Woensdag 22.01.20 | 11.33 uur

Gedeputeerde Staten van Overijssel schrijven brief aan minister

'Neem Overijsselse inbreng Lelystad Airport serieus!'

De provincie Overijssel heeft mede namens betrokken gemeenten een brief gestuurd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief worden zorgen geuit over de manier waarop de minister omgaat met de Overijsselse inbreng in verschillende participatietrajecten rondom Lelystad Airport en de toekomst van de luchtvaart. De regionale en lokale overheden signaleren een toenemende weerstand en cynisme. Ze roepen de minister op haar aanpak aan te passen om te werken aan meer draagvlak.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | ZATERDAG, 11.01.20 | 12.30 UUR

Tweede Kamerlid CDA naar Kamperzeedijk

Werkbezoek Lenny Geluk-Poortvliet aan de Zeediek

Lenny Geluk-Poortvliet, sinds 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA brengt op vrijdag 22 november 2019 een wekbezoek aan Kamperzeedijk. Zij maakt kennis met de actieve kern; een kern waar men omziet naar elkaar en waar men zelfredzaam is op verschillende onderdelen. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere het groenonderhoud en Zeediekzorg.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.11.19 | 17.28 UUR


advertentie

Raad stelt sluitende programmabegroting 2020-2023 vast

Zorgen om inkomsten gemeentefonds en tekorten Sociaal Domein

Al eerder liet deze krant weten dat het college in staat is gebleken een sluitende programmabegroting 2020-2023 te presenteren. Op donderdag 31 oktober 2019 stelde de gemeenteraad deze begroting vast. De raad was zeer tevreden over het feit dat er geen belastingverhoging en bezuinigingen zijn doorgevoerd. Wel zijn er zorgen over de tekorten binnen het Sociaal Domein en dan met name de jeugdzorg. Ook de schommelingen in de uitkering vanuit het gemeentefonds baren de raad zorgen. Om deze zorgen aan de inkomstenkant op te vangen heeft het college gekozen voor temporisering, waarbij ambities en bijbehorende uitgaven over een langere periode zijn uitgesmeerd.

LEES MEER... | ZATERDAG, 02.11.19 | 09.45 UUR


advertentie

Motie CDA en VVD aangehouden

Groen licht voor vervolg leefbaarheidsplannen

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel speerpunten leefbaarheidsplannen. Daarmee erkent de raad de vanuit eerdere ontmoetingen met inwoners geformuleerde kansen en uitdagingen die de leefbaarheid in onze gemeente moeten vergroten. Het licht staat op groen om hierover verder met inwoners in gesprek te gaan. Deze gesprekken moeten op hun beurt leiden tot de afzonderlijke leefbaarheidsplannen voor Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Kamperzeedijk en buitengebied.

LEES MEER... | VRIJDAG, 01.11.19 | 08.20 UUR


advertentie

Leefbaarheidsplannen begin 2020 gereed

Zwartewaterland presenteert sluitende begroting 2020

De gemeente Zwartewaterland heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een goede balans tussen de ambities en de beschikbare financiën. Door het achterblijven van Rijksgelden en grote opgaven op het gebied van onder meer het klimaat, komt de financiële positie van de gemeente in 2020 onder druk te staan. Desondanks blijft het mogelijk om de ambities uit het collegeprogramma ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’ te realiseren.

LEES MEER... | DINSDAG, 22.10.19 | 11.13 UUR


advertentie

Werkbezoek Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder

Sander Frank deelt elk jaar 60 kerstpakketten uit

Sander Frank en Dick Visserman

Sander Frank en Dick Visserman© CDA | M. Bosma

Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder was maandag 14 oktober 2019 te gast bij de ledenvergadering van het CDA Zwartewaterland. Met Hilde Palland werd gesproken over actuele zaken die spelen, zoals de stikstofproblematiek, het arbeidsmarktbeleid en de problemen bij het UWV. Ook gaf Sander Frank van Hotel Zwartewater Zwartsluis een boeiende prestatie over het ontstaan van zijn bedrijf.

LEES MEER... | WOENSDAG, 16.10.19 | 11.40 UUR


advertentie

Raad schuift besluit over leefbaarheidsplannen door

CDA vraagt aandacht voor sociale leefbaarheid

Een besluit over het raadsvoorstel 'speerpunten leefbaarheidsplannen' werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 oktober 2019 niet genomen."Wij lezen onder andere over bloembakken, vlindertuinen en vissteigers, maar missen het sociale aspect", zie de heer Van Zandwijk (CDA). "Wij missen de drang om mensen actief te verbinden met het welzijnsaanbod en actief te stimuleren tot participatie in de meest brede zin van het woord." Het CDA kondigde aan tijdens de volgende raadsvergadering met een motie te komen en daarmee werd ook de besluitvorming doorgeschoven naar donderdag 31 oktober 2019.

LEES MEER... | VRIJDAG, 11.10.19 | 14.07 UUR

Vragen over elf wooneenheden in pand aan Keppelstraat

'Wij kunnen pas handhaven bij feitelijke bewoning'

Op donderdag 10 oktober 2019 bracht mevrouw Veldman (CU) de verbouwing in het pand aan de Keppelstraat 3 in Hasselt naar voren tijdens het vragenhalfuur voor raadsleden. Met deze verbouwing beoogt de eigenaar elf eenheden voor huisvesting te creëren. Veldman: "Hoe verhouden deze plannen zich tot het bestemmingsplan? En mocht het tot verhuur komen, wat denkt de wethouder er dan aan te gaan doen?"

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 10.10.19 | 22.56 UUR

Tweede Kamerlid brengt bezoek aan Zwartewaterland

Werkbezoek CDA'er Hilde Palland-Mulder

Maandag 14 oktober houdt het CDA Zwartewaterland haar algemene ledenvergadering. Hierbij zal aanwezig zijn Hilde Palland-Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA. Palland-Mulder zal een inleiding geven over de actuele politiek. Naast de reguliere agenda zal Sander Frank van Hotel Zwartewater een bedrijfspresentatie geven.

LEES MEER... | MAANDAG, 07.10.19 | 15.01 UUR

Raad verleent principe-medewerking aan uitbreidingsverzoek

VeBe kan uitbreidingsplannen verder vormgeven

Op donderdag 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe Floorcoverings verleend. De gewenste uitbreiding betreft circa 15 hectare op het industrieterrein Zevenhont Zuid in Genemuiden. Gezien de uiteenlopende belangen van natuur, boeren en industrie nam de raad dit besluit niet lichtvoetig en het verdere proces om tot deze uitbreiding te komen, zal dan ook zeer kritisch gevolgd worden. "Als in het ontwerpbestemmingsplan niet aan de voorwaarden ten aanzien van onder andere duurzaamheid en landschappelijke inpassing wordt voldaan, is er wat ons betreft zeer zeker een point of return", zei mevrouw Fijn (BGZ).

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 05.07.19 | 11.36 UUR


advertentie

Kadernota 2020-2023 vastgesteld

Raad wil realisatie woningbouw Kamperzeedijk

Na de Algemene Beschouwingen van vorige week werden er tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019 nog maar weinig woorden vuil gemaakt aan de Kadernota 2020-2023 - het beleidsmatige en financiële kader om later dit jaar dit jaar tot de Programmabegroting 2020-2023 te komen - alvorens deze met inachtneming van de kanttekeningen werd vastgesteld. Wel kwamen CDA en VVD met de motie 'woningbouw Kamperzeedijk' die na een korte schorsing mede werd ondertekend door de drie coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en BGZ en dus ook met een meerderheid van stemmen werd aangenomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.07.19 | 22.49 UUR

Algemene beschouwingen 2019

Alle fracties maken zich zorgen om sociaal domein

Op maandag 24 juni 2019 stonden de Zomernota 2019 en Kadernota 2020-2023 op de agenda van de raadsvergadering. Na een positieve Jaarverantwoording 2018 laat de Zomernota 2019 een tekort van 524.000 euro zien. Ook de Kadernota 2020-2023 is als gevolg van de tekorten in het sociaal domein iets minder rooskleurig dan het voorgaande jaar. Alle fracties delen de zorg om de tekorten in het sociaal domein. Aan de andere kant stelt de Kadernota dat Zwartewaterland ruimte voor ambities houdt. Als ieder jaar start de bespreking van de Kadernota met de Algemene Beschouwingen vanuit de verschillende fracties. De heer Withaar was deze vergadering verhinderd en daarmee ontbreekt in onderstaand verslag een bijdrage van Gemeentebelangen.

LEES MEER... | DINSDAG, 25.06.19 | 11.54 UUR

Dilemma's vragen om zorgvuldige afweging

Raad schuift besluit uitbreidingsverzoek VeBe door

Op maandag 24 juni 2019 heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen over de gevraagde principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe Floorcoverings met circa 15 hectare op het industrieterrein Zevenhont Zuid in Genemuiden. De raad voelde zich voor een lastige keuze gesteld en had duidelijk behoefte aan meer informatie om een goede afweging te kunnen maken.

LEES MEER... | DINSDAG, 25.06.19 | 00.24 UUR

Raad stemt in met Rekenkamerrapport

Eenzaamheid en vraagverlegenheid onder ouderen

Op donderdag 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Rekenkamerrapport over het onderzoek naar het beleid gericht op ouderen in de gemeente Zwartewaterland. Hiermee neemt de raad kennis van de dertien conclusies en vier aanbevelingen die de Rekenkamer heeft geformuleerd. Het is nu aan de raad en het college om de aanbevelingen op te pakken en verder vorm te geven aan beleid gericht op ouderen. Zo verdienen de aanwezigheid van eenzaamheid, de vraagverlegenheid onder ouderen en mantelzorgers en het via diverse kanalen bereiken van ouderen de aandacht.

LEES MEER... | VRIJDAG, 21.06.19 | 11.07 UUR

Raad stelt krediet van 725.000 euro beschikbaar

Komgrensmaatregel Hasselt om de Weede in uitvoering

Op donderdag 20 juni 2019 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel aangaande de te nemen komgrensmaatregel ter hoogte van de kruising Vaartweg-Ter Wee-Zandvoortweg in Hasselt. Hiermee is een uitvoeringskrediet van 725.000 euro beschikbaar gesteld om op dit punt de verlegde komgrens duidelijk ter markeren, verkeersremmende maatregelen te nemen en een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers te creëren. De uitvoering start na de zomer van 2019 met als streven de werkzaamheden nog dit jaar af te ronden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 20.06.19 | 23.18 UUR
Vandaag:
5° | -1°
Meer weer...
Morgen:
6° | 1°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.73265 s