Zaterdag 16.01.21 | 14.09 uur

Geringe stijging woonlasten in gemeentebegroting

Financieel gezond Zwartewaterland blijft investeren

Financieel gezond Zwartewaterland blijft investeren

Financieel gezond Zwartewaterland blijft investeren© Agriluchtfoto

De gemeente Zwartewaterland blijft ook in 2021 financieel gezond en investeren in schoolgebouwen, cultuur voor iedereen en aantrekkelijke leefomgeving. Het college van burgemeester en wethouders weet ondanks deze onzekere tijd de woonlasten laag te houden. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast. In de begroting staat welke plannen de gemeente voor het volgend jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwacht. De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2021-2024 op 29 oktober en 12 november 2020.

Geringe stijging gemeentelijke lasten in 2021
Wethouder Slingerland legt met trots uit dat het college met een geringe lastenverzwaring vast kan houden aan de ambities. “De OZB gaat omhoog om vast te houden aan de ambities van het collegeprogramma, het nodige onderhoud te kunnen betalen en de financiën op orde te houden. Deze stijging wordt vrijwel teniet gedaan door een daling van de rioolheffing. Verder stijgt de afvalstoffenheffing van € 142 naar € 171. Per saldo weten we de stijging van de woonlasten dus te drukken."

Onderhoud openbare ruimte en onderwijshuisvesting
Ook in 2021 pakt het college van Zwartewaterland stevig door op de beheerplannen in de openbare ruimte. Wethouder Maarten Slingerland: “Het op niveau houden van de openbare ruimte heeft prioriteit. Zo starten we bijvoorbeeld met het uitvoeren van het beheerplan Oeverconstructies. Ook zetten we in op ontmoeten, bewegen, sporten en spelen in de openbare ruimte voor alle leeftijden en stellen we een meerjarig beheerplan 'Wegen' op." Verder staat het op niveau houden van de onderwijshuisvesting hoog op de agenda.

"In 2020 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan 2020-2040 voor het basisonderwijs vastgesteld. In 2021 starten we met de eerste twee projecten uit dit plan, namelijk de renovatie van de OBS Aremberg en de upgrade van de Prins Willem Alexanderschool."

Veel aandacht voor cultuur en cultuurhistorie
Het gemeentebestuur start ook met de uitvoering van de cultuurnota, die dit jaar is vastgesteld. Wethouder Slingerland: "In deze nota hebben we geld vrijgemaakt voor het organiseren van één groot evenement per kern, cultuureducatie voor jongeren en het Jeugdcultuurfonds. Met dit fonds maken we cultuur toegankelijk voor kinderen van ouders met een minimum inkomen. Daarnaast bouwen we de ontmoetingspunten in de bibliotheek verder uit.”

Cultuurhistorie staat ook hoog op de agenda
“Zo gaan we in 2021 in het gebied Oldematen/Zwartewatersklooster wandel- en fietsroutes maken tussen de kernen Hasselt, Zwartsluis, Staphorst en Rouveen. En er komen info- en routeborden in Hasselt en in Zwartewatersklooster.”

Duurzaamheid is belangrijk voor een toekomstbestendige samenleving
Verder is een aandacht voor duurzaamheid. Energietransitie, het aanpassen aan het veranderende klimaat en wateren toekomstbestendig wonen staan niet los van elkaar. “Deze maatschappelijke opgaven hebben impact op onze ruimtelijke inrichting”, geeft wethouder Slingerland aan. “Zo wijzen we bijvoorbeeld zoekgebieden aan voor grootschalige zon- en windprojecten en maken we keuzes voor warmtevoorziening per wijk of buurt. Bij deze ontwikkelingen werken we nauw samen met onze inwoners.”

Ook bij andere projecten zoals de nieuwbouw in Hasselt om de Weede en Tag-West en bij de uitbreiding van bijvoorbeeld Zevenhont, is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 20.10.20 | 13.30 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
3° | 2°
Meer weer...
Morgen:
4° | 1°


AGENDA
  • Zondag 17.01.21
  • Maandag 18.01.21
  • Dinsdag 19.01.21
  • Woensdag 20.01.21
  • Donderdag 21.01.21
  • Vrijdag 22.01.21
  • Zaterdag 23.01.21
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.39742 s