Woensdag 07.12.22 | 12.30 uur

Raadsvoorstel Toekomst Zwembaden Zwartewaterland

Online raadsvergadering op 25 november 2021

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 25 november 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 25 november 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

Op de voorlopige agenda staan de volgende bespreekpunten:

Raadsvoorstel
Toekomst Zwembaden Zwartewaterland
in 2020 is het onderzoek ‘Toekomst Zwembaden Zwartewaterland’ uitgevoerd. Doel was om een beeld te krijgen van het toekomstperspectief voor de zwembaden in de vorm van een aantal scenario’s. Op basis van de wensen van de gemeenteraad en de Stichting Zwembaden Zwartewaterland is er een voorstel opgesteld waarbij de zwembaden in de drie kernen in stand kunnen worden gehouden. Hiervoor is wel structureel extra budget nodig. Het college adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.

Raadsvoorstel
Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Herontwikkeling Bodewes
Voor de locatie Bodewes is een plan ontwikkeld die gericht is op het herontwikkelen van de locatie van een industriële functie naar een recreatieve functie en de realisatie van een nieuwe weg parallel aan de N331. Dit plan past echter niet in de bestaande bestemmingsplannen, waardoor er een nieuw plan is voorbereid. De raad wordt voorgesteld dit nieuwe plan vast te stellen.

Raadsvoorstel
Aanwijzen Stichting Radio ZwartewaterFM als lokale publieke media-instelling
De huidige aanwijzing van ZwartewaterFM als lokale publieke media eindigt op 5 maart 2022. ZwartewaterFM heeft het Commissariaat voor de Media laten weten dat zij graag voor de komende 5 jaar ook aangewezen wordt als lokale publieke media-instelling. Het college adviseert de raad om het Commissariaat voor de Media hierin positief te adviseren.

Raadsvoorstel
Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2022
In de raadsvergadering van 4 november is de Programmabegroting 2022-2024 behandeld en vastgesteld. In deze begroting zijn de opbrengsten voor gemeentelijke belastingen en heffingen 2022 ook opgenomen. De raad wordt voorgesteld deze vast te stellen.

Raadsvoorstel
Vaststellen diverse stukken in het kader van de verbijzonderde interne controle en de accountantscontrole
Voor de uitvoering van de verbijzonderde interne controle en de accountantscontrole is het van belang om een viertal documenten vast te stellen, te weten: het normenkader, het toetsingskader, het controleprotocol voor 2021 en de nota misbruik en oneigenlijk gebruik. De raad wordt voorgesteld deze documenten vast te stellen, zodat deze als basis kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van de controle.

Rechtstreeks volgen
U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 25 november 2021, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 18.11.21 | 13.08 UUR


advertentie

Vandaag:
1° | 0°
Meer weer...
Morgen:
0° | -2°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.19203 s