Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Raad stelt Grondexploitatie Knarrenhof Hasselt vast

Knarrenhof en omwonenden nog altijd niet eens over groenstrook

Op donderdag 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Grondsexploitatie Knarrenhof Hasselt. Hiermee kunnen de plannen voor een Knarrenhof op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan het Tijlswegje verder worden uitgewerkt en kan de aanbesteding van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken in gang worden gezet. Bij dat laatste werd echter wel een voorbehoud gemaakt. "Wij hebben afgesproken dat de groenstrook in afwachting van het nog vast te stellen bestemmingsplan - op drie bomen na - niet wordt gekapt", aldus wethouder Slingerland.

Dat Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland en de omwonenden aan de Van der Vechtlaan nog altijd niet op één lijn zitten voor wat betreft de groenstrook, bleek ook weer tijdens deze raadsvergadering. Nadat mevrouw Roeland in de raadsvergadering van 12 december 2019 namens omwonenden aan de Van der Vechtlaan haar visie op het lopende traject rond de groenstrook had gegeven, voelde de heer Bos van de Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland de behoefte ook zijn kant van het verhaal te delen.

"Er zijn meerdere ontmoetingen met de omwonenden geweest en wensen van omwonenden zijn in de planontwikkeling meegenomen. De verdere medewerking van de omwonenden is door mevrouw Roeland als volgt verwoord: de huidige groenstrook en de struiken en bomen moeten blijven zoals het is. Als de bomen blijven, dan geen Knarrenhof. Voor sommige toekomstige bewoners is een verhuizing naar de Knarrenhof echter bittere noodzaak en iedere vertraging in de procedure is voor hen uitermate vervelend. En dus herhaal ik de onlangs in het NOS-journaal uitgesproken woorden van Wouter Bos, voorzitter van de landelijke Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: bouw, bouw, bouw en een beetje snel, want de nood is hoog."

Ook het echtpaar Mensink wilde als mogelijke belangstellende voor de Knarrenhof en omwonende aan de Van der Vechtlaan een tegengeluid laten horen. "De groenstrook biedt misschien een vertrouwd beeld, maar wordt er niet mooier op. Het initiatief voor een Knarrenhof vormt in onze ogen een mooie gelegenheid om én seniorenwoningen te bouwen én de bosrand te vernieuwen. Dat de groenstrook smaller wordt, nemen wij voor lief. Het zal even wennen zijn, maar wij willen graag iets moois doorgeven aan de volgende generatie. En bedenk: zo'n vijftig jaar geleden bestonden de woningen aan de Van der Vechtlaan nog niet en ook toen moest het groen wijken voor woningbouw."

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel liet wethouder Slingerland weten dat de vereniging op de omwonenden voor behoud van de huidige groenstrook heeft gereageerd met een aangepaste tekening, waarop de groenstrook drie meter breder is dan eerder geschetst. "Er bereiken ons geluiden dat dit voor enkele omwonenden nog niet genoeg is. Of de vereniging bereid is om nogmaals een handreiking richting omwonenden te doen, moet nog blijken. Als dit niet het geval is, kunnen wij als gemeente kijken of wij de partijen nog in beweging kunnen krijgen. Blijft dit uit, dan zullen wij als college moeten besluiten welke tekening als basis voor de bestemmingsplanprocedure gaat dienen."

De raad bleek tevreden met de toezegging dat de groenstrook in afwachting van het nog vast te stellen bestemmingsplan niet wordt gekapt. De raad betreurde echter de spanningen die zijn ontstaan tussen twee partijen die op termijn buren van elkaar worden en drong er bij de wethouder op aan het vertrouwen te herstellen.

Ook bleek de raad niet helemaal tevreden met de aangeleverde cijfers. Zo werd in de stukken niet duidelijk om hoeveel vierkante meter grond het gaat en dus kon de raad de exacte grondprijs niet berekenen. Wethouder Slingerland liet weten dat er marktconforme prijzen zijn gehanteerd en de ontbrekende cijfers alsnog aan te leveren. Daarop stemde de raad unaniem in met de grondexploitatie en het beschikbaar stellen van de budgetten die nodig zijn om te beginnen met het saneren en slopen van onder andere het voormalige politiebureau op het terrein aan het Tijlswegje waar op termijn het Knarrenhof moet komen.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 24.01.20 | 12.05 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie