Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Leefbaarheidsplannen begin 2020 gereed

Zwartewaterland presenteert sluitende begroting 2020

De gemeente Zwartewaterland heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een goede balans tussen de ambities en de beschikbare financiën. Door het achterblijven van Rijksgelden en grote opgaven op het gebied van onder meer het klimaat, komt de financiële positie van de gemeente in 2020 onder druk te staan. Desondanks blijft het mogelijk om de ambities uit het collegeprogramma ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’ te realiseren.

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast. In de begroting staat welke plannen de gemeente voor het volgend jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwacht. De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2020-2023 op 31 oktober en 7 november 2019.

Financiële positie van gemeenten staat onder druk
Wethouder Slingerland legt uit dat door een aantal ontwikkelingen de financiële positie van gemeenten onder druk komt te staan. “Het achterblijven van Rijksgelden is wel de belangrijkste opgave. Eigenlijk zijn we met een bijna onmogelijke opgave bezig. Vanwege de grilligheid van het Rijk zijn de bijdragen vanuit het gemeentefonds instabiel. We zien dit, proberen hierop te anticiperen en ook nog ruimte te houden voor onze ambities. Gelukkig hebben wij in Zwartewaterland nog de mogelijkheid om mooie en leuke dingen te doen. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Zo is er ruimte voor de ondersteuning van inwonersinitiatieven en zetten we in op preventie.”

Vooral de situatie in het Sociaal Domein is zorgelijk.
“Wij vinden het belangrijk de zorg te blijven bieden aan de inwoners die zij nodig hebben. Om het tekort op te vangen, halen wij in 2020 en 2021 geld uit de Reserve Sociaal Domein en de Algemene Reserve. Ook temporiseren we investeringen en blijven we structurele uitgaven betalen met structureel geld. Op die manier kunnen wij een financieel gezonde gemeente zijn en blijven.”

Daarnaast staat Zwartewaterland voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om energietransitie, klimaat, toekomstbestendig wonen en werken en digitalisering. “Tijdens de Ontmoetingen hebben stakeholders, inwoners, ondernemers en organisaties en instellingen belangrijke accenten meegegeven. De uiteindelijke keuzes krijgen een plek in de Omgevingsvisie, die we in 2020 vaststellen,” aldus wethouder Maarten Slingerland.

Stijging afvalstoffenheffing door nieuw contract Rova inzameling PMD
Ondanks dat de financiële druk blijft de belastingverhoging beperkt tot de inflatiecorrectie (1,5%). Uitzondering hierop is de stijging van de afvalstoffenheffing. Deze stijging van € 20 komt vooral door het nieuwe contract dat ROVA voor het sorteren en vermarkten van PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) heeft afgesloten.

Beheerplannen in de openbare ruimte staan hoog op de agenda
Het college pakt het komende jaar stevig door op de beheerplannen in de openbare ruimte. Slingerland: “We schrijven in 2020 een Groenbeheerplan en een beheerplan Oeverconstructies. Ook gaan we aan de slag met een Buitenruimteplan. In dit plan verbinden we de thema's ontmoeten, bewegen, sporten en spelen met elkaar. We doen dit samen met onze inwoners. Zowel jong als oud gaan we hierbij betrekken.”

Het samenwerken met inwoners is een vast onderdeel van de werkwijze van de gemeente. “Bij het opstellen van de leefbaarheidsplannen spelen inwoners ook een belangrijke rol. In deze staan activiteiten die de leefbaarheid vergroten centraal. Onze inwoners weten als geen ander hoe de straat of buurt mooier, gezelliger en veiliger kan worden.”

De Leefbaarheidsplannen voor de kernen en het buitengebied zijn begin 2020 klaar.
reageren REAGEER | stuur door | DINSDAG, 22.10.19 | 11.13 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie