Donderdag 19.09.19 | 14.27 uur

Raad verleent principe-medewerking aan uitbreidingsverzoek

VeBe kan uitbreidingsplannen verder vormgeven

Op donderdag 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe Floorcoverings verleend. De gewenste uitbreiding betreft circa 15 hectare op het industrieterrein Zevenhont Zuid in Genemuiden. Gezien de uiteenlopende belangen van natuur, boeren en industrie nam de raad dit besluit niet lichtvoetig en het verdere proces om tot deze uitbreiding te komen, zal dan ook zeer kritisch gevolgd worden. "Als in het ontwerpbestemmingsplan niet aan de voorwaarden ten aanzien van onder andere duurzaamheid en landschappelijke inpassing wordt voldaan, is er wat ons betreft zeer zeker een point of return", zei mevrouw Fijn (BGZ).

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 05.07.19 | 11.36 UUR


advertentie

Kadernota 2020-2023 vastgesteld

Raad wil realisatie woningbouw Kamperzeedijk

Na de Algemene Beschouwingen van vorige week werden er tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019 nog maar weinig woorden vuil gemaakt aan de Kadernota 2020-2023 - het beleidsmatige en financiële kader om later dit jaar dit jaar tot de Programmabegroting 2020-2023 te komen - alvorens deze met inachtneming van de kanttekeningen werd vastgesteld. Wel kwamen CDA en VVD met de motie 'woningbouw Kamperzeedijk' die na een korte schorsing mede werd ondertekend door de drie coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en BGZ en dus ook met een meerderheid van stemmen werd aangenomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.07.19 | 22.49 UUR


advertentie

Algemene beschouwingen 2019

Alle fracties maken zich zorgen om sociaal domein

Op maandag 24 juni 2019 stonden de Zomernota 2019 en Kadernota 2020-2023 op de agenda van de raadsvergadering. Na een positieve Jaarverantwoording 2018 laat de Zomernota 2019 een tekort van 524.000 euro zien. Ook de Kadernota 2020-2023 is als gevolg van de tekorten in het sociaal domein iets minder rooskleurig dan het voorgaande jaar. Alle fracties delen de zorg om de tekorten in het sociaal domein. Aan de andere kant stelt de Kadernota dat Zwartewaterland ruimte voor ambities houdt. Als ieder jaar start de bespreking van de Kadernota met de Algemene Beschouwingen vanuit de verschillende fracties. De heer Withaar was deze vergadering verhinderd en daarmee ontbreekt in onderstaand verslag een bijdrage van Gemeentebelangen.

LEES MEER... | DINSDAG, 25.06.19 | 11.54 UUR


advertentie

Dilemma's vragen om zorgvuldige afweging

Raad schuift besluit uitbreidingsverzoek VeBe door

Op maandag 24 juni 2019 heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen over de gevraagde principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe Floorcoverings met circa 15 hectare op het industrieterrein Zevenhont Zuid in Genemuiden. De raad voelde zich voor een lastige keuze gesteld en had duidelijk behoefte aan meer informatie om een goede afweging te kunnen maken.

LEES MEER... | DINSDAG, 25.06.19 | 00.24 UUR


advertentie

Raad stemt in met Rekenkamerrapport

Eenzaamheid en vraagverlegenheid onder ouderen

Op donderdag 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Rekenkamerrapport over het onderzoek naar het beleid gericht op ouderen in de gemeente Zwartewaterland. Hiermee neemt de raad kennis van de dertien conclusies en vier aanbevelingen die de Rekenkamer heeft geformuleerd. Het is nu aan de raad en het college om de aanbevelingen op te pakken en verder vorm te geven aan beleid gericht op ouderen. Zo verdienen de aanwezigheid van eenzaamheid, de vraagverlegenheid onder ouderen en mantelzorgers en het via diverse kanalen bereiken van ouderen de aandacht.

LEES MEER... | VRIJDAG, 21.06.19 | 11.07 UUR


advertentie

Raad stelt krediet van 725.000 euro beschikbaar

Komgrensmaatregel Hasselt om de Weede in uitvoering

Op donderdag 20 juni 2019 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel aangaande de te nemen komgrensmaatregel ter hoogte van de kruising Vaartweg-Ter Wee-Zandvoortweg in Hasselt. Hiermee is een uitvoeringskrediet van 725.000 euro beschikbaar gesteld om op dit punt de verlegde komgrens duidelijk ter markeren, verkeersremmende maatregelen te nemen en een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers te creëren. De uitvoering start na de zomer van 2019 met als streven de werkzaamheden nog dit jaar af te ronden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 20.06.19 | 23.18 UUR


advertentie

Installatie tijdens vergadering van Provinciale Staten

Nieuw college van Gedeputeerde Staten in Overijssel

Nieuw college van Gedeputeerde Staten in Overijssel

Nieuw college van Gedeputeerde Staten in Overijssel© Provincie Overijssel

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel is 19 juni officieel geďnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het college bestaat uit vijf partijen: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP. Het CDA levert twee gedeputeerden, de andere partijen leveren elk één gedeputeerde.

LEES MEER... | DONDERDAG, 20.06.19 | 08.56 UUR

Vijftig hectare zonnevelden en vijf windmolens

Raad stelt lokale opgave voor energietransitie vast

Afgelopen week heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Programma Energietransitie in gewijzigde vorm vastgesteld. Een meerderheid van stemmen - alleen Gemeentebelangen stemde tegen - ging namelijk akkoord met het amendement van ChristenUnie, SGP, BGZ en CDA. In dit amendement werd niet zo zeer afgeweken van de verschillende gegevens uit het voorliggende Programma Energietransitie, maar deze gegevens zijn gebruikt om duidelijker te maken welke opgave de raad tot 2030 voor de energietransitie ziet.

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.06.19 | 15.04 UUR

CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP

Nieuw coalitieakkoord: Samen Bouwen aan Overijssel

Dinsdag 11 juni is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.06.19 | 09.14 UUR

Kamer akkoord met wetsvoorstel

'Gemiddelde huurverhoging beperkt tot inflatie'

Het gemiddelde aan huurverhogingen per woningcorporatie mag vanaf volgend jaar niet hoger zijn dan de inflatie. Corporaties kunnen voor extra investeringsruimte lokaal wel afspraken maken om deze gemiddelde huursomstijging te verhogen met maximaal 1%.

LEES MEER... | DINSDAG, 11.06.19 | 08.04 UUR

Oppositie kritisch over aanpak college

Besluit verkeerscirculatieplan centrum Hasselt opnieuw uitgesteld

Op donderdag 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel verkeerscirculatieplan centrum Hasselt opnieuw uitgesteld. Het waren de coalitiepartijen (ChristenUnie, SGP en BGZ, red.) zelf, die het college het raadsvoorstel met een amendement teruggaven. "De antwoorden van de wethouder hebben niet de duidelijkheid gegeven die wij voor ogen hadden", zei de heer Spoelstra (CU). "Wij willen recht doen aan de visie van 2014, de huidige situatie en de gevoelens die er leven. Met dit amendement geven wij het college heldere kaders om alle belangen goed af te kunnen wegen en tot een toekomstbestendig en vitaal centrum te komen."

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | VRIJDAG, 07.06.19 | 11.17 UUR

Officiële bekendmaking 31 mei 2019

Zo stemde Overijssel voor de Eerste Kamer

De 47 Overijsselse Statenleden brachten maandagmiddag hun stem uit voor de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Alle stemmen zijn geldig bevonden en er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

LEES MEER... | DINSDAG, 28.05.19 | 08.44 UUR

Europese uitdagingen onderwerp van gesprek in Genemuiden

Werkbezoek EU-parlementariër Ruissen aan Verhoek

Werkbezoek EU-parlementariër Ruissen aan Verhoek

Werkbezoek EU-parlementariër Ruissen aan Verhoek© CU/SGP

Bert-Jan Ruissen, kandidaat Europarlementariër voor de CU-SGP, bezocht woensdag 22 mei Verhoek Europe in Genemuiden. Hij was in het gezelschap van de wethouders Knol en Slingerland en enkele raads-, en bestuursleden van de CU en SGP. Het bezoek startte met een korte schets van de indrukwekkende geschiedenis van het bedrijf. Hierin werd duidelijk welke ondernemerszin, lef en daadkracht er in het bedrijf aanwezig is. Ook de verbondenheid met de tapijtindustrie kwam duidelijk naar voren.

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.05.19 | 20.43 UUR

Europese Parlementsverkiezingen 2019

Waar kunt u stemmen in Zwartewaterland?

Stembureau in gemeentehuis van Zwartewaterland

Stembureau in gemeentehuis van Zwartewaterland© DKN | RDV

De Europese Parlementsverkiezingen zijn vandaag, donderdag 23 mei 2019, in Nederland. Het zijn de negende verkiezingen voor een rechtstreeks gekozen Europees Parlement, voor de zittingsperiode 2019-2024. In elk stembureau in de gemeente Zwartewaterland kunt u stemmen. Op uw stempas staat wel een adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.05.19 | 08.16 UUR

Europees Parlementsverkiezing 2019

Experimenten centraal tellen in 72 gemeenten

72 van de 355 gemeenten gaan bij de Europees Parlementsverkiezing experimenteren met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. De raad van elk van deze gemeenten heeft daarmee ingestemd, en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeenten aangewezen als experimenteergemeenten.

LEES MEER... | DINSDAG, 21.05.19 | 09.48 UUR
Vandaag:
19° | 9°
Meer weer...
Morgen:
21° | 9°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.60076 s