Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters

Afspraken kleinschalige woningbouw onwrikbaar

Op verzoek van de ChristenUnie stond donderdag 27 februari 2020 de brief van het college over de ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters op de agenda van de raadsvergadering. Deze visie is opgesteld door projectontwikkelaar AM en betreft kleinschalige woningbouw in een landschappelijke setting. De agendering van deze brief was voor het CDA aanleiding om met een motie te komen. "De visie spreekt over het versterken van natuur en landschap, maar hoe doe je dat als er zeventien woningen met de nodige auto's en huisdieren komen", vroeg de heer Riezebosch (CDA) zich openlijk af.

Aan het begin van de raadsvergadering spraken ook twee inwoners hun zorg uit over de plannen voor Hasselt Overwaters. Voor de heer Dohle, een van de omwonenden, is het onbegrijpelijk dat middenin dit natuurgebied zeventien woningen worden gebouwd. Woningen die voor starters niet te betalen zijn. Ook neemt hij het wethouder Knol kwalijk dat de omwonenden niet op de hoogte zijn gehouden. "Hoe kan ik nog vertrouwen hebben in een wethouder die enkel geld wil verdienen en zijn verkiezingsbelofte ten aanzien van inwoners en natuur niet waarmaakt." Mevrouw Pierik kwam naar de raad om te inspreken over de omgevingsvisie, maar stipte ook Hasselts Overwaters aan. "Ik begrijp niet hoe deze raad met de uitbreiding van industrieterrein Zevenhont en de ontwikkelingsvisie Hasselts Overwaters zo weinig oog heeft voor de natuur. Geldwolven lijken te bepalen hoe onze omgeving eruit komt te zien."

In de motie constateert het CDA onder andere dat de zeventien woningen in het duurdere prijssegment vallen en dat naast het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten ook het behoud van de rust en privacy van direct omwonenden een belangrijk aandachtspunt in deze visie is. Verder haalt het CDA aan dat er vanuit zowel de gemeentelijke woonvisie als de gemiddelde inwoner geen behoefte is aan woningen in het duurdere segment. Het CDA constateert dat in deze visie kavels worden ontwikkeld die qua grootte en omvang gelijkwaardig zijn aan agrarische erven en dat terwijl er steeds meer agrarische erven vrij komen. Bovendien draagt deze visie in de ogen van het CDA niet bij aan de landschappelijke kwaliteiten en de rust en privacy van de direct omwonenden. En dus verzocht het CDA het college de ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters te herzien door de ontwikkeling van nieuwe woningen te beperken tot het bestaande vrijgekomen erf en de grondoppervlakte en inhoud per woning binnen de kaders van de zogeheten rood voor rood regeling te laten vallen.

Een meerderheid van de raad steunde de motie niet. In hun reactie refereerden de meeste fracties aan de in het verleden gemaakte afspraken die ten grondslag liggen aan deze visie. De gemeente heeft het gebied Hasselt Overwaters in 2005 aangekocht om het vervolgens in 2006 door te verkopen aan AM voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Diverse factoren hebben er echter toe geleid dat de samenwerkingsovereenkomst met AM in 2016 werd beŽindigd en dat in de bijbehorende vaststellingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw in het gebied Hasselt Overwaters door AM. De meerderheid van de raad was van mening dat de gemeente niet anders kan dan zich aan deze afspraak te houden. Dat betekent niet dat er geen kanttekeningen werden geplaatst.

BGZ bleek geen voorstander van de visie en concludeerde dat Zwartewaterland niet onbetrouwbaar is als de gemeente de in het verleden gemaakte afspraken wil herzien. De fractie stelde zelfs de vraag: naar wie wil je als gemeente betrouwbaar zijn? Naar een ondernemer van buiten of de eigen inwoners en ondernemers? ChristenUnie gaf aan de omwonenden te willen betrekken door ze de tekenpen te geven om de woningbouw zo te ontwikkelen dat het een minder bittere pil is. De PvdA ziet graag een oplossing met de minste overlast voor natuur en omwonenden, evenals een lange termijn visie voor het hele gebied. Gemeentebelangen suggereerde dat AM de grond misschien wel wil verkopen voor agrarische doeleinden, maar dat die keuze aan de ontwikkelaar zelf is. De SGP pleitte voor een zorgvuldige belangenafweging binnen het ontstane spanningsveld, al zijn de afspraken met AM in de ogen van deze fractie van cruciaal belang.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 28.02.20 | 12.05 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie