Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Gedeputeerde Staten van Overijssel schrijven brief aan minister

'Neem Overijsselse inbreng Lelystad Airport serieus!'

De provincie Overijssel heeft mede namens betrokken gemeenten een brief gestuurd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief worden zorgen geuit over de manier waarop de minister omgaat met de Overijsselse inbreng in verschillende participatietrajecten rondom Lelystad Airport en de toekomst van de luchtvaart. De regionale en lokale overheden signaleren een toenemende weerstand en cynisme. Ze roepen de minister op haar aanpak aan te passen om te werken aan meer draagvlak.

Hieronder leest u de volledige tekst van de brief aan de minister:

Hooggeachte mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga,

Uw ministerie werkt op dit moment aan veel verschillende trajecten over luchtvaart. Wij doelen hierbij op Lelystad Airport, de Luchtvaartnota en de Herziening van het luchtruim met bijbehorende planMERprocedures. Hiervoor zijn verschillende participatietrajecten opgezet, waaraan ook Overijsselse burgers en instellingen deelnemen. De laatste tijd krijgen wij signalen dat er veel onvrede is over de manier waarop uw ministerie omgaat met de partijen die deelnemen en hun inbreng. Door middel van deze brief brengen wij deze onrust onder uw aandacht, en roepen wij u op uw aanpak aan te passen.

Investeer in draagvlak
De gang van zaken rond Lelystad Airport wekt bij vele bezorgde inwoners de suggestie alsof u allang besloten heeft welke kant het op moet met de luchtvaart. De ondertoon van veel reacties in de pers, deelnemers aan de luchtvaartgesprekken (2018) en contacten met betrokken gemeenten is daarom cynisch. Er zijn ruim 1.100 reacties binnengekomen op de ontwerp-wijziging van het luchthavenbesluit. In uw nota van antwoord missen wij herkenning en begrip van het maatschappelijke signaal dat hiervan uit gaat. Wij constateren dat u in de planMER van de Luchtvaartnota een nul-alternatief uitwerkt waarbij Lelystad Airport open is. Dit voedt het maatschappelijk verzet en hierdoor neemt de weerstand verder toe. Dit overschaduwt de besluitvorming. Uw brief over de overloopfunctie van Lelystad Airport en de erkenning dat toch autonome groei kan plaatsvinden bevestigt dit beeld.

Plaats besluit over Lelystad Airport in context van het beleid voor de lange termijn
In onze zienswijze over de wijziging van het Luchthavenbesluit (12 februari 2019, kenmerk 2019/0029339) bepleiten wij een andere volgorde van besluitvorming. Besluit éérst over het beleid voor de lange termijn, besluit daarna over de indeling van het luchtruim. Zolang er geen besluit ligt over de herindeling van het luchtruim, vinden wij het niet gewenst om te spreken over opening van Lelystad Airport. Een andere volgorde van besluitvorming doet recht aan de maatschappelijke wens en kost slechts beperkt extra tijd.

Kortom, onze oproep is dan ook op om eerst besluiten te nemen over de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening en het besluit over Lelystad Airport in deze context te plaatsen", aldus Gedeputeerde Staten van Overijssel in deze brief aan mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door | ZATERDAG, 11.01.20 | 12.30 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie