Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Raad stelt sluitende programmabegroting 2020-2023 vast

Zorgen om inkomsten gemeentefonds en tekorten Sociaal Domein

Al eerder liet deze krant weten dat het college in staat is gebleken een sluitende programmabegroting 2020-2023 te presenteren. Op donderdag 31 oktober 2019 stelde de gemeenteraad deze begroting vast. De raad was zeer tevreden over het feit dat er geen belastingverhoging en bezuinigingen zijn doorgevoerd. Wel zijn er zorgen over de tekorten binnen het Sociaal Domein en dan met name de jeugdzorg. Ook de schommelingen in de uitkering vanuit het gemeentefonds baren de raad zorgen. Om deze zorgen aan de inkomstenkant op te vangen heeft het college gekozen voor temporisering, waarbij ambities en bijbehorende uitgaven over een langere periode zijn uitgesmeerd.

Allereerst bedankten alle fracties de wethouder en betrokken ambtenaren voor de eerste digitale versie van de begroting, al bladeren sommige raadsleden toch liever door een papieren versie.

Ook refereerden alle fracties aan de verhoging van het tarief vastrecht afvalstoffenheffing van 122 naar 142 euro per huishouden. Deze verhoging is het gevolg van een nieuw contract dat de Rova heeft afgesloten voor het sorteren en vermarkten van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) afval en ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente. "Komt de Rova het PMD afval nu ook vaker ophalen", vroeg de heer Withaar (GB) zich af. "En is het contract eigenlijk wel goed uitonderhandeld?" Wethouder Slingerland gaf aan dat er vanuit de Rova nog meer onze kant op komt en stelde voor om volgende jaar een stuk naar de raad te sturen over de manier waarop de gemeente hiermee om zou moeten gaan. "Dat geeft ons ook ruimte om de Rova uit te nodigen om meer informatie met ons te delen."

De grootste zorg zit aan de inkomstenkant van deze begroting. Zo zijn er forse schommelingen in de uitkering vanuit het gemeentefonds en kampt ook de gemeente Zwartewaterland met tekorten binnen het Sociaal Domein en dan met name op het gebied van de jeugdzorg. "Wij hebben veel om dankbaar voor te zijn", stelde de heer Spoelstra (CU). "Maar welke bezuinigingen ziet de wethouder binnen het Sociaal Domein op zich afkomen?" Wethouder Slingerland gaf aan eventuele bezuinigingen nog niet te kunnen overzien. "Wel hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een stelpost voor jeugdzorg op te nemen. Het toont de druk die wij als gemeente voelen en vormt daarmee een duidelijk signaal naar het Rijk. Wij zijn benieuwd wat er uit het landelijk onderzoek over deze problematiek gaat komen."

In aanvulling op het vorige bracht de heer Kolk (SGP) de grote opgave in de fysieke leefomgeving onder de aandacht. Hij noemde onder andere de klimaatadaptie en energietransitie. "Onze inwoners verdienen de zorg die zij nodig hebben en dat geldt ook voor onze leefomgeving. Goed rentmeesterschap zien wij als ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, waarbij voor de gemeente de taak van mede-rentmeester is weggelegd." De heer Van Zandwijk (CDA) begon zijn betoog met de titel 'vertragen is ambitie verlagen'. Vooral de temporisering binnen het verkeersbeleid vond hij stuitend. "Volgens mij was en is het oplossen van verkeersknelpunten een duidelijke ambitie uit het coalitieakkoord." In zijn reactie gaf de wethouder te kennen de ambities niet te verlagen, maar iets uit te stellen. "Als het CDA een idee heeft hoe wij de begroting zonder temporisering sluitend kunnen maken, dan hoor ik dat graag."

Mevrouw Fijn (BGZ) concludeerde onder andere dat er doorlopend en steeds meer geld naar de overhead bij zorginstanties gaat en dus vroeg zij zich af of de instellingen waarmee Zwartewaterland samenwerkt geen buitensporige winst maken. "Daarnaast roepen wij het college op nog dit jaar te komen met een huisvestingsverordening om duidelijkheid te creŽren over het hoe, wat en waar huisvesten van bijvoorbeeld studenten en arbeidsmigranten." De heer Rietman (PvdA) sprak vooral zijn zorg uit over het feit dat de gemeente al in maart 2020 aan moet geven wat zij de Regionale Energie Strategie (RES) te bieden heeft. "Wij weten wat er in theorie binnen onze gemeentegrenzen mogelijk is aan onder andere windmolens en zonnepanelenvelden, maar wat zijn wij binnen de RES bereid te bieden?" Besloten werd deze discussie los van de begroting en op een ander moment verder te voeren.

Tot slot liet de heer Smits (VVD) zijn teleurstelling doorschemeren over het feit dat hij in de begroting niets terug kon vinden over de aanpak van eenzaamheid onder ouderen, waar hij tijdens de eerdere algemene beschouwingen om had gevraagd. "Dit probleem beperkt zich overigens niet alleen tot ouderen en dus is het goed eenzaamheid in de volle breedte te belichten." Wethouder Knol nam dit ter harte en wees op de eerder toegezegde benen-op-tafelsessie over dit onderwerp.

Na het beantwoorden van alle vragen kon de raad instemmen met de programmabegroting 2020-2023 en daarmee komt de raadsvergadering van 7 november 2019 te vervallen.
reageren REAGEER | stuur door | ZATERDAG, 02.11.19 | 09.45 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie