Donderdag 21 januari 2021, aanvang 19.00 uur

Online raadsvergadering in Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 21 januari 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via Zwartewater FM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 21 januari 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

Bespreekpunten zijn:
Raadsvoorstel Cultuurnota Zwartewaterland 2021-2024
Met de nota ‘Kansen voor Cultuur 2015 – 2018’ is een basis gelegd voor cultuurbeleid. Uitgangspunt van de nieuwe cultuurnota 2021-2024 is dat dit beleid gecontinueerd en geactualiseerd wordt. Daarbij wordt ingezet op vier speerpunten van beleid: vrijwilligers, cultuureducatie, de bibliotheek en (im)materieel erfgoed en evenementen. Het college adviseert de raad in te stemmen met het raadsvoorstel.

Raadsvoorstel Controleprotocol
In het controleprotocol geeft de raad aan het college het beleidskader aan waarbinnen het college moet handelen. Gebruikelijk is om éénmaal per raadsperiode het controleplan door de raad te laten vaststellen. Voor deze raadsperiode is daarom in 2018 een controleprotocol vastgesteld door de raad. De coronacrisis maakt het noodzakelijk dat voor 2020 een specifiek beleidskader wordt vastgesteld, zodat het college de ruimte heeft om te handelen met inbegrip van de corona maatregelen die moeten worden getroffen. Het college stelt de raad voor het controleprotocol, inclusief het bijbehorende normen- en toetsingskader, voor 2020 vast te stellen.

Raadsvoorstel Dashboard Sociaal Domein 3e kwartaal 2020
Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in de resultaten van het Sociaal Domein over het derde kwartaal 2020 en de financiële verwachtingen voor de rest van het jaar. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van dit Dashboard.

Raadsvoorstel Communicatie en participatie voor zoekgebieden grootschalige energieopwek
De gemeenteraad heeft in juni 2019 het programma energietransitie voor kennisgeving aangenomen. In dit programma is onder andere opgenomen dat er tot 2030 een opgave ligt voor 50 hectare zonnevelden, 5 windtribunes en 160.000 zonnepanelen. De gemeenteraad beschouwt deze opgave als vertrekpunt in het kader van de Regionale Energiestrategie. Het college adviseert de raad om de kaart met mogelijke zoekgebieden en het participatie- en communicatieplan vast te stellen.

- Brief college van 14 oktober 2020 over Verkenning energieneutraal ontwikkelen fase 1B Hasselt om de Weede.
- Brief diverse inwoners, ingekomen 30 november 2020 over Omgevingsvergunningen en parkeerplaatsen Zwartsluis.

Rechtstreeks volgen
U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 21 januari 2021, aanvang 19.00 uur, digitaal te volgen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 20.01.21 | 08.54 UUR


advertentie