Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Raad stelt Kadernota 2021-2024 vast

Oppositie krijgt verhoging OZB-tarieven niet van tafel

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de raad de Kadernota 2021-2024 met een meerderheid van stemmen vastgesteld. Voor het zover was, dienden de oppositiepartijen CDA, BGZ, VVD en Gemeentebelangen twee amendementen en een motie in. Het doel was de voorgestelde verhoging van de OZB-tarieven van tafel te krijgen. De coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en PvdA gingen er echter niet in mee en dus blijft deze verhoging als reŽle optie staan om in het najaar een sluitende Programmabegroting te kunnen presenteren.

In de Kadernota stelt het college voor de OZB-tarieven structureel met vijf procent te verhoging. Deze verhoging komt bovenop de inflatie. Daarmee komt het OZB-tarief voor woningen op 0,120 procent, wat voor een woning met een WOZ-waarde van drie ton gelijk staat aan een stijging van achttien euro per jaar. Al een week eerder werd tijdens de algemene beschouwingen duidelijk dat dit voorstel niet goed viel bij de oppositie. In de tussenliggende periode zocht de oppositie naar mogelijkheden om de voorgestelde verhoging af te wentelen en toch tot een sluitende begroting te kunnen komen.

In het eerste amendement stelde de oppositie voor de realisatie van de Veerpoort in Hasselt een jaar uit te stellen. Met het bijbehorende budget van 300.000 euro zou de verhoging van de OZB-tarieven - goed voor extra inkomsten van 225.000 euro - in 2021 niet nodig zijn. In de ogen van de oppositie ontstaat er dan ook ruimte om in aanloop naar de Kadernota 2022-2025 met elkaar - coalitie en oppositie - op zoek te gaan naar een of meerdere oplossingen, waarbij de OZB-tarieven afgezien van de inflatiecorrectie niet worden verhoogd, maar er wel sprake is van een sluitende begroting. Dit laatste werd met een motie op tafel gelegd. Aanvullend klonken er vanuit de oppositie al enkele oplossingen als een verhoging van de toeristenbelasting, een besparing op de grote hoeveelheid geld die omgaat in het Sociaal Domein en op de grote bedragen die voor de Leefbaarheidsplannen zijn gereserveerd. Tot slot stelde de oppositie in het tweede amendement voor om geen 100.000 euro vrij te maken voor de gemeentelijke inzet energietransitie. De oppositie was van mening dat de nut en noodzaak van dit bedrag onvoldoende duidelijk is.

Vanuit de coalitie klonk waardering voor de amendementen en motie, maar kijkend naar de inhoud konden ChristenUnie, SGP en PvdA de gedane voorstellen niet steunen. Zo was uitstel van de Veerpoort geen optie, omdat je in hun ogen dan niet alleen het geld, maar ook de positieve energie in Hasselt kwijt raakt. Ook het schrappen van de 100.000 euro voor de gemeentelijke inzet energietransitie kreeg geen steun. In de ogen van de coalitie is die 100.000 euro eigenlijk al te weinig in relatie tot alles wat er in het kader van de energietransitie moet gebeuren. Ook de motie vond geen steun, al was er bij de coalitie wel de bereidheid om in aanloop naar de Programmabegroting nog eens goed naar de cijfers te kijken als de financiŽle gevolgen van de Corona-crisis, de herverdeling van het Gemeentefonds en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein mee blijken te vallen.

Op hun beurt ontraadden wethouder Slingerland en wethouder Rietman de ingediende amendementen en motie. Kijkend naar de Veerpoort gaf Slingerland aan dat het genoemde bedrag van 300.000 euro niet alleen voor de Veerpoort zelf, maar ook voor de directe omgeving is waar een deel van de werkzaamheden als is uitgevoerd. "Doorschuiven naar 2022 kan, maar dan is het geld er niet meer. Laten we de schouders onder Hasselt blijven zetten en niet de hakken in het zand." In de ogen van Slingerland is de motie specifiek gericht op het voorkomen van de verhoging van de OZB-tarieven. "Daarmee schiet je op dit moment een gat van 225.000 euro in ons meerjarenperspectief en daar kunnen we bij de provincie niet mee aan komen." Wethouder Rietman raadde het amendement over het schrappen van 100.000 euro voor de gemeentelijke inzet energietransitie af. Hij beaamde dat er rijksmiddelen voor de energietransitie komen, maar wanneer is nog onduidelijk. "Daar kunnen we niet op wachten. We moeten verder in onze zoektocht naar geschikte locaties voor het opwekken van duurzame energie. Aanvankelijk hadden we drie ton, oplopend naar vier ton in de begroting opgenomen. Om tot een sluitende begroting te komen, hebben we dit al teruggebracht naar een ton."

Na dit alles bleek er geen meerderheid voor de motie en twee amendementen in de raad, wel werd de Kadernota 2021-2024 met een meerderheid van stemmen vastgesteld.
reageren REAGEER | stuur door | MAANDAG, 29.06.20 | 11.21 UUR
Als je niet uitkomt, haal je het maar weer bij de inwoners weg. Leren jullie nu nog niet doorhebben dat dit ook anders zou kunnen. Snijden in de begroting zou een oplossing kunnen zijn en bepaalde doelen niet uitvoeren. In tijden van deze coronacrisis die er nu is waar velen onder lijden en tekorten hebben zou onze raad eens hier meer gevoel over moeten hebben i.p.v te verhogen.
Lok | Zwartsluis | VRIJDAG, 23.10.20 | 19.06 UUR | Kwetsend of ongepast?

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie