Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Raad bespreekt Zomernota en Kadernota

OZB-verhoging valt niet goed bij oppositie

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 juni 2020 stonden zowel de Zomernota als de Kadernota op de agenda. De Zomernota 2020 laat een incidenteel voordeel van 118.000 euro ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 zien. De raad stemde ermee in dit voordeel toe te voegen aan de algemene reserve. Ook kan de raad zich vinden in de inzet - indien nodig - van het restant van de reserve Sociaal Domein van 235.000 euro voor uitgaven in de Jeugdhulp. Ondanks het incidentele voordeel van 118.000 euro toont de Zomernota voor de komende jaren een structureel negatief effect van 261.500 euro, welke is meegenomen in de Kadernota 2021-2024. Na het vaststellen van de Zomernota lieten de fracties in de Algemene beschouwingen hun licht over deze Kadernota schijnen.

De Kadernota biedt het beleidsmatige en financiŽle kader voor de in het najaar te presenteren Programmabegroting. In het raadsvoorstel waarschuwt het college echter dat het effect van de corona-crisis ervoor kan zorgen dat de Programmabegroting er anders uit kan zien dan op basis van de Kadernota mag worden verwacht. De Kadernota zelf laat zien dat er de komende jaren hogere uitgaven ontstaan als gevolg van nieuwe onderhoudsactiviteiten voor onderwijs, oevers en wegen. Zo ook voor de continuÔteit en veiligheid van de gemeentelijke bedrijfsvoering en het klantcontactcentrum. Daar komt bij dat aan de inkomstenkant nog elk jaar een bedrag in mindering wordt gebracht op de uitkering vanuit het gemeentefonds en dat de structureel begrote afdracht voor de ontwikkeling van TAG West is vervallen.

Om de in het najaar te presenteren Programmabegroting sluitend te maken, stelt het college in de Kadernota voor de OZB-tarieven structureel te verhogen met vijf procent. Deze verhoging komt bovenop inflatie. Daarmee kom het OZB-tarief voor woningen op 0,120 procent, wat voor een woning met een WOZ-waarde van drie ton gelijk staat aan een stijging van achttien euro per jaar. Naast deze OZB-verhoging stelt het college voor de budgetten voor het verfraaien van openbaar groen, verkeersknelpunten en leefbaarheidsplannen te verlagen. Wel is er in de Kadernota financiŽle ruimte gecreŽerd voor de Cultuurnota, subsidies voor culturele evenementen en jeugdcultuurfonds.

Tijdens de algemene beschouwingen klonk vanuit de oppositie een duidelijk tegengeluid. Zo stelde BGZ voor niet de OZB te verhogen, maar de kosten te verlagen. "Hebben we het dan over bezuinigingen? Wellicht, maar het zou ook over efficiŽnter werken kunnen gaan. Het verlagen van de budgetten voor leefbaarheid, groen en verkeersknelpunten raakt de directe leefomgeving van inwoners. Terwijl niet wordt onderbouwd waarom er 15.000 euro meer nodig is aan gemeentelijke portokosten en brandstof voor uw buitendienst."

Ook het CDA stond niet achter de OZB-verhoging. "Er is onzekerheid onder inwoners of bedrijven de corona-crisis overleven, of er nog brood verdiend kan worden. Ondertussen wil het college een eigen financiŽle bijdrage van 100.000 euro vrij maken voor de energietransitie. In het kader van deze transitie heeft het college de ambitie om Zwartewaterland tien jaar eerder - 2040 in plaats van 2050 - energie-neutraal te maken. Als we deze ambitie loslaten, kan die voorgestelde ton dan op een later tijdstip worden ingezet, zodat de OZB niet met vijf procent verhoogd hoeft te worden?"

Gezien de huidige crisis (en eerder de bestuurscrisis) noemde de VVD het raar dat het college schrijft van de ambitie te barsten. "Wanneer je barst van de ambitie is het ook raar om de gelden voor leefbaarheidsplannen te laten krimpen. Tel daar het verlagen van de budgetten voor het verfraaien van openbaar groen en de verkeersknelpunten bij op en we hebben het in totaal over 530.000 euro. Het college gokt erop dat wanneer deze gelden weer nodig zijn, ze gedekt worden door incidentele middelen. Daarmee zegt het college verkapt dat zij de begroting voor enig jaar toch nooit helemaal kan uitvoeren, waardoor er incidenteel geld overblijft om aan deze posten toe te dichten. De VVD is benieuwd of de provincie dit tijdens hun beoordeling gaat accepteren."

Vervolgens stelde Gemeentebelangen niet in de OZB-verhoging mee te kunnen gaan. "Onze gemeente is al een van de duurste gemeenten in de regio als het gaat om kosten berekend aan de inwoners. Wij raden het college aan nog eens met de stofkam door de lopende begroting en jaarrekening te gaan en daar besparingen te vinden. Eťn voorbeeld kunnen we al geven, in 2019 is voor de leefbaarheidsplannen 250.000 euro begroot. Daar is 1000 euro van uitgegeven, de overgebleven 249.000 euro is doorgeschoven naar 2020. Maar ook voor 2020 is weer 250.000 euro begroot..."

Vanuit de coalitie klonk duidelijk een ander geluid, als eerste vanuit de SGP. "We hebben lang en breed over de voorgestelde verhoging van de OZB gesproken en naar alternatieven gekeken. Aangegeven is dat we terughoudendheid betrachten bij belastingverhoging, maar ook dat we blijven inzetten op de versterking van de financiŽle positie. Gezien de donkere wolken die op onze gemeente afkomen - onder andere het feit dat het Rijk nog elk jaar een bedrag een mindering brengt op de uitkering vanuit het gemeentefonds - en het komen tot een evenwichtige opbouw van de gemeentefinanciŽn kunnen wij akkoord gaan met dit voorstel. Wel met de kanttekening dat indien blijkt dat de inkomsten vanuit het Rijk meevallen dit gecompenseerd wordt met deze verhoging."

Ook de PvdA ging mee met de voorstellen van het college. "Door bezuinigingen vanuit Den Haag en door autonome ontwikkelingen worden wij gedwongen om te bezuinigen of extra middelen te genereren. Wij vinden dat deze kadernota een evenwichtige keuze tussen deze beide opties biedt. Natuurlijk betreuren wij het dat - om onze inwoners en bedrijven goed te bedienen - de OZB voor het eerst sinds jaren verhoogd moet worden. In de afweging tussen verdere bezuinigingen en deze maatregel is dit ons inziens toch de minst schadelijke oplossing. In deze tijd snijden in voorzieningen, ondersteuning en onderhoud van de leefomgeving, is geen goede keuze. Onze inwoners verdienen meer dan dat."

Tot slot schaarde ook de ChristenUnie zich achter de keuzes van het college. "Helaas hebben we veel minder geld uit te geven dan twee jaar geleden en kiest dit college voor het eerst sinds 2014 voor een verhoging van de OZB. Tegelijk kiest dit college voor perspectief en ruimte. Als de omstandigheden het toelaten, is er straks weer ruimte voor het W.G. van der Hulsfestival, Eikoerei en de Sleepbootdagen en ruimte om vanuit de leefbaarheidsplannen hele concrete zaken te realiseren. We zijn blij dat er niet wordt bezuinigd op de bibliotheken en dat er geld is gereserveerd om concreet aan de slag te gaan met een meer duurzame samenleving. Ook kiest dit college voor ruimte in het Sociaal Domein, zodat kwetsbare groepen waaronder jongeren nog steeds een beroep kunnen doen op de overheid als het even niet meezit."

Wilt u de volledige beschouwingen van de diverse fracties lezen? U vindt ze hier! > Agendapunt 8.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 19.06.20 | 11.06 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie