Donderdag 02.07.20 | 16.17 uur

Algemene beschouwingen Kadernota 2019-2022

Positieve woorden en kritische noot voor plannen college

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 juni 2018 gaven de zeven fracties hun Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2019-2022, de beleidsmatige en financiŽle kaders waarbinnen later dit jaar de Programmabegroting 2019-2022 wordt opgesteld. In de Kadernota spreekt het college, ondanks een aantal grote opgaven als de Omgevingswet en het Sociaal Domein, van een rooskleurig perspectief met zelfs ruimte voor nieuw beleid. Dit stemde ook de raad tevreden, maar hier en daar waren enkele kritische noten.

De heer Spoelstra (ChristenUnie) was blij met het positieve resultaat van 2,2 miljoen in 2017 en het te verwachten positieve resultaat van ruim 5 miljoen in 2018. "Vier jaar geleden schreef de gemeente felrode cijfers. Als er toen geen adequate maatregelen waren genomen, hadden we nu een ander resultaat gezien." Spoelstra onderstreepte de doelen van het college en de ambitie om het schuldniveau te verlagen naar 120 procent van de begroting. Het tekort van zo'n 439.000 euro op het Sociaal Domein baarde hem echter zorgen, maar gelukkig stonden er voldoende reserves tegenover. "Al met al hebben we meer vlees op de botten om tegenvallers op te vangen." Spoelstra wilde niet alleen over cijfers praten. "Geld is een middel om inwoners afhankelijk van zorg, wonen en werk te ondersteunen en sterker te maken."

"Het is gelukt om de gemeente weer financieel gezond te krijgen", sprak de heer Huisbrink (SGP). Hij riep het college op bedrijven met uitbreidingsplannen zoveel mogelijk ruimte in de eigen kern te bieden en haast te maken met een proactief plan om het toenemende drugsgebruik het hoofd te bieden. Er waren waarschuwende woorden over het schuldniveau en aanspreken van de reserves binnen het Sociaal Domein. "We zijn blij met het extra geld voor openbaar groen en leefbaarheidsplannen om ook het winkelbestand te versterken." En er waren vragen. "Wat ons betreft hoeven de tarieven voor begraven niet kostendekkend te zijn, zodat iedereen grafrechten kan kopen. Wanneer kan de raad concrete voorstellen verwachten om de belevingswaarde van het openbaar groen te betrekken bij het vaststellen van de tarieven voor begraven?"

Voor het eerst vanuit de oppositie heeft mevrouw Bosma (CDA) uitgekeken naar deze Kadernota, maar bleek toch teleurgesteld. "Het is een abstracte nota met weinig exacte cijfers en weinig nieuws." Wel was Bosma positief over de extra investering in handhaving, verkeersveiligheid en leefbaarheidsplannen, maar waarom voor de laatste twee pas (extra) geld wordt uitgetrokken vanaf 2020 was haar onduidelijk. Net als haar twee voorgangers vroeg Bosma aandacht voor het Interbestuurlijk Programma (IBP) met opgaven gericht op onder andere het klimaat, toekomstbestendig wonen en een vitaal platteland. "Er zijn mooie woorden, wensen en idealen voor dat vitale platteland, maar op welke manier gaan we voor de agrarische sector klaar staan? En welke financiŽle middelen zijn ervoor beschikbaar?"

Mevrouw Fijn (BGZ) liet in haar eerste Algemene Beschouwingen een aantal aandachtspunten de revue passeren. Met betrekking tot de te formuleren omgevingsvisie prees zij de inwonersparticipatie via Reisbureau Kijk'38. "Maar ga als ambtelijke organisatie ook zelf actief met inwoners in gesprek over hun directe leefomgeving." Verder sprak zij over een mogelijke aanpassing van parkeernormen, een visie op de verdeling van openbare ordetaken en de meerwaarde van preventie door onder andere een gezonde leefstijl te bevorderen. Ook Fijn bracht het IBP ter sprake en wel op het punt van goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving. "Voor een schone en goede leefomgeving komen we met een mobiel digitaal meldpunt waar inwoners bijvoorbeeld nog steeds niet-gerepareerde lantaarnpalen, gedumpt afval en kapotte bushokjes kunnen melden."

De heer Rietman (PvdA) haakte in op het 'rooskleurige perspectief met ruimte voor nieuw beleid'. Volgens hem wordt die ruimte vooral benut voor de eigen organisatie en het 'buitenaanzicht' van de gemeente. "Het geld beschikbaar voor kwetsbare groepen in onze samenleving steekt daar matig bij af." Ook constateerde hij dat het college vooralsnog zwijgt over duurzaamheid. Wel prees hij de extra middelen voor leefbaarheidsplannen, maar riep tegelijkertijd op dit niet alleen in stenen, maar ook in culturele initiatieven te investeren. Namens de oppositie kwam hij via een motie met het verzoek uit het budget voor leefbaarheidsplannen jaarlijks 50.000 euro beschikbaar te stellen voor activiteiten die de leefbaarheid bevorderen en de per kern verschillende, soms ongebruikelijke wijze van meefinancieren door de gemeente te beŽindigen.

"Wij kunnen ons in een groot deel van de gedachtegangen van het college vinden", stelde de heer Smits (VVD). "Maar wij zien ook dat het college op grotere inkomsten gokt om de plannen te realiseren." Smits waarschuwde voor de aangekondigde korting op de bijdrage uit het gemeentefonds en het feit dat er geen geld is gereserveerd om daadwerkelijk schulden af te lossen. Ook stelde hij enkele vragen. "We onderschrijven de extra aandacht voor handhaving, maar hoe draagt dit bij aan het vrijer kunnen ondernemen van de horeca? Ook juichen we het toe dat inwoners meer betrokken worden, maar hoe voorkomen we dat alleen inwoners met de luidste stem hun zin krijgen?" Tot slot verzocht Smits het college alle mogelijke inspanningen te doen om ook in Zwartsluis een verhard en goed geoutilleerd evenemententerrein toe te wijzen.

Als laatste kwam de heer Withaar (GemeenteBelangen) aan het woord. Met een groot aantal posten in het financieel perspectief kon hij zich verenigen. "We zijn echter niets tegengekomen over het bevorderen van toerisme, het ondersteunen van culturele evenementen en andere nuttige zaken als sportvelden en zwembaden. Is dit allemaal uit het financieel perspectief verdwenen vanwege de opstelling van de nieuwe coalitie en het nieuwe college om te gaan voor zondagsrust en het op zondag dichthouden van winkels, zonder daar de winkeliers zelf over te laten beslissen?" Withaar constateerde dat er de komende vier jaar een positief saldo overblijft: 600.000, 300.000, 360.000 en bijna 800.000 euro. "We zien graag een deel aangewend voor cultureel maatschappelijke en sportieve doeleinden, als mede het bevorderen van toerisme.

Op donderdag 5 juli 2018 praat de raad verder over deze Kadernota 2019-2022.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 23.06.18 | 19.16 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
21° | 13°
Meer weer...
Morgen:
22° | 13°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.31193 s