Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 31.07.21 | 11.22 uur
 

Digitaal inspreken: hoe doet u dit?

Online raadsvergadering op donderdag 17 juni 2021

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 17 juni 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

De inhoudelijke onderwerpen die tijdens de vergadering besproken worden zijn:

Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (FinanciŽle actualisatie ruimtelijke projecten)
Jaarlijks wordt er, met het vaststellen van de jaarrekening, een rapport opgesteld met een actualisatie van de ruimtelijke projecten c.q. de grondexploitaties. Op het rapport wordt geheimhouding opgelegd, omdat openbaarmaking de belangen van de gemeente en/of projectontwikkelaars kan schaden. De geheimhouding moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad.

Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake Jaarverantwoording 2020
De auditcommissie heeft overleg gehad met de accountant en ambtelijke adviseurs. Naar aanleiding hiervan heeft zij een advies opgesteld aan de raad over de jaarverantwoording 2020. Het college stelt de raad voor het accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen.

Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2020
Jaarlijks moet de gemeenteraad, op grond van de Gemeentewet, voor 15 juli een vastgestelde jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie. In de jaarverantwoording is de mate waarin de doelstellingen conform de begroting 2020 en het daarin vastgestelde (financiŽle) kader zijn uitgevoerd opgenomen. Het college adviseert de gemeenteraad deze vast te stellen.

Raadsvoorstel Zomernota 2021
De zomernota is de bestuursrapportage waarin het college aan de gemeenteraad de voortgang van de lopende begroting rapporteert. De zomernota betreft een bijstelling van de lopende begroting. Het college adviseert de gemeenteraad de zomernota 2021 vast te stellen en de structurele effecten voor 2022-2025 te betrekken bij de Kadernota 2022-2025.

Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie 1.0 West-Overijssel
Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de startnota RES West-Overijssel. Hierin is het proces vastgelegd voor deelname aan de Regionale Energiestrategie West-Overijssel. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de RES West-Overijssel opgebouwd wordt vanuit de bestaande plannen en ambities van de gemeenten en dat deze leiden tot een regionale strategie met een bod op de opwekking van duurzame elektriciteit en een regionale structuur warmte. In de concept RES zijn deze elementen opgenomen; deze is 14 april 2020 vastgesteld. Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad een hoofdlijnenakkoord RES 1.0 vastgesteld. Die ligt nu voor besluitvorming bij de raden, staten en algemeen besturen van de waterschappen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de RES 1.0 West-Overijssel.

Brief college van 19 mei 2021 over Evaluatie reclamebelasting Genemuiden

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk uiterlijk donderdag 17 juni 2021, , 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl

Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 10.06.21 | 10.22 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie