaat. Hij wilde graag weten met welke verschillende doelgroepen dan gesproken gaat worden.

Tot slot bracht de heer Smits van de VVD naar voren dat het voorstel speerpunten leefbaarheidsplannen voor 75 procent uit de dagelijkse activiteiten van de gemeente bestaat. En dus vroeg hij zich openlijk af waarom dit voorstel dan naar de raad is gestuurd.

Wethouder Coster wist niet alle vragen van de raad naar volle tevredenheid te beantwoorden. Wat zelfs nog even een punt van discussie werd, was het afwegingskader dat het college straks gaat gebruiken om geld toe te kennen aan de inwonersinitiatieven. De heer Rietman (PvdA) sprak namens meerdere fracties toen hij zei dat de raad het afwegingskader vaststelt en dat er niet vanuit gegaan mag worden dat dit kader als vanzelf inwonersinitiatieven zal aantrekken. Hij riep de wethouder op om actief de boer op te gaan. Met beide punten kon de wethouder instemmen.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 11.10.19 | 14.07 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie