Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Motie CDA en VVD aangehouden

Groen licht voor vervolg leefbaarheidsplannen

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel speerpunten leefbaarheidsplannen. Daarmee erkent de raad de vanuit eerdere ontmoetingen met inwoners geformuleerde kansen en uitdagingen die de leefbaarheid in onze gemeente moeten vergroten. Het licht staat op groen om hierover verder met inwoners in gesprek te gaan. Deze gesprekken moeten op hun beurt leiden tot de afzonderlijke leefbaarheidsplannen voor Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Kamperzeedijk en buitengebied.

Wel waren CDA en VVD van mening dat het nog erg onduidelijk is hoe de kansen en uitdagingen beoordeeld gaan worden en dus dienden zij op dit punt een motie in. Deze motie werd echter aangehouden, nadat wethouder Coster beloofde in januari met een afwegingskader te komen. Een positieve bevestiging waar ook BGZ naar vroeg. Daarnaast gaf de wethouder aan dat de leefbaarheidsplannen een dynamisch geheel zijn, waaraan nog kansen en uitdagingen kunnen worden toegevoegd. En daarmee werd een zorgpunt van met name het CDA en PvdA weggenomen.

Met het vaststellen van dit raadsvoorstel is van het in 2019 beschikbare budget 85.000 euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van zogeheten quick wins. Het resterende budget van 165.000 euro wordt meegenomen naar de jaren 2020,2021 en 2022, waarvoor in totaal al een budget van 500.000 euro is gereserveerd. Met dat meenemen van die 165.000 euro was Gemeentebelangen het niet eens. Deze fractie is van mening dat dit bedrag toegevoegd had moeten worden aan de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel werd ook voorgesteld in 2020, 2021 en 2022 een budget van 50.000 euro te reserveren en ook daar kon de raad mee instemmen. Wel stelde de PvdA aan de andere fracties voor om vanuit dit budget middelen toe te kennen aan de verschillende kernen en deze vervolgens aan de kerncoŲrdinatoren beschikbaar te stellen. In de ogen van de PvdA is het namelijk erg omslachtig om ieder inwonersinitiatief van zeg 1000 euro ter beoordeling via het college te laten lopen. De andere fracties konden zich in dit voorstel vinden en de wethouder beloofde het mee te nemen in het nog op te stellen afwegingskader.

Zowel de SGP als ChristenUnie benadrukte dat het best bijzonder is dat er in binnen onze gemeente wel (financiŽle) ruimte is om de leefbaarheid te vergroten. In aanvulling vroeg de SGP veel aandacht voor de communicatie met inwoners en zag de ChristenUnie graag bevestigd dat ook immateriŽle zaken als culturele activiteiten een plek in de leefbaarheidsplannen kunnen krijgen. Dat kon de wethouder bevestigen door te stellen dat als er geen of onvoldoende middelen voor culturele activiteiten beschikbaar zijn vanuit het reguliere budget er dan financiering vanuit de leefbaarheidsplannen mogelijk is.

Dit gezegd hebbende, werd het raadsvoorstel speerpunten leefbaarheidsplannen unaniem vastgesteld.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 01.11.19 | 08.20 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie