advertentie

Bouwrijp maken gebied eind 2024

Raad stemt in met bouw van 234 woningen in Genemuiden

Raad stemt in met bouw van 234 woningen in Genemuiden

Raad stemt in met bouw van 234 woningen in Genemuiden© Gemeente Zwartewaterland

Genemuiden krijgt een nieuwe woonwijk. Op het 'Binnenveld', tussen de Krommesteeg en de Randweg, worden de komende jaren maximaal 243 woningen gerealiseerd. De gemeenteraad is zeer positief over het bestemmingsplan en roemt de diversiteit aan woningen. Ook het op tijd opgestarte en uitgebreide participatietraject kan op veel goedkeuring rekenen. Eind dit jaar wordt het gebied bouwrijp gemaakt en kan de uitgifte beginnen. In het bestemmingsplan van het college is een grote diversiteit aan woningtypes opgenomen. Het gaat om 18 vrije kavels, 16 rug-aan-rug woningen voor starters, 78 zorgwoningen en 27 hofjeswoningen voor senioren. Daarnaast worden er meerdere appartementencomplexen gebouwd: drie gebouwen van vier verdiepingen met 62 seniorenappartementen en twee gebouwen van vier en vijf verdiepingen met 42 startersappartementen. De keuze tussen huur of koop blijft open; er wordt gekeken waar behoefte aan is.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.07.24
advertentie

Raad en college eensgezinds over geplaatste damwanden

´Ontluisterend en gevaarlijk wat daar gerealiseerd is!´

Het was al een heet hangijzer voor de gemeente. Nu blijken de damwanden, die op vier locaties in het Zwarte Meer zijn geplaatst door Rijkswaterstaat, volgens wethouder Rietman ‘pijn aan de ogen te doen’. Maar nog belangrijker: de veiligheid is niet gewaarborgd. Klaas Huisbrink (SGP) noemt het zelfs “levensgevaarlijk”. De geplaatste damwanden zijn bedoeld om de rivierkwaliteit te verhogen en de visstand te verbeteren. De gemeente wilde echter vanaf het begin geen vergunning afgeven, omdat het afbreuk zou doen aan de beleving. De zaak schopte het zelfs tot de rechter, maar die wees het verzoek van de gemeente en een aantal organisaties af. De gemeente moest daardoor alsnog de vergunning afgeven.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.07.24
advertentie

Rapport Weidevogels en Windturbines van Provincie geeft duidelijkheid

Geen windturbines in polder Mastenbroek

Geen windturbines in polder Mastenbroek

Geen windturbines in polder Mastenbroek© DKN | RDV

De Provincie Overijssel heeft deze week het rapport Weidevogels en Windturbines in polder Mastenbroek gepubliceerd. Conclusie van dit rapport is dat windturbines in de Mastenbroekerpolder een te grote impact hebben op de weidevogelstand. Dat betekent dat er geen plaats is voor windturbines in de Mastenbroekerpolder. Eerder heeft de provincie een rapport opgesteld over de landschappelijke impact van windturbines op de IJsseldelta. In dit rapport waren twee mogelijke locaties aangewezen waar eventueel turbines geplaatst zouden kunnen worden. Het ging om een lijnopstelling tussen Genemuiden en Hasselt parallel aan de Nieuwe weg in polder Mastenbroek Oost en om het industrieterrein in Genemuiden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.07.24
advertentie

Kadernota 2025-2028 en Zomernota 2024

Toekomst en financiën onder de loep tijdens raadsvergadering

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2024 stonden de Zomernota 2024 en Kadernota 2025-2028 van de gemeente Zwartewaterland centraal. In deze nota's worden de financiële vooruitzichten en beleidsplannen voor de komende jaren uiteengezet. Ondanks de vele onzekerheden was er optimisme over de financiële gezondheid en toekomstplannen van de gemeente.

LEES MEER... | ZATERDAG, 06.07.24
advertentie

Inloopavond voor Overijsselaars in Provinciehuis te Zwolle

Ruim 170 inwoners praten met Statenleden over zon en wind 

Ruim 170 inwoners kwamen op uitnodiging van Provinciale Staten (PS) op woensdagavond 3 juli 2024 naar het Provinciehuis te Zwolle. Onderwerp van gesprek was de voorgenomen Omgevingsverordening en inpassing zon en wind. Hierover nemen PS op 9 oktober een besluit. Deze avond gingen inwoners en Statenleden het gesprek met elkaar aan. Gedeputeerden en ambtenaren ondersteunden de bijeenkomst en beantwoordden vragen van aanwezigen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.07.24
advertentie

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 4 juli 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 4 juli 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | VRIJDAG, 28.06.24
advertentie

Wethouder Slingerland spreekt van ´uitzonderlijk resultaat´

Zwartewaterland hield in 2023 8,9 miljoen euro over

De gemeente Zwartewaterland staat er financieel goed voor, zo concluderen alle partijen en het college. De gemeente had het jaar 2023 begroot op ongeveer 80 miljoen euro, maar hield nog een aanzienlijk bedrag van 8,9 miljoen euro over. Wethouder Slingerland noemt het een ´uitzonderlijk resultaat´. 

LEES MEER... | MAANDAG, 24.06.24

Partijen spreken hun waardering uit over de grote bijdrage van het bedrijfsleven

Zwartewaterland investeert flink in cultuurhistorische waarde van Genemuiden

De gemeente Zwartewaterland gaat voor bijna 450.000 euro investeren in Genemuiden. De gemeente betaalt 289.315 euro om het Oude Raadhuis in Genemuiden te kopen en verstrekt een subsidie van 150.000 euro aan het Tapijtmuseum. Beide gebouwen moeten zorgen voor meer toerisme en recreatie in Genemuiden en de andere kernen, aldus het college. De stichting Vrienden van Oud Genemuiden gaat aan het Oude Raadhuis een cultureel-maatschappelijke invulling geven. Het Tapijtmuseum wordt grondig verbouwd.

LEES MEER... | MAANDAG, 24.06.24

Avond voor Overijsselaars in het Provinciehuis in Zwolle

Inloopavond over energiebeleid biedt inwoners ruimte voor gesprek

Inwoners uit Overijssel zijn op woensdagavond 3 juli vanaf 19:00 uur welkom om met Statenleden in gesprek te gaan over de voorgenomen Omgevingsverordening en inpassing zon en wind. Dit energiebeleid van Overijssel heeft ter inzage gelegen. De inloopavond maakt het mogelijk om uitgebreid met Statenleden hierover te spreken. De inloopavond is een nieuw initiatief van Provinciale Staten. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is gewenst.

LEES MEER... | MAANDAG, 17.06.24

Zwartewaterland levert laagste bijdrage in ZSDZ-voorkeursgebied

Windmolens nabij Holten-Genne weer een stap dichterbij

De provincie Overijssel stelt in haar Omgevingsverordening vast hoeveel energie er maximaal door middel van windturbines kan worden opgewekt in Overijssel. De gemeente Zwartewaterland maakt zogenoemde ‘programmeringsafspraken’ met de provincie over het maximaal aantal opgewekte Gigawattuur (GWh – een rekeneenheid waarmee je kunt uitrekenen hoeveel gigawatt aan energie per uur geproduceerd wordt). In het aangenomen raadsvoorstel stemt Zwartewaterland in met het plan om 60 GWh in de gemeente op te wekken. De gemeente heeft de kans gehad om een voorkeursgebied daarvoor aan te wijzen en dat is Holten-Genne geworden.

LEES MEER... | VRIJDAG, 07.06.24

TEKSTADVERTENTIES